Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Refaktura a usługa kompleksowa

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 14.03.2015

Refaktura w przypadku najmu, dwie odrębne usługi czy jednak kompleksowa?Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług [Dz.U.2011.177.1054 j.t. dalej jako u.VAT] w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

 

W przywołanym przepisie uregulowana jest problematyka dotycząca refakturowania czyli odprzedaży usług i przenoszeniem kosztów na ww. warunkach. Innymi słowy możemy mieć do czynienia tak z odsprzedażą usług jak i zapłatą (swoistym zwrotem) za koszty poniesione na rzecz kontrahenta. Co niezmiernie istotne, przedmiotem refakturowania mogą być i są w praktyce nawet takie usługi, dla których świadczenia podatnik refakturujący nie posiada uprawnień, przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2009 r. [sygn. I SA/Rz 728/08] sąd uznał, że przedmiotem refaktury mogą być usługi notarialne (obok usług dostarczania energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, przewozowych, ubezpieczeniowych). Kwestia refaktury wymaga jednak zestawienia z zagadnieniem usługi kompleksowej, która nie pozwala w pewnych sytuacjach na dzielenie jednolitego gospodarczo świadczenia na odrębnie opodatkowane części, a tym samym nie dopuszcza obok zapłaty za świadczenie refakturowania np. kosztów.

 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej jako TSUE) w wyroku z dnia 27 października 2005 r. [sygnatura: C-41/04] uznał, że „(...) jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika (...) są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku VAT”. Tym samym, zdaniem trybunału (co znalazło swoje odbicie w orzecznictwie sądów krajowych) jednolite świadczenie jest tworzone przez co najmniej dwa elementy albo (lub dwie czynności) gdy są one tak ściśle związane ze sobą, że tworzą obiektywnie jedno niepodzielne świadczenie.

 

Nie zawsze jednak wiadomo, kiedy można uznać, że mamy do czynienia z tak ścisłym powiązaniem. W wyroku TSUE z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 (tzw. sprawa BGŻ Leasing) zamieszczono pogląd, zgodnie z którym nie zawsze jest tak, iż z pozoru jednolite świadczenie stanowi usługę kompleksową, wtedy odrębne świadczenia mogą, a nawet muszą być opodatkowane odrębnie.

 

Dobrym przykładem na działanie powyższego w praktyce są koszty mediów i czynsz najmu, uznaje się na ogół, że refakturowanie mediów jest nieprawidłowe, a płatność osoby biorącej w najem za media musi być potraktowana jako integralna część czynszu. Warto przytoczyć tu wyrok TSUE z dnia 11 czerwca 2009 r. [sprawa C-572/07], gdzie uznano, że chociaż usługi sprzątania części wspólnych budynku towarzyszą korzystaniu z najętego dobra, to nie muszą być objęte zakresem pojęcia najmu, a w konsekwencji, w przypadku gdy najem mieszkań oraz sprzątanie części wspólnych budynku mogą być wzajemnie rozdzielone, w szczególności w sytuacji gdy właściciel nieruchomości fakturuje świadczenie usług sprzątania na rzecz lokatorów odrębnie od czynszu, wspomniany najem oraz wspomniana usługa sprzątania powinny być uznane za czynności samodzielne, wzajemnie od siebie odrębne, co pozwala na ich odrębne opodatkowanie czy też refakturowanie.

 

Podobnie uznał w wyroku z dnia 26 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi [sygn. I SA/Łd 1191/12], iż brak jest podstaw do przyjęcia, że dwa świadczenia (czynsz najmu oraz opłaty za media) są ze sobą powiązane w sposób ścisły w sytuacji, gdy w umowie najmu strony odrębnie uregulowały wynagrodzenie za możliwość korzystania z lokalu oraz należności za inne świadczenia realizowane przez wynajmującego. Tym samym zdaniem sądu, gdy zgodnie z umową najmu odrębnie rozlicza się czynsz i opłaty z tytułu mediów, nie ma podstaw do przyjęcia, że wynajmujący świadczy na rzecz najemcy jednolitą usługę najmu, więc nie wlicza się do podstawy opodatkowania usługi najmu kwot refakturowanych za media.

 

Podobnie uznał w wyroku z dnia 17 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie [sygn. I SA/Kr 150/13]: „Nie ma zatem przeszkód, przechodząc na grunt niniejszej sprawy, aby strony uzgodniły odrębne rozliczenie dotyczące odpłatności z tytułu czynszu najmu oraz odpłatności za media i inne świadczenia dodatkowe co powoduje, że odrębnie wystawiane będą faktury za czynsz najmu oraz refaktury z tytułu odpłatności za media i inne świadczenia dodatkowe. Warunkiem dopuszczalności stosowania takiego rozwiązania jest by z umowy najmu zawartej pomiędzy wynajmującym a najemcą wynikało jednoznacznie, że opłaty te (wszystkie lub niektóre) są regulowane przez najemcę na rzecz wynajmującego w sposób odrębny od czynszu. (...) Na gruncie ustawy o VAT można też przyjąć, jeśli tak postanowią strony w umowie, że w cenę usługi najmu będą wliczane także inne opłaty, w tym opłaty za media i inne usługi dodatkowe. Wówczas dostawa towarów i usług nie będzie traktowana jako odrębne od najmu świadczenie, ale jako czynność w ramach świadczenia zasadniczego. Konsekwencją takiego ukształtowania przez strony umowy najmu będzie zastosowanie stawki podatku właściwej dla świadczenia zasadniczego (najmu) do wliczonych w cenę usługi najmu należności z tytułu innych świadczeń. Warunkiem jest jednak wyraźne postanowienie umowne i łączne fakturowanie tych świadczeń”.

 

Analogicznie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2013 r. [sygn. I SA/Gd 1235/12] sąd stwierdza, że „(...) jeśli zgodnie z umową najmu strony tej umowy odrębnie rozliczają (fakturują) czynsz z tytułu korzystania z lokalu i opłaty z tytułu mediów, nie ma podstaw do przyjęcia, że wynajmujący świadczy na rzecz najemcy jednolitą usługę najmu. Tym samym nie ma podstaw do wliczania do podstawy opodatkowania usługi najmu, zarówno czynszu jak i dodatkowych świadczeń obejmujących media”.

 

W pewnym sensie mamy zatem orzeczniczy powrót do punktu wyjścia, przez lata bowiem funkcjonowała praktyka, że oddający w najem osobno pobiera i fakturuje czynsz i refakturuje odrębnie media. Takie rozwiązanie pozwalało biorącym w najem płacić za „swoje zużycie” np. wody, gazu czy energii elektrycznej. Następnie, za sprawą orzecznictwa TSUE „odkryto”, że istnieją usługi kompleksowe i objęto tym pojęciem najem, co spowodowało masowe „aneksowania” umów i zmiany w rozliczeniach czynszu i mediów, na ogół ze szkodą dla najemców. Pojawił się również problem cywilnoprawny, jak właściwie w umowie najmu zapisać wysokość czynszu? Obecnie następuje niejako powrót do poprzedniego rozwiązania, co również znajduje swe źródło po części w orzecznictwie TSUE i ponownie umowy najmu są aneksowane (lub „wycofuje się” zawarte aneksy dotyczące usług kompleksowych i włączanie kosztów mediów do czynszu).


Stan prawny obowiązujący na dzień 14.03.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 5 =

 

»Podobne materiały

Czym są refaktury, oraz problemy podatkowe związane z refakturowaniem usług

W artykule autor przedstawia, czym są refaktury, oraz wskazuje problemy podatkowe związane z refakturowaniem usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »