.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rada nadzorcza spółdzielni a zasady wynagradzania

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 08.01.2016

Spółdzielnia zatrudnia 15 osób i ma regulamin wynagradzania. Rada nadzorcza chce ten regulamin zmienić na niekorzyść pracowników, bo zmiany doprowadzą do obniżenia wynagrodzenia. Spółdzielnia jest w dobrej kondycji, przynosi zyski, nie jest w upadłości, ani nie toczy się wobec niej żadne postępowanie. Czy rada nadzorcza ma uprawnienia do zmiany zasad wynagradzania? Czy powinna takie zmiany uzasadnić? Czy pracownicy mogą wystąpić o spotkanie z radą nadzorczą, aby ta przekazała swoje propozycje i powody? Dodam, że nie ma żadnej organizacji związkowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wnioskuję z opisu, że pozostaje Pani najpewniej w spółdzielczym stosunku pracy ze spółdzielnią, a więc jest Pani i jej pracownikiem, i członkiem.

 

Co do zasady, spółdzielcza umowa o pracę jest uregulowana w przepisach ustawy – Prawo spółdzielcze. Jak stanowi art. 77 § 2 Kodeksu pracy (K.p.) stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę reguluje ustawa – Prawo spółdzielcze, a w zakresie nieuregulowanym odmiennie tą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

 

W przypadku wypowiedzenia warunków pracy i płacy, bo w efekcie o to będzie chodziło – w prawie spółdzielczym jest odrębna regulacja dotycząca spółdzielni pracy. Jest to dokładnie art. 184 Prawa spółdzielczego, który mówi, że: „wypowiedzenie członkowi spółdzielni warunków pracy lub płacy jest dopuszczalne:

 

1) gdy jest uzasadnione potrzebami gospodarczymi lub organizacyjnymi spółdzielni, a w szczególności wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania, likwidacją działu pracy, w którym członek jest zatrudniony, likwidacją zajmowanego przez niego stanowiska pracy albo koniecznością zatrudnienia na danym stanowisku osoby o wyższych lub specjalnych kwalifikacjach;

2) w razie utraty przez członka zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzonej orzeczeniem lekarskim albo niezawinionej przez niego utraty uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

§ 2. Zaproponowane członkowi nowe warunki pracy lub płacy powinny odpowiadać jego kwalifikacjom i możliwościom gospodarczym spółdzielni”.

 

Punkt pierwszy mówi o wprowadzeniu nowych zasad wynagradzania. Jak podnosi się w nauce prawa, wypowiedzenie przez spółdzielnię warunków pracy lub płacy wymaga zaistnienia ważnej przyczyny w rozumieniu art. 184 § 1 Prawa spółdzielczego. Tymi ważnymi przyczynami są wyłącznie:

 

„1) okoliczności leżące po stronie spółdzielni, a mianowicie uzasadnione potrzeby gospodarcze lub organizacyjne (ustawa wymienia przykłady tych okoliczności);

2) okoliczności leżące po stronie członka spółdzielni, a mianowicie utrata przez członka zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy stwierdzona orzeczeniem lekarskim albo niezawiniona przez niego utrata uprawnień koniecznych do jej wykonywania”.

 

Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący i nie może rozciągać się na inne przypadki niewymienione w ustawie.

 

Pismo zarządu spółdzielni o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy wymaga:

 

  1. zachowania okresu wypowiedzenia ustanowionego w Kodeksie pracy;
  2. zaproponowania spółdzielcy w sposób skonkretyzowany nowych warunków stosownie do wymogów z art. 184 § 2 Pr. spółdz.;
  3. pouczenia spółdzielcy o możności wypowiedzenia się o tym, czy przyjmuje nowe warunki przed upływem połowy okresu wypowiedzenia pod rygorem skutków prawnych wynikających z art. 42 § 3 K.p.;
  4. pouczenia o możności i terminie wystąpienia do sądu z roszczeniem o orzeczenie bezskuteczności dokonanego wypowiedzenia warunków pracy lub płacy (tak: np. A. Stefaniak, Komentarz do Ustawy Prawo Spółdzielcze).

 

Tak więc zmiana Pani wynagrodzenia nie będzie taka prosta, a już z pewnością dowolna, musi mieć miejsce jedna z wyżej wskazanych przyczyn.

 

Dodam jeszcze, że zgodnie z art. 185 ustawy – w razie gospodarczej konieczności walne zgromadzenie, w celu zapewnienia pracy wszystkim członkom, może skrócić równomiernie czas pracy i zmniejszyć odpowiednio wynagrodzenie członków bez wypowiedzenia spółdzielczej umowy o pracę lub jej warunków. Uchwała walnego zgromadzenia powinna dotyczyć co najmniej jednego działu pracy lub wszystkich członków wykonujących pracę tego samego rodzaju.

 

Natomiast podjęcie uchwały przez radę zapoczątkuje ewentualnie proces wypowiadania warunków pracy i płacy. Warto zatem spróbować podjąć dialog z radą nadzorczą, o którym Pani wspomina, bo de facto są dopiero plany podjęcia określonych decyzji, ale póki co jeszcze nie podjęto działań, a w świetle tego, co Pani napisała, to chyba też tak naprawdę brak jest przesłanek do podjęcia takich działań.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »