Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Opublikowane: 21.06.2005 | Zaktualizowane:

Referencja a prawo zamówień publicznych

Wyrok ZAUZP z dnia 21 czerwca 2005 r. (UZP/ZO/0-1404/05)

Referencje nie obejmujące całości trwania czasu umowy, nie mogą stanowić potwierdzenia, iż przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie. Powołane w rozstrzygnięciu protestu przez zamawiającego dodatkowe argumenty uzasadniające wykluczenie odwołującego z postępowania, jak również argumenty powołane na rozprawie, nie mogą być przedmiotem rozważań Zespołu Arbitrów. Zasada prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców nakazuje poinformowanie wykonawcy o wszystkich powodach wykluczenia już w pierwszym piśmie po dokonaniu owej czynności, pozwalając tym samym na odniesienie się do nich w toku postępowania protestacyjnego i odwoławczego.

 

Zespół Arbitrów po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21.06.2005 r. w Warszawie odwołania wniesionego przez A. Sp. z o.o. R., ul. S. od oddalenia przez zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Chorzowie, Chorzów, ul. Dąbrowskiego 45/336 protestu z dnia 25 maja 2005 r. orzeka:

oddala odwołanie.

 

Kosztami postępowania obciąża A. Sp. z o.o. R., ul. S. i nakazuje:

1) zaliczyć na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych koszty w wysokości 3.813 zł 59 gr (słownie: trzy tysiące osiemset trzynaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) z kwoty wpisu uiszczonego przez A. Sp. z o.o., R., ul. S.,

2) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz xxx,

3) dokonać wpłaty kwoty 0 zł 00 gr (słownie: xxx) przez xxx na rzecz Urzędu Zamówień Publicznych na rachunek środków specjalnych UZP,

4) dokonać zwrotu kwoty 860 zł 41 gr (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych czterdzieści jeden groszy) z rachunku środków specjalnych Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz A. Sp. z o.o. R., ul. S.

Zamawiający, tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości w budynkach oraz posesjach Zakładu. W dniu 20.05.2005 r. A. Sp. z o.o. została poinformowana przez zamawiającego o wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunku opisanego w części I pkt D 2 lit. a ust. 3 SIWZ, tj. nie wykazania, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonała przynajmniej dwie usługi związane z utrzymaniem czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni biurowej co najmniej 7.400 m2.

 

Na czynność powyższą A. Sp. z o.o. wniosła w dniu 25.05.2005 r. protest, w uzasadnieniu którego stwierdzono, że wykluczenie jest bezzasadne, gdyż spółka udowodniła spełnienie powołanego wyżej warunku poprzez ujęcie w stosownym wykazie dwóch usług, jednej realizowanej w latach 2001-2004 i drugiej realizowanej od października 2003 r. do chwili obecnej. W dniu 30.05.2005 r. zamawiający rozstrzygnął protest, oddalając go jako bezzasadny.

 

W uzasadnieniu podniesiono, iż w SIWZ żądano wykazu wykonanych usług, tj. takich których realizacja w okresie ostatnich 3 lat została zakończona i w konsekwencji, wobec których możliwe jest stwierdzenie, iż zostały wykonane z należytą starannością. Jednocześnie zamawiający zwrócił uwagę, iż oferta Protestującego nie zawierała oryginałów referencji, a zaświadczenie z ZUS wystawiono na inny podmiot.

 

W odwołaniu z dnia 3.06.2005 r. A. Sp. z o.o. podtrzymała argumenty zawarte w proteście i wniosła o unieważnienie czynności wykluczenia jej z postępowania.

Zespół Arbitrów po analizie materiałów postępowania i wysłuchaniu stron na rozprawie uznał, iż odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

 

Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający żądał aby wykonawcy wykazali wykonanie w okresie ostatnich 3 lat prowadzenia działalności przynajmniej dwóch usług związanych z utrzymaniem czystości w obiektach użyteczności publicznej o powierzchni biurowej co najmniej 7.400 m2, przy czym umowy na świadczenie ww. usług powinny być zawarte na okres nie krótszy niż 1 rok. W tym celu wykonawca zobowiązany był dołączyć do oferty stosowny wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat usług, do którego należało dołączyć dokumenty potwierdzające, iż usługi te wykonano z należytą starannością.

 

Odwołujący złożył ofertę, w której wykazał dwie umowy dotyczące utrzymania czystości, z tego jedną wykonywaną na rzecz Urzędu Wojewódzkiego w W. w okresie od grudnia 2001 r. do 30.11.2004 r. i drugą zawartą z Instytutem Biologii Doświadczalnej PAN na okres od 1.10.2003 r. do 30.09.2006 r. Jednocześnie odwołujący załączył listy referencyjne od obu instytucji, z tym iż list referencyjny wystawiony przez Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego został wystawiony dnia 1.06.2004 r., zaś list referencyjny Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN datowano na 28.04.2004 r.

 

Mając na uwadze zapisy SIWZ Zespół Arbitrów stwierdził, iż dokumenty załączone do oferty odwołującego nie spełniają wymogów SIWZ, w szczególności wystawione referencje, jako nie obejmujące całości trwania czasu umowy, nie mogą stanowić potwierdzenia, iż przedmiotowe usługi zostały wykonane należycie.

 

Jednocześnie Zespół Arbitrów stwierdził, iż powołane w rozstrzygnięciu protestu przez zamawiającego dodatkowe argumenty uzasadniające jego zdaniem wykluczenie odwołującego z postępowania, tj. brak oryginałów referencji oraz niewłaściwe zaświadczenie z ZUS, jak również argumenty powołane na rozprawie, tj. nie wykazanie przez odwołującego wykonywania usług w obrębie jednego obiektu, z zastrzeżeniem ich wykonania na powierzchniach biurowych i wątpliwości odnośnie uprawnień osoby podpisującej referencje nie były przedmiotem rozważań Zespołu Arbitrów.

 

Zasada prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców nakazuje poinformowanie wykonawcy o wszystkich powodach wykluczenia już w pierwszym piśmie po dokonaniu owej czynności, pozwalając tym samym na odniesienie się do nich w toku postępowania protestacyjnego i odwoławczego. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

 

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 191 ust. 5 i 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

wersja do druku

Indywidualne Porady Prawne

Wpisz tutaj swoje pytanie, aby trafiło
do naszego prawnika specjalisty.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

 

»Najczęściej czytane artykuły w dziale
»Najnowsze artykuły w dziale
»Najczęściej czytane pytania w dziale
»Najnowsze pytania w dziale
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »