.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunki za naprawę auta – czy ubezpieczyciel może ich żądać?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 17.04.2012

Jakiś czas temu byłam uczestnikiem kolizji jako osoba poszkodowana. Ubezpieczyciel przesłał mi wycenę samochodu i proponowaną kwotę pieniężną odszkodowania. Nie odpowiada mi ani jedno, ani drugie – napisałam odwołanie, lecz pismo zostało odrzucone. Zrobiłam ponowną wycenę auta i kosztorys naprawy u niezależnego rzeczoznawcy. Różnice były znaczące, więc wysłałam dokumenty do ubezpieczyciela – kolejna odmowa. Powiedziano mi, że dostanę więcej, jak prześlę rachunki za naprawę albo przedstawię im naprawiony pojazd do oględzin. Czy takie działanie ubezpieczyciela jest uzasadnione? Czy naprawdę mam przedstawić rachunki za naprawę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego stanu faktycznego sprawy oraz zapoznaniu się z przesłaną przez Panią dokumentacją należy stwierdzić, iż żądanie przez ubezpieczyciela przedstawienia rachunków za naprawę pojazdu lub okazania pojazdu do oględzin po naprawie celem oszacowania należnego Pani odszkodowania jest działaniem prawnie nieuzasadnionym i nie może warunkować należnego Pani odszkodowania.

 

Należy wskazać, że podstawą określenia wysokości należnego odszkodowania są przepisy Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.).

 

W pierwszej kolejności trzeba przytoczyć treść artykułu 361 K.c.:

 

„Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.

 

§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.

 

Dodatkowo, stosownie do treści przepisu art. 363 § 1 K.c., „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu”. Jeżeli natomiast naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili (§ 2).

 

Na gruncie powyższych przepisów Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował stanowisko w sprawach zbliżonych czy wręcz analogicznych do sprawy opisanej przez Panią. W wyroku z dnia 27 czerwca 1988 roku (sygn. akt I CR 151/88) Sąd Najwyższy stwierdził, że „roszczenie o świadczenia należne od zakładu ubezpieczeń w ramach ustawowego ubezpieczenia komunikacyjnego odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu kosztów przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu pierwotnego jest wymagalne niezależnie od tego, czy naprawa została już dokonana, wysokość świadczeń obliczać należy na podstawie ustaleń co do zakresu uszkodzeń i technicznie uzasadnionych sposobów naprawy, przy przyjęciu przewidzianych kosztów niezbędnych materiałów i robocizny według cen z daty ich ustalenia. Naprawa pojazdu przed uzyskaniem świadczeń ZU i jej faktyczny zakres nie ma zasadniczego wpływu na powyższy sposób ustalenia ich wysokości”.

 

Wobec powyższego należy stwierdzić, iż szkodą poniesioną przez poszkodowanego jest sam fakt pogorszenia stanu należącego do niego pojazdu, a wysokość szkody uzależniona jest jedynie od ekonomicznie uzasadnionych kosztów jego naprawy bez względu na to, czy naprawa ta w ogóle nastąpiła lub ma nastąpić. Szkodą nie jest poniesiony przez poszkodowanego wydatek na naprawę pojazdu, lecz szacunkowa wysokość tych wydatków, przy czym żadne przepisy prawa nie nakładają na poszkodowanego obowiązku naprawienia uszkodzonego pojazdu.

 

Warto również przytoczyć treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 października 1972 r. (II CR 425/72), zgodnie z którym „w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej, do których to wydatków należy zaliczyć także koszt nowych części i innych materiałów, jeżeli ich użycie było niezbędne do naprawienia uszkodzonej rzeczy”.

 

Mając zatem powyższe na uwadze, należy stwierdzić, iż ma Pani pełne prawo domagania się zapłaty odszkodowania w wysokości kosztorysowych kosztów naprawy Pani pojazdu. Jeżeli uważa Pani, że sporządzona przez niezależnego rzeczoznawcę kalkulacja szkody jest rzetelniejsza niż otrzymana od ubezpieczyciela, ma Pani prawo domagania się przed sądem dokonania oceny prawidłowości obu kalkulacji (oraz sporządzenia kolejnej przez biegłego sądowego) i żądania zapłaty odszkodowania w ustalonej przez sąd wysokości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »