.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyznanie opieki nad dziećmi ojcu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 15.12.2014

Mam dwóch synów, mieszkają z matką, ja natomiast po rozstaniu wyjechałem do Anglii, gdzie na stałe mieszkam i pracuję. Chciałbym się dowiedzieć, jakie mam możliwości sprowadzenia synów do UK. Nie wiem, jak postąpić, bo czekam na rozprawę o alimenty na obu chłopców, a równocześnie otrzymuję od ich matki wiadomości tekstowe, żebym wziął starszego, bo ona nie radzi sobie z wychowaniem, co jest prawdą. Czy w sprawie o alimenty ustala się od razu miejsce pobytu dzieci i inne warunki? Co w sytuacji, gdy na przykład ustalimy sądownie wysokość alimentów na dwójkę dzieci, a ja będę opiekował się jednym z nich lub obydwoma? Czy są szanse, że sąd przyzna mnie – ojcu opiekę nad dziećmi?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

 

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan ojcem dwojga synów. W chwili obecnej przed Sądem prowadzona jest sprawa o alimenty. Pan na stałe mieszka i pracuje w Anglii, a matka wraz z dziećmi w Polsce.

 

Aktualnie matka dzieci nie radzi sobie z wychowaniem małoletniego Kacpra. Dostaje Pan bowiem takie informacje bezpośrednio od matki dziecka, która wręcz prosi Pana by zabrał małoletniego do siebie.

 

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny wskazać należy, iż miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. W sytuacji, kiedy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom, mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

 

Jeśli matka dziecka nie będzie robiła żadnych przeszkód w wyrobieniu mu dokumentu uprawniającego do wyjazdu, wówczas zasadne jest sądowe ustalenie miejsca pobytu dziecka przy Panu z jednoczesnym zwolnieniem Pana z obowiązku łożenia na utrzymanie dziecka. W takiej sytuacji, jeżeli dzieci są w podobnym wieku, sąd może zwolnić Państwa z obowiązku łożenia na utrzymanie drugiego dziecka, albowiem każde z Państwa będzie miało na utrzymaniu i wychowaniu jedno z dzieci. Powyższe może ulec zmianie, wówczas gdy możliwości zarobkowe lub majątkowe któregoś z Państwa znaczenie odbiegają od możliwości majątkowych i zarobkowych drugiego rodzica. W takiej sytuacji rodzic, który bez swojej winy znajduje się w gorszej sytuacji majątkowej, może złożyć wniosek o zasądzenie od drugiego z rodziców na rzecz dziecka stale z nim mieszkającego alimentów o określonej wysokości. Wskazać należy bowiem, iż rodzeństwo powinno mieć równy statut majątkowy. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W sytuacji różnego statutu materialnego rodziców konieczne będzie ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, w tym przypadku z porównaniem statutu rodzeństwa, a także możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego (rodzica w lepszej sytuacji materialnej) każdego z rodziców. Sąd bowiem będzie dbał o to, aby rodzeństwo żyło mniej więcej w równym statucie materialnym.

 

Wyraźnie podkreślić należy jednak, że obecnie powinien Pan porozmawiać z matką dziecka, aby wycofała pozew w części tj. w zakresie dotyczącym młodszego z dzieci, a to z uwagi na chęć zabrania dziecka przez Pana. W takiej sytuacji sąd nie może z urzędu zasądzić od Pana na rzecz małoletniego alimentów, albowiem te mogą być zasądzone tylko na skutek wytoczonego powództwa.

 

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.

 

Istnieje zatem możliwość uniknięcia zasądzenia od Pana na rzecz młodszego chłopca alimentów, ale konieczne jest wycofanie w tym zakresie powództwa i Pana zgoda na wycofanie powództwa w części dotyczącej tego dziecka. Sąd może określić, iż władza rodzicielska będzie przysługiwała Państwu wspólnie, ale wówczas gdy przedstawicie sądowi wspólne porozumienie w zakresie nie tylko wykonywania władzy rodzicielskiej, ale także w zakresie wykonywania prawa do kontaktów.

 

Druga część dotyczy sytuacji, kiedy zechce Pan zabrać obu chłopców do Anglii. Jak wynika z Pana opisu, matka chce powierzyć Panu wychowanie starszego syna, a nie synów. Możliwe jest, że nie wyrazi ona zgody na Pana wyjazd z dwoma synami.

 

Domyślam się, że władza rodzicielska przysługuje obecnie na równi Panu, jak i matce dzieci. W takiej sytuacji miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce tego z rodziców, z którym na stałe przebywa. Wyjazd do Anglii jest możliwy, ale matka musi wyrazić zgodę na wyrobienie dla małoletnich synów dokumentów pozwalających na wyjazd. Każde z Państwa jest obecnie obowiązane i uprawnione do wykonywania władzy rodzicielskiej. Wobec tego muszą Państwo wspólnie złożyć taki wniosek. Jako iż matka dziecka może nie wyrazić zgody, konieczne będzie uzyskanie zgody sądu. Powyższe znajduje swoje uzasadnienie w treści art. 97 § 2 K.r.o. zgodnie z którym, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

 

Sąd opiekuńczy przy wydaniu orzeczenia kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Dobro dziecka winno być bowiem dla sądu najwyższą wartością. W praktyce w tego rodzaju sprawach sąd dopuszcza dowód z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego na okoliczność woli dziecka (dzieci), które w zależności od wieku może już mieć swoje zdanie w określonej sprawie. Nadto opinia zmierza do określenia, czy rodzic do którego dziecko ma się przeprowadzić, jest w stanie w pełni zapewnić potrzeby wychowawcze dziecka.

 

W sytuacji zatem braku zgody matki dziecka na wyjazd konieczne będzie wystąpienie do sądu z wnioskiem o udzielenie zgody na wyjazd za granicę. Nie ulega wątpliwości, iż zachować należy przesyłane przez matkę SMS-y, jako dowód w sprawie o wyrażenie zgody na wyjazd z dziećmi z Polski do Anglii. Treść przesyłanych SMS-ów świadczyć może o braku predyspozycji do sprawowania władzy rodzicielskiej nad dziećmi, a przede wszystkim o braku jakiegokolwiek wpływu na dzieci, braku autorytetu. Okoliczności takie są dla Pana korzystne i winne być wykorzystane w sprawie o wyrażenie zgody przez sąd na wyjazd dzieci do Anglii. W pierwszej kolejności powinien Pan jednak porozmawiać z matką dziecka, aby wycofała pozew o alimenty w całości (jeżeli ma Pan wychowywać obu synów). Istota świadczenia alimentacyjnego polega bowiem na zaspokojeniu potrzeb uprawnionego małoletniego, a nie rodzica, u którego małoletni mieszka. Innymi słowy wyjazd synów z Panem do Anglii daje Panu prawo do żądania od matki alimentów na rzecz małoletnich synów.

 

Reasumując, skierowanie sprawy do sądu o pozwolenie na wyjazd dzieci do Anglii będzie konieczne wówczas, gdy matka odmówi takiej zgody. W takiej sytuacji będzie Pan zmuszony wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na stały wyjazd. Sprawa o alimenty jest zatem odrębną sprawą i sąd nie może w ramach prowadzonej sprawy ustalić miejsca pobytu dziecka, czy też wyrazić zgody na wyjazd synów do Anglii. Konieczne jest zatem jak najszybsze złożenie wniosku o wyrażenie przez są zgody na wyjazd dzieci do Anglii (w przypadku braku zgody matki) z jednoczesnym wnioskiem o zawieszenie postępowania o alimenty do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyrażenie przez sąd zgody. W uzasadnieniu wniosku o zawieszenie postępowania o alimenty winien Pan wskazać, iż regularnie łoży na utrzymanie dzieci, a zatem wywiązuje się Pan z ciążącego na Panu obowiązku i ustalenie takiego obowiązku na przyszłość nie jest zasadne, a to z uwagi na możliwość zmiany miejsca pobytu dzieci.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl