Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czym są refaktury, oraz problemy podatkowe związane z refakturowaniem usług

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 16.05.2009

W artykule autor przedstawia, czym są refaktury, oraz wskazuje problemy podatkowe związane z refakturowaniem usług.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Refaktura jest to w dużym skrócie sposób na przeniesienie kosztów. Nazywana czasem jest również „sprzedażą w cenie zakupu” czy „sprzedażą bezmarżową”. Niestety ustawodawca nie zawarł definicji refaktury w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (u.p.t.u.), ani w innych ustawach podatkowych i tym samym nie ma określonych, ustawowych wymogów, jakie winna spełniać refaktura.

 

Takie postępowanie ustawodawcy utrudnia działalność gospodarczą wielu podatnikom, między innymi dlatego, że są problematyczne przypadki dotyczące refaktur, jak refakturowanie usług Poczty Polskiej, które zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Nie dość, że w przytoczonym przykładzie nie wypracowano spójnego stanowiska, czy w ogóle wolno refakturować jako zwolnione usługi Poczty, to nie wiadomo, czy na refakturze wpisywać należy właściwe tylko dla Poczty PKWiU 64.11.13. Nie wiadomo również, czy do każdej refaktury załączyć należy kopię faktury pierwotnej, gdyż w przypadku refakturowania usług pocztowych na ogół firmy z branży e-commerce otrzymują od świadczącego usługi zbiorczą fakturę za wykonane usługi w danym miesiącu. Z takiej faktury nie wynika, komu i kiedy firma e-commerce wysłała przesyłkę, ani za jaką kwotę. Czy niezałączenie faktury uniemożliwia refakturowanie usług pocztowych? Czy może należy załączać kserokopię faktury zbiorczej? Niestety, w obowiązującym stanie prawnym pytania te pozostają bez odpowiedzi.

 

Zakłada się, zgodnie z wytycznymi zawartymi w orzecznictwie, iż o refakturze możemy mówić, gdy:

 

  • przedmiotem refaktury jest usługa,
  • z usług korzysta inny podmiot niż ten, na którego wystawiona jest pierwotna faktura,
  • refaktura musi być w cenie zakupu, tj. bez marży,
  • zachowuje się stawkę VAT, która jest na fakturze pierwotnej wystawionej przez usługodawcę,
  • czynność, której dotyczy refaktura, winna być rozliczana odrębnie,
  • refaktura stanowi przeniesienie na ostatecznego nabywcę kosztów,
  • dołącza się do refaktury kopię faktury pierwotnej.

 

W wyroku z dnia 22 marca 1999 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach (sygn. I SA/Ka 1375/97) przeczytać możemy, iż:

 

„W przypadku refakturowania usług stosowana jest stawka, jaka obowiązuje dla danej usługi pod warunkiem niezmiennego jej charakteru i braku doliczenia jakiejkolwiek kwoty przez refakturującego. »Refakturowanie« w praktyce polega na zafakturowaniu odsprzedaży usług (np. transportowych) bez doliczania jakiejkolwiek marży.”

 

Co ciekawe Sąd w przywołanym wyroku wskazuje również, że „przy refakturowaniu usługi transportowej należy naliczać podatek od towarów i usług wg stawki 22% bez względu na to, czy podwykonawca usługi jest podatnikiem podatku od towarów i usług i wykazał go na fakturze VAT (wówczas podatek ten będzie podatkiem naliczonym, podlegającym odliczeniu od podatku należnego), czy też podwykonawca nie jest podatnikiem od towarów i usług i wystawił na generalnego wykonawcę rachunek uproszczony, nie naliczając w nim podatku od towarów i usług. O naliczeniu podatku od towarów i usług przy refakturowaniu usług decyduje bowiem rodzaj usługi, a nie to czy podwykonawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług.”

 

Zgodnie z artykułem 28 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE.L.06.347.1), w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

 

Zgodnie z powyższym – refakturującego można traktować jak świadczącego usługę.

 

W wyroku z dnia 15 września 2008 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 864/08) wskazuje, iż „obowiązek refakturowania występuje w sytuacji, gdy jeden podmiot będący podatnikiem bierze udział w wykonaniu usługi przez inny podmiot na rzecz podmiotu trzeciego i ten pierwszy podmiot działając w stosunku do wykonawcy usługi w imieniu własnym organizuje to wykonanie usługi. Wówczas należy przyjąć, że każdy z tych podmiotów dokonał świadczenia tej usługi (art. 28 Dyrektywy 112/2006/WE)”.

 

Jednakże, jeśli traktować refakturę jako sposób udokumentowania zwrotu kosztów, do przywołanych przepisów dojdzie nam artykuł 79 ww. Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, który stanowi, iż podstawa opodatkowania podatkiem od wartości dodanej nie obejmuje m.in. kwot otrzymanych przez podatnika od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy, a zaksięgowanych przez podatnika na koncie przejściowym.

 

Zatem na gruncie obowiązujących przepisów sytuację, w której podatnik refakturuje usługę zwolnioną od podatku od towarów i usług (przykładowo zwolnioną podmiotowo usługę pocztową świadczoną przez Pocztę Polską), można by potraktować na kilka sposobów, m.in. możliwe są dwa scenariusze:

 

  • pierwszy: podmiot refakturujący potraktuje ww. usługę jako pokrycie kosztu usług poczty dla kupującego i dokona refaktury w stawce zwolnionej, co zaksięgowane zostanie na koncie przejściowym;
  • drugi: przy tej samej klasyfikacji podmiot refakturujący uznamy za świadczącego usługę zgodnie z art. 28 Dyrektywy w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, co spowoduje, że usługa pocztowa zostanie opodatkowana stawką 22%, gdyż refakturujący nie ma możliwości korzystania ze zwolnienia.

 

Jak już wskazano, refaktura utożsamiana jest z przeniesieniem kosztów bez marży, są jednak zdania przeciwne. Ciekawy wywód przeprowadza Adam Bartosiewicz („Vademecum doradcy podatkowego” – 13/2009), który wskazuje, że:

 

„Doliczenie przez podatnika odprzedającego usługę marży nie wyłącza możliwości fakturowania tej usługi z uwzględnieniem doliczonej marży. (...)

Taką możliwość jednoznacznie potwierdza brzmienie art. 30 ust. 3 u.p.t.u., który został do niej dodany z dniem 1 grudnia 2008 r. (...)

Takie stanowisko – dopuszczające fakturowanie (refakturowanie) odprzedawanych usług niezależnie od doliczania marży – ma istotne znaczenie w przypadku odsprzedaży usług opodatkowanych stawkami niższymi niż 22% lub usług zwolnionych od podatku. O ile na gruncie poprzednich przepisów przyjmowano najczęściej, jak wskazano powyżej, że naliczenie marży skutkowało opodatkowaniem jej stawką 22%, obecnie cała odsprzedawana usługa opodatkowana jest stawką właściwą dla danego rodzaju usługi. Implikuje to także konieczność opodatkowania wedle stawki właściwej, usługi świadczonej przez podatnika zwolnionego podmiotowo. Ze zwolnienia korzysta bowiem konkretny podatnik, a nie refakturowana usługa.”

 

Reasumując, by dokonać refakturowania, należy spełnić warunki techniczne przedstawione w niniejszym artykule i pamiętać, iż refakturując usługi, dokonuje się ich odsprzedaży, co wynika bezpośrednio z prawa wspólnotowego, a skutkuje m.in. tym, iż u podatnika odsprzedającego występuje kwota podatku naliczonego oraz kwota podatku należnego z tytułu odsprzedawanej usługi.


Stan prawny obowiązujący na dzień 16.05.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 minus I =

 

»Podobne materiały

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

Sprzedaż osobowego samochodu firmowego, przy zakupie którego przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z punktu widzenia konsekwencji sprzedaży w zakresie podatku od towarów i usług, to temat, który wielu przedsiębiorcom sprawia olbrzymie problemy w prakty

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Espresso cappuccino, latte, mocha – jakie stawki VAT?

Autor wyjaśnia podatkową różnicę między napojami takimi jak espresso, cappuccino, latte, mocha.

 

Kiedy faktura VAT nie uprawnia do odliczenia naliczonego podatku VAT?

Autor wyjaśnia, kiedy faktura VAT nie uprawnia do odliczenia naliczonego podatku VAT.

 

Usługi na ruchomym majątku rzeczowym a VAT

Opodatkowanie podatkiem VAT usług świadczonych na ruchomym majątku rzeczowym zależy od prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia usługi – zagadnienie to szerzej przedstawia niniejszy artykuł.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »