Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 11.10.2012

Otrzymałem zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na jeden rok. Czy będę musiał ponownie zdawać egzamin? Co zrobić, aby przywrócono mi uprawnienie do kierowania pojazdami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Interesująca Pana kwestia regulowana jest w chwili obecnej ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

 

Kwalifikacje do prowadzenia pojazdów sprawdzane są na egzaminie po odpowiednim kursie.

 

„Art. 90. 1. Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli:

 

1) osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek;

2) uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;

3) odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie;

4) zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii”.

 

Ustawa oprócz szkolenia podstawowego dla potrzeb uzyskania prawa jazdy przewiduje jeszcze kontrolne sprawdzenie kwalifikacji.

 

„Art. 114. 1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:

 

1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:

 

a) w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,

b) na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;

 

2) osoba ubiegająca się o:

 

a) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,

b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający 1 rok.

(…)

3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 97 ust. 3, decyzję o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, wydaje marszałek województwa mazowieckiego.

 

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu, przez osobę ubiegającą się o jego wydanie, odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje”.

 

Jak wskazuje przepis, kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok.

 

W Pana przypadku środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został orzeczony na jeden rok, a nie powyżej jednego roku.

 

Gdy orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów do roku czasu, nie powoduje to cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami, a jedynie utratę prawa do kierowania nimi przez okres jednego roku. Z takim środkiem nie jest związane kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy, a tym samym nie jest konieczne odbywanie kursu oraz zdawanie egzaminu.

 

Stosownie do art. 43 § 3 Kodeksu karnego sąd, orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, nakłada obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu – gdy dokument prawa jazdy nie został zabrany. W takiej sytuacji do chwili zwrotu prawa jazdy przez jego posiadacza okres, na który orzeczono zakaz, nie biegnie.

 

Gdy dokument prawa jazdy został już oddany lub zabrany przed wydaniem wyroku, sąd bierze pod uwagę czas rzeczywistego pozbawienia Pana możliwości prowadzenia pojazdów. Wtedy zakaz biegnie od daty faktycznego pozbawienia Pana dokumentu prawa jazdy.

 

Jeżeli dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów został uprzednio zatrzymany (na etapie śledztwa), to okres zatrzymania zalicza się na poczet orzeczonego zakazu (art. 63 § 2 Kodeksu karnego).

 

Uprawnienie przywraca się po ustaniu przyczyn cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami.

 

Decyzję o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce Pana zamieszkania, a w uzasadnionych przypadkach – właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

 

W celu przywrócenia uprawnienia do kierowania pojazdem należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek oraz informacje o wymaganych dokumentach dostępne są w starostwie.

 

Oczywiście wniosek można złożyć dopiero po upływie czasu trwania zakazu, a nie przed.

 

Wniosek można złożyć osobiście w formie pisemnej. Istnieje też możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej, ale wymaga to z reguły kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz wykonania zdjęcia stosownie do wymogów (powinny być wskazane na stronie internetowej starostwa).

 

Niezwłocznie po wpłynięciu kompletnego wniosku wydawana jest decyzja administracyjna o przywróceniu uprawnień lub odmowie przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdem.

 

Po złożeniu kompletu dokumentów starostwo wydaje decyzję, a po jej uprawomocnieniu się – wydaje prawo jazdy.

 

Dokument może być odebrany osobiście w siedzibie urzędu lub poprzez pocztę tradycyjną.

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca w formularzu wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + 7 =

»Podobne materiały

Czy muszę brać nadgodziny w okresie wypowiedzenia?

Pracuję w firmie od kilku lat, mam umowę na czas nieokreślony, z początkiem miesiąca chciałbym złożyć wypowiedzenie. Obowiązuje mnie 3-miesięczny okres wypowiedzenia i w tym czasie też zamierzam normalnie przychodzić do pracy. W firmie praca odbywa się w godzinach 8-16, jednak co roku w okresie wios

 

Alkoholizm i przemoc fizyczna męża a podział majątku

Mam męża alkoholika, który pije od wielu lat, stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec mnie i dzieci. Został już skazany za znęcanie się na karę więzienia w zawieszeniu. Nie łoży na rodzinę, zaciąga długi, kradnie, awanturuje się, nie pracuje. Jak w takiej sytuacji wyglądałby rozwód i podział maj

 

Wadliwa suknia ślubna, odstąpienie od umowy o dzieło

Zamówiłam 7 miesięcy temu wykonanie sukni ślubnej. Wpłaciłam zadatek w kwocie stanowiącej połowę jej ceny. W zamówieniu podałam datę ślubu. Ponieważ na 3 dni przed ślubem, mimo wielu przymiarek, suknia nie była wykończona i na dodatek posiadała szereg wad, zrezygnowałam z dopłaty i odbioru sukni. Cz

 

Odzyskanie prawa jazdy po zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych

Za miesiąc kończy mi się trzyletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (orzeczony z powodu prowadzenia pod wpływem alkoholu). Czy będę mogła po prostu odebrać prawo jazdy w urzędzie miasta, czy potrzebne są dodatkowe formalności aby odzyskać prawo jazdy?

 

Czy muszę ponownie przystąpić do egzaminu, jeśli prawo jazdy straciło ważność?

Odebrano mi prawo jazdy, ponieważ minął termin jego ważności. Nie zdążyłem wymienić dokumentu, bo wyjechałem za granicę na ponad rok. Teraz urzędnik poinformował mnie, że nie otrzymam nowego prawa jazdy, jeśli nie zdam ponownie egzaminu. Czy ma rację? 

 

Podatek od sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jestem jednym z czterech wspólników spółki z o.o. Chcę sprzedać udziały moim wspólnikom na podstawie umowy sprzedaży, która będzie podpisana u notariusza. Wspólnicy zapłacą z pieniędzy prywatnych. Z jakimi podatkami wiąże się sprzedaż udziałów w spółce z o.o. i kto je płaci – kupujący czy sprz

 

Śmierć przedsiębiorcy i dalsza działalność firmy

Czy po śmierci przedsiębiorcy możliwa jest dalsza działalność firmy? Właścicielka zakładu jest bardzo chora i wkrótce umrze. Firmę chciałby przejąć jej mąż. Co powinien zrobić? Firma zajmuje się produkcją wędlin, zatrudnia pracowników; sprzedaż jest prowadzona za pomocą kasy fiskalnej; pomieszc

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »