Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie praw rodzicielskich

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 25.02.2014

Niedawno dowiedziałem się (od starych znajomych, którzy mają kontakt z moją byłą żoną), że około 10 miesięcy temu zostałem pozbawiony praw rodzicielskich do moich dzieci – sprawa podobno odbyła się zaocznie, była żona o niczym mnie nie poinformowała, a korespondencję kierowała na mój stary adres, chociaż doskonale wie, gdzie teraz mieszkam (od dwóch lat przebywam na stałe w Belgii). Młodsze dzieci (synowie w wieku 10 i 8 lat) nie sprawiają kłopotów wychowawczych, wiem natomiast, że żona ma duże problemy z naszą najstarszą córką – siedemnastolatką, która wagaruje, zaczęła pić alkohol, ostatnio wdała się nawet w bójkę, po której sąd ustanowił matkę jej kuratorem. Córka chciałaby przyjechać do mnie, a być może nawet się przeprowadzić. Czy mogę starać się o przywrócenie praw rodzicielskich? Jak to zrobić? Dodam, że żona otrzymuje alimenty z Funduszu Alimentacyjnego (wcześniej byłem bezrobotny i nie mogłem płacić); obecnie regularnie spłacam zadłużenie komornikowi.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Albo podejdzie Pan metodycznie i konsekwentnie do załatwiania spraw związanych m.in. z przywróceniem praw rodzicielskich, albo dalej będzie Pan dowiadywał się o ważnych sprawach z opóźnieniem (jeśli w ogóle), ponieważ takie często – nawet bardzo często – bywają koszty zachowań defensywnych.

 

W przedstawionym przez Pana stanie rzeczy szczególnie ważnymi aktami normatywnymi są: Kodeks rodzinny i opiekuńczy (skrótowo: K.r.o.) oraz Kodeks postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.); w ostatniej ze wskazanych ustaw uregulowano różne rodzaje postępowań, w tym postępowanie egzekucyjne (między innymi dotyczące tak zwanego ściągania alimentów). W określonym stopniu przydać się mogą również przepisy Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.) oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Być może – w związku z nagannym zachowaniem Pańskiej córki – w grę wchodziły przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; zapewne nie chodziło o przepisy Kodeksu karnego (skrótowo: K.k.), aczkolwiek i tego nie można wykluczyć. Pańskie słowa o matce jako „kuratorze” nastolatki przypominają rozwiązanie o nazwie „nadzór odpowiedzialny rodziców”, w rozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich; dopiero zapoznanie się z aktami sprawy (a przynajmniej z orzeczeniem) pozwoli na stwierdzenie, o co chodziło i jako środek został zastosowany przez sąd.

 

Na informacje, a nawet na pogłoski, o postępowaniu prawnym należy reagować niezwłocznie (czyli bez zbędnej zwłoki), a nawet jeszcze szybciej (np. natychmiast wysyłając faks do sądu, a tradycyjną wersję listem poleconym). Dziesięć miesięcy to ponad trzy razy więcej od wskazanego przez ustawodawcę czasu, w którym można domagać się wznowienia postępowania cywilnego – stosownie do treści artykułu 407 § 1 K.p.c.: „Skargę o wznowienie wnosi się w terminie trzymiesięcznym; termin ten liczy się od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji – od dnia, w którym o wyroku dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy”.

 

W zaistniałej sytuacji stoi Pan przed bardzo ważną decyzją: czy starać się – w nowym postępowaniu sądowym (zapewne z Pańskiego wniosku) – o przywrócenie praw rodzicielskich, czy też próbować doprowadzić do wzruszenia wcześniej zapadłego orzeczenia. Odpowiedź na to pytanie pomoże Panu wybrać właściwy sposób działania. Postaram się podsunąć Panu określone pomysły, a Pan dokona wyboru.

 

Może Pan uznać, że rzeczywiście został Pan pozbawiony władzy rodzicielskiej i zawnioskować o jej przywrócenie. Jeśli jest inaczej (czyli jeśli dotarła do Pana błędna informacja), to sam wniosek (do odpowiedniego wydziału sądu rejonowego) okaże się bezprzedmiotowy. Wniosek o przywrócenie czegoś, co Panu przysługuje, mógłby zostać potraktowany jako „dziwny” (w szerokim tego słowa znaczeniu), a to mogłoby mieć negatywny wpływ na załatwianie innych Pańskich żądań. Jeżeli nadal przysługuje Panu władza rodzicielska, to od razu mógłby Pan wnioskować (do wyżej wymienionego sądu) o zmianę miejsca zamieszkania córki oraz o wydanie jej paszportu.

 

Proszę spróbować przypomnieć sobie dokładnie, jakie treści do Pana dotarły. Gdyby to były informacje o postępowaniu związanym z nagannym zachowaniem Pańskiej córki oraz z próbą pozbawienia Pana władzy rodzicielskiej, to Pan mógłby napisać do sądu pismo z prośbą o informacje oraz o przesyłanie Panu pism na właściwy adres (najlepiej adres w Polsce, ale w sprawach cywilnych niekiedy zdarza się przesyłanie pism na adresy zagraniczne). Gdyby takie pismo dotyczyło sprawy o pozbawienie Pana władzy rodzicielskiej, to – na wszelki wypadek (i tak można by napisać w piśmie) – Pan mógłby zawrzeć w swym piśmie apelację oraz (jednocześnie) wniosek o przywrócenie terminu do złożenia apelacji; jednym z najpoważniejszych zarzutów apelacyjnych mogłoby być wskazywanie nieważności postępowania (z uwagi na uniemożliwienie Panu obrony Pańskich praw). Mógłby Pan zawnioskować o przesłuchanie byłej żony – po odebraniu od niej przyrzeczenia, czyli pod niewątpliwym rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – na okoliczność wszystkich wskazanych przez nią okoliczności, włącznie z jej wiedzą na temat Pańskiego adresu zamieszkania.

 

Inny pomysł – dotyczący ewentualnego powrotu do poprzednich postępowań – polega na zostawieniu „w tle” ewentualnej sprawy dotyczącej pozbawienia Pana władzy rodzicielskiej i na skoncentrowaniu się na innych zagadnieniach. Z wnioskami podobnymi do wskazanych w poprzednim akapicie mógłby się Pan zwrócić do sądu w sprawie związanej z nagannym zachowaniem córki. Nieco ryzykowne (zwłaszcza bez znajomości akt sprawy) mogłoby być składanie apelacji w tamtej sprawie – zwłaszcza z uwagi na to, że nałożona sankcja należy do dość niskich. Jednak w tej sprawie mógłby Pan poprosić sąd o informacje oraz o kierowanie pism na Pański rzeczywisty adres. W grę mogłoby wchodzić zawnioskowanie do sądu o wydanie paszportu dla Pańskiej córki, a może również o wyrażenie zgody na zmianę państwa jej zamieszkania (czyli na przeprowadzkę do Belgii). Gdyby otrzymał Pan z sądu informację o tym, że nie może Pan o to wnioskować – z uwagi na pozbawienie Pana władzy rodzicielskiej lub na jej ograniczenie – to czekałyby Pana inne decyzje (np. rozszerzenie wniosku albo staranie o wzruszenie orzeczenia w tamtej sprawie).

 

O cokolwiek Pan zawnioskuje, proponuję zadbać o możliwość otrzymywania korespondencji – np. ustanawiając pełnomocnictwo pocztowe.

 

Jak widać, bardzo ważne jest zaznajomienie się przez Pana lub przez Pańskiego pełnomocnika z aktami postępowań. To jest oczywiste, z uwagi na treść art. 9 K.p.c.:

 

„§ 1. Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

§ 2. Strony i uczestnicy postępowania mają prawo do otrzymania z akt sprawy zapisu dźwięku, chyba że protokół został sporządzony wyłącznie pisemnie”.

 

Egzekucja świadczeń cywilnych (w tym alimentacyjnych) dokonywana jest na podstawie przepisów procedury cywilnej (art. 758 i następne K.p.c.), więc można korzystać z takich uprawnień również w postępowaniu egzekucyjnym – w tym odnośnie do akt komornika sądowego; odmowa udostępnienia akt (lub inny przejaw naruszania praw strony postępowania egzekucyjnego) może być podstawą skierowania skargi na czynności komornika. Analogiczne uprawnienia występują również w innych postępowaniach, w tym dotyczących świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego – prowadzonych na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego (skrótowo: K.p.a.).

 

W zakresie merytorycznym bardzo ważne będzie wykazanie przez Pana, że Pańskie stanowisko jest zgodne z dobrem Pańskich dzieci. Udowodnienie tego będzie łatwiejsze, jeśli będzie Panu znany „punkt wyjścia”. Biorąc pod uwagę Pański stan wiedzy, może być to trudne – ponieważ wątpliwości mogą dotyczyć nie tylko samego pozbawienia Pana władzy rodzicielskiej, ale również tego, kogo ono dotyczy. Jednym z najprostszych sposobów walki z Pański stanowiskiem mogłoby być zarzucenie Panu, że Pan „nawet nie wie, czy pozbawienie (ograniczenie) władzy rodzicielskiej dotyczy jednego dziecka, czy wszystkich trojga”. Gdyby nawet zdecydował się Pan „przejść do porządku dziennego” nad postępowaniem, o którym jakieś pogłoski do Pana dotarły, to we wniosku o przywrócenie władzy rodzicielskiej (jeśli w ogóle jej Pana pozbawiono), należałoby jednoznacznie wskazać, kogo (którego z dzieci) dotyczy Pański wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej. Skoro – jak Pan napisał – młodsze dzieci rozwijają się prawidłowo, to można mieć wątpliwości, czy w ogóle jakieś postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej dotyczyło młodszych braci.

 

W zakresie obowiązku alimentacyjnego (art. 128 i następne K.r.o.) Pańska sytuacja przedstawia się tak, że spłaca Pan dług na rzecz Funduszu Alimentacyjnego; może również (w jakimś stopniu) pieniądze wpływają do matki Pańskich dzieci – jako wierzycieli alimentacyjnych. Ponadto płaci Pan za czynności komornicze. Jeśli Pana stać, to proponowałbym zwrócić się do sądu o określenie nowego sposobu spełniania obowiązku alimentacyjnego (na rachunki prowadzone na dane osobowe każdego dziecka) oraz do organu właściwego w sprawach z zakresu Funduszu Alimentacyjnego o wskazanie sposobu uregulowania długu. Potem wniosek do komornika o umorzenie egzekucji byłby oczywistością – gdyby Pan nie miał zadłużenia i płacił na bieżąco.

 

Akta administracyjne, związane z Funduszem Alimentacyjnym, są bardzo ważne. Gdyby Pańska była żona złożyła fałszywe oświadczenia, to mogłaby liczyć się z odpowiedzialnością karną (art. 233 K.k.). Dla Pana o wiele ważniejsze jest jednak to, że urzędnicy mają obowiązek powiadamiać organy ścigania o uchylaniu się od alimentacji (art. 209 K.k.). Czy może Pan być pewien, że Pańska była żona nie złożyła takiego powiadomienia (np. w prokuraturze)? Jeśli do tego doszłoby podanie – w organie administracji (właściwym w sprawach dotyczących Funduszu Alimentacyjnego) lub w organach ścigania – Pańskiego fałszywego (np. nieaktualnego) adresu, to mógłby Pan mieć duże problemy. Zdarzają się wyroki zaoczne (również w sprawach karnych) – niekiedy (np. z inicjatywy mściwej kobiety) ktoś zostaje uznany za winnego uchylania się od alimentów, chociaż rzeczywiście płacił. Jestem przekonany, że wyjaśnienie spraw alimentacyjnych – również w organie administracji – pomoże Panu, również w staraniach o przywrócenie praw rodzicielskich.

 

„Wyprostowanie” (zwłaszcza z Pańskiej inicjatywy) zagadnień alimentacyjnych może być argumentem na Pańską rzecz – wyszedł Pan z trudności, dostrzega Pan potrzebę troski o swe dzieci oraz praktycznie daje Pan dowody tej troski. Przykładem może być spłata zaległości alimentacyjnych oraz płacenie alimentów na bieżąco. Doprowadzenie do tego, by każdy z wierzycieli alimentacyjnych otrzymywał pieniądze na swój własny rachunek, może pomóc w uchronieniu ich pieniędzy przed ewentualną egzekucją zadłużenia ich matki. Ponadto Pańska starsza córka niedługo stanie się pełnoletnia (art. 10 K.c.) i przestanie podlegać władzy rodzicielskiej (wniosek z art. 92 K.r.o.). Po co wtedy żądać przed sądem wprowadzenia nowego systemu płacenia alimentów na jego rzecz (z pominięciem rąk matki)? Wystarczyć może oświadczenie posiadacza rachunku (w banku albo w SKOK), że cofa swej matce upoważnienie do danego rachunku.

 

Zwracam Pańską uwagę na prawny obowiązek udowodnienia faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne (art. 6 K.c., art. 232 K.p.c.). Zanim zdecyduje się Pan wystąpić na drogę prawną (w określonej sprawie), należy zastanowić się nad możliwościami udowodnienia Pańskich racji oraz na powiązaniu Pańskiego stanowiska z prawną zasadą dobra dziecka, będącą jedną z najważniejszych zasad K.r.o.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + sześć =

08.05.2017

\"Albo podejdzie Pan metodycznie i konsekwentnie do załatwiania spraw związanych m.in. z przywróceniem praw rodzicielskich, albo dalej będzie Pan dowiadywał się o ważnych sprawach z opóźnieniem (jeśli w ogóle), ponieważ takie często – nawet bardzo często – bywają koszty zachowań defensywnych.\" O ile zrozumiałem, to Pan nie prosił o pouczanie i wchodzenie w jego buty.

kempa

»Podobne materiały

Odzyskanie praw rodzicielskich do dziecka

Przed pięciu laty urodziłam dziecko. Byłam bardzo młoda i w tragicznej sytuacji materialnej. Okoliczności zmusiły mnie, aby oddać dziecko i zrzec się praw rodzicielskich. Wiele razy chciałam spróbować jakoś odzyskać prawa rodzicielskie, lecz ciągle nie miałam na to warunków. Teraz moje życie uległo

 

Ustanowienie kuratora w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej

Dziś miałam sprawę o ograniczenie władzy rodzicielskiej ojca mojego synka. Z ojcem synka rozstałam się dawno temu. Wiem, że przebywa obecnie gdzieś w Wlk. Brytanii. Od roku nie płaci alimentów. Ma też żonę i kolejne dziecko. Chciałam, żeby kuratorem dziecka była mama mojego eks-męża, jednak ona nie

 

Rozłożenie na raty zaległych alimentów

Płaciłem alimenty na córkę do rąk matki. Niestety moja sytuacja materialna pogorszyła się i przestałem płacić. Była żona skierowała sprawę do komornika. Wiem, że była żona otrzymywała pieniądze z funduszu alimentacyjnego. Teraz moja sytuacja finansowa trochę się poprawiła i chciałbym przekazywać ali

 

Dziedziczenie przez dziecko po podziale majątku i rozwodzie

W tym roku ustanowiłem z żoną rozdzielność majątkową, a następnie dwa miesiące później dostaliśmy rozwód bez orzeczenia o winie. Za kilka tygodni urodzi mi się dziecko z innego związku. Jakie prawa do dziedziczenia po mnie będzie miało to dziecko? Czy żona będzie musiała się dzielić naszym dotychcza

 

Niewykonanie projektu przez wykonawcę

We wrześniu 2008 r. zleciłam pewnej firmie wykonanie projektu. Według umowy projekt miał zostać ukończony 20.04.2009 r., a ja miałam wpłacić na początek 30% ceny. Firma prosiła jednak o wcześniejszą wpłatę całości kwoty, co stopniowo czyniłam (przelewy bankowe). Od początku jednak byłam zwodzona i&n

 

Redakcja podstawy prawnej zarządzenia

Czy w podstawie prawnej np. zarządzenia burmistrza czy dyrektora jednostki samorządowej można powoływać całą ustawę np. o finansach publicznych, rachunkowości czy jakąkolwiek inną, zamiast wskazania konkretnego artykułu ustawy czy paragrafu rozporządzenia wykonawczego? Jak prawidłowo powinna być zre

 

Przelew od obywatela Szwajcarii a podatek PCC

Jestem Polką i mieszkam w Polsce. Obywatel Szwajcarii, mieszkający w Szwajcarii, osoba ze mną niespokrewniona, przeleje na mój rachunek w Polsce określoną kwotę pieniężną – będzie to pożyczka dla mnie. Pieniądze w chwili zawierania umowy pożyczki oraz przekazywania będą w Szwajcarii. Przekazan

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »