Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie terminu płatności składek na ZUS

Autor: Jakub Bonowicz • Opublikowane: 21.08.2013

Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Kiedy byłam w ciąży, podwyższyłam dotychczasowe składki, aby uzyskać wyższy zasiłek macierzyński. Niestety tuż po porodzie spóźniłam się o jeden dzień z opłaceniem składek (dokładniej wysłałam przelew 10 lipca po południu, jednak bank zaksięgował go dopiero następnego dnia). W związku z tym ZUS odmówił mi wypłacenia zasiłku. Napisałam prośbę o przywrócenie terminu płatności składek i czekam na decyzję, jednak podobno mam niewielkie szanse na wygraną. Czy rzeczywiście? Co mogę zrobić w tej sytuacji? W dodatku poinformowano mnie, że mam zostać skontrolowana, a nawet – że ZUS może postawić mi zarzut wyłudzenia pieniędzy za zasiłek. Czy to możliwe? Dodam, że wcześniej nigdy nie zdarzały mi się opóźnienia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przypadku opłacania składek ZUS na ubezpieczenie chorobowe nawet jeden dzień opóźnienia może spowodować utratę prawa do ubezpieczenia. Zgodnie z przepisami brak terminowej zapłaty składki „chorobowej” oznacza wygaśnięcie ubezpieczenia od 1 dnia miesiąca, którego dotyczyła spóźniona składka. Jest to o tyle niekorzystne, że aby uzyskać prawo do świadczeń z ZUS-u na wypadek choroby, trzeba opłacać ubezpieczenie chorobowe przez minimum 180 dni. Jeden dzień zwłoki w tym wypadku wystarczy, aby stracić prawo do ubezpieczenia. Podobnie dzieje się, jeśli wpłacona składka była za niska.

 

Sprawa opóźnień zapłaty składek ZUS przedsiębiorców jest jeszcze o tyle istotna, że z ubezpieczeniem chorobowym związane jest prawo do zasiłku macierzyńskiego. Co prawda, aby otrzymać do niego prawo, wystarczy zapłacić jedną składkę ubezpieczenia chorobowego (a nie sześć, jak w przypadku świadczeń podczas choroby), ale musi to być składka opłacona w terminie. Zatem kobiety spodziewające się dziecka muszą zawsze zwracać uwagę na terminowe opłacanie składek, a jeśli nie są w stanie o to zadbać same, powinny zlecić komuś dopilnowanie tej sprawy.

 

W przypadku opóźnienia zapłaty składki ZUS przedsiębiorca, któremu zależy na ubezpieczeniu chorobowym, powinien zwrócić się z prośbą o przywrócenie terminu płatności. Składa się ją do dyrektora odpowiedniej placówki ZUS, któremu przedsiębiorca podlega. Należy określić przyczynę zwłoki w płatności. ZUS ma miesiąc na rozpatrzenie takiego wniosku. Jeśli odmówi, a przedsiębiorca będzie chciał znów być objęty ubezpieczeniem na wypadek choroby lub otrzymać zasiłek macierzyński, to ponownie musi złożyć dokument ZUS ZUA z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem chorobowym. Naturalnie w takiej sytuacji na koncie przedsiębiorcy pojawia się nadpłata powstała w wyniku opłacania ubezpieczenia chorobowego, którym przedsiębiorca nie był objęty (w takim wypadku warto zwrócić się do ZUS z prośbą o zaliczenie tej nadpłaty na poczet przyszłych płatności).

 

W Pani wypadku najważniejszą kwestią jest przyczyna opóźnienia w płatności. Moim zdaniem należy walczyć o przywrócenie terminu, argumentując, że:

 

  1. Opóźnienie było bardzo niewielkie, wynosiło 1 dzień, tym bardziej że przelew został zlecony dziesiątego dnia miesiąca, natomiast pieniądze zostały zaksięgowane dzień później;
  2. Opóźnienie było niezawinione (była Pani w okresie połogu, w bardzo krótkim okresie po urodzeniu dziecka), co oczywiście jest Pani w stanie udokumentować odpowiednią dokumentacją medyczną;
  3. Przez cały czas składki były opłacane regularnie;
  4. Jest to Pani pierwszy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia składki.

 

Trzeba pamiętać, że ZUS ma prawo (a nie obowiązek) przywrócić termin płatności składki i przywrócić ubezpieczenie.

 

Z drugiej strony trzeba pamiętać, że „narodziny dziecka nie są zdarzeniem nagłym i nieplanowanym, podobnie jak ewentualne konsekwencje porodu związane ze złym samopoczuciem. Uznać należy, że osoba prowadząca postępowanie administracyjne czy też sądowe powinna odpowiednio wcześnie zadbać o to, by uniknąć negatywnych konsekwencji uchybienia terminów procesowych, chociażby poprzez ustanowienie pełnomocnika, który mógłby zastąpić ją w postępowaniu” (postanowienie NSA z 28 września 2010 r., I OZ 682/10).

 

Z drugiej strony dużo zależy od tego, jaki to był poród: „z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zdarzeń chorobowych, które wywołują przyczynę uchybienia terminowi. W każdym z tych przypadków należy dokonać oceny całokształtu okoliczności sprawy. Na uwadze należy mieć również i tę okoliczność, że jeżeli zdarzenie chorobowe cechowało się szczególnymi właściwościami, to i ustanie przyczyny uchybienia terminowi nastąpić może w szczególnych okolicznościach.

 

Niewątpliwe powinno być, że poród jest zwykłą czynnością fizjologiczną. Natomiast poród poprzez cesarskie cięcie odbiega nie tylko od tego stanu, lecz wywołuje szereg dodatkowych komplikacji nie tylko z uwagi na ingerencję chirurgiczną, lecz stan psychofizyczny rodzącej. Ten zaś stan minie wówczas, kiedy rodząca uzyska komfort psychiczny, jego zaś nie można określić jakimikolwiek metodami badawczymi, skoro np. urlop macierzyński trwa znacznie dłużej niż moment porodu i okres okołoporodowy.

 

Jeżeli więc ustalony stan, wsparty zaświadczeniem lekarskim i zwolnieniami chorobowymi, w przypadku skarżącej pozwała przyjąć, że w okresie maja 2003 r. do 3 czerwca 2003 r. trwała przyczyna uchybienia terminowi, to ustanie tej przyczyny nie nastąpiło w dniu 3 czerwca 2003 r. W tym dniu co najwyżej ustąpił ten element przyczyny, który można określić jako fizyczny (wyjście ze szpitala). Nie ustąpił natomiast element psychiczny. Trwał on do tego momentu, kiedy skarżąca poczuła się na tyle zdatna fizycznie i psychicznie do złożenia przedmiotowego wniosku, niezależnie od tego czy miał być »krótki« lub »długi«. Uznać przeto należy, że w dniu 30 czerwca 2003 r. ustąpiła przyczyna uchybienia terminu i w tymże dniu skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ulgę uczniowską” (Wyrok WSA w Olsztynie z 19 maja 2004 r., III SA 2948/03).

 

Co do kwestii próby wyłudzenia pieniędzy od ZUS-u, w Pani przypadku niewątpliwie trudno dopatrzeć się znamion przestępstwa w postaci wyłudzenia świadczenia. Wyłudzenie świadczenia musi być zawinione, umyślne, tymczasem Pani przecież podjęła kroki prawne w celu przywrócenia ciągłości ubezpieczenia. O wyłudzeniu możemy mówić wtedy, kiedy ktoś umyślnie, z pełną świadomością np. przedstawia niezgodnie z prawdą stan faktyczny lub też dopuszcza się fikcyjnego zatrudnienia w celu uzyskania nienależnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Tak w niniejszym przypadku niewątpliwie nie było.

 

Warto jeszcze dodać, że zgodnie z art. 98 ustawy:

 

Art. 98. 1. Kto, jako płatnik składek albo osoba obowiązana do działania w imieniu płatnika:

1) (123) (utracił moc);

1a) (124) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie;

2) nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia;

3) udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli;

4) nie dopełnia obowiązku wypłacania świadczeń z ubezpieczeń społecznych i zasiłków finansowanych z budżetu państwa albo wypłaca je nienależnie;

5) nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem składek oraz z wypłatą świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

6) nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie;

6a) nie stwierdza nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie określonym w art. 41 ust. 7;

7) nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym w formie określonej w art. 47a ust. 1 i 2;

podlega karze grzywny do 5 000 złotych.

2. (125) (utracił moc).

3. (126) Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynów określonych w ust. 1 przy opłacaniu składek lub dokonywaniu wpłat z innych tytułów, do których poboru jest obowiązany Zakład.

 

Jest to wykroczenie, niemniej znów tutaj trudno postawić Pani zarzut winy; składka została przecież opłacona, tyle że z jednodniowym opóźnieniem.

 

Podsumowując: jak przyjdzie decyzja z ZUS, to na pewno trzeba będzie odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Warto już teraz zgromadzić odpowiednie dokumenty wykazujące Pani stan zdrowia po ciąży. Proszę pamiętać, że same narodziny dziecka nie uzasadniają jeszcze przywrócenia terminu płatności składek ZUS, uzasadniają go dopiero szczególne trudności zdrowotne związane z narodzinami dziecka.

 

Orzecznictwo (słusznie) uznaje, że narodziny dziecka są wydarzeniem, które przecież da się przewidzieć, wyznaczony jest termin porodu i należy dochować należytej staranności w prowadzeniu swych spraw. Natomiast jeśli np. z porodem wiązały się szczególne komplikacje (np. poród przez cesarskie cięcie) albo stan zdrowia po porodzie był szczególnie zły, to już uzasadnia to przywrócenie terminu. Oczywiście na to musi być stosowna dokumentacja medyczna!

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 plus 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki