.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rachunek telefoniczny wysłany na adres byłej dziewczyny

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 13.02.2015

Mój były już chłopak prowadził firmę pod moim adresem zamieszkania. Jakiś czas temu przyszedł niezapłacony przez niego rachunek telefoniczny. Co mi lub jemu grozi w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, że Pani były partner podpisał umowę z jednym z operatorów sieci komórkowej z uwagi na prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W treści pytania nie wspomina Pani, jakoby była Pani jedną ze wspólniczek. Jak mniemam, były partner prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

 

Okoliczność, iż adres Pani obecnego miejsca zamieszkania jest analogiczny z tym, pod którym była prowadzona działalność gospodarcza, w mojej ocenie nie ma żadnego znaczenia, bowiem dług, który powstał na skutek zaciągniętego zobowiązania, jest długiem osobistym Pani byłego partnera. Wskazać należy jednak na możliwość nieprzyjemnych konsekwencji z tym związanych, a mianowicie ewentualnego tłumaczenia, iż wszystkie rzeczy, które znajdują się w obrębie zajmowanej przez Panią nieruchomości, należą do Pani i stanowią Pani własność.

 

Operator sieci komórkowej ma bowiem prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego celem uzyskania tytułu wykonawczego.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesy jest treść art. 499 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

 

1) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

2) przytoczone okoliczności budzą wątpliwość;

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju”.

 

Składając pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, w załączeniu należy przedstawić fakturę.

 

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu, o treści art. 503 § 1 zdanie trzecie oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu. Jeżeli doręczenie nakazu zapłaty nie może nastąpić z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty, a przewodniczący podejmuje odpowiednie czynności. Jeżeli po wydaniu nakazu zapłaty okaże się, że pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej, zdolności procesowej albo organu powołanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sąd z urzędu uchyla nakaz zapłaty i wydaje odpowiednie postanowienie. Z chwilą doręczenia pozwanemu odpisu pozwu będzie mu przysługiwało prawo wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego – do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy oraz okoliczności faktyczne i dowody.

 

Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy. Sąd odrzuca sprzeciw wniesiony po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo którego braków pozwany nie usunął w terminie. Nakaz zapłaty, przeciwko któremu w całości lub w części nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku. Z ostrożności procesowej w rubryce „dowody” wniósłbym o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań stron postępowania na okoliczność zawarcia umowy i ustalonej formy wynagrodzenia, sposobu i terminu jego przekazania.

 

Gdyby natomiast pozwany skutecznie wniósł sprzeciw wówczas nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę. Nakaz zapłaty traci moc w części zaskarżonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze współpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektórych uwzględnionych roszczeń powoduje utratę mocy nakazu jedynie co do nich.

 

Bezsporne jest, iż dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, a w takiej sytuacji wierzyciel, tj. Pan może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Innymi słowy prawo żądania odsetek obok kwoty głównej jest niezależne od tego, czy dłużnik ponosi winę za swoją niewypłacalność, czy też nie. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe.

 

W chwili obecnej nie pozostaje nic innego jak uzbroić się w cierpliwość lub wystosować do operatora sieci komórkowej pismo ze wskazaniem aktualnego miejsca zamieszkania Pani byłego partnera.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »