Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywrócenie renty i rezygnacja z pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 13.04.2018

Byłam zatrudniona w jednym przedsiębiorstwie przez 36 lat. Przez 9 lat byłam również uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po odebraniu mi uprawnień rentowych odwołałam się do sądu pracy, który po dwóch latach rozpatrywania przywrócił mi prawo do renty. W miesiącu, w który otrzymałam decyzję i przedstawiłam ją pracodawcy, złożyłam rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, a jako przyczynę podałam zły stan zdrowia i przejście na rentę. Czy przysługuje mi odprawa rentowa? Do emerytury brakuje mi pól roku.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z Pani opisem – będzie Pani miała prawo do odprawy rentowej. Pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi odprawę rentową. Prawo do odprawy powstaje w dniu ustania zatrudnienia i przedawnia się z upływem 3 lat od tego terminu. Pracownik nie musi występować do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę odprawy – to na pracodawcy spoczywa obowiązek jej zapłaty.

 

Związek między ustaniem stosunku pracy a nabyciem prawa do renty lub emerytury może mieć nie tylko charakter przyczynowy lub czasowy, ale także funkcjonalny (vide: uzasadnienie do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1993 r.). Dlatego pojęcie przejścia na rentę lub emeryturę interpretowane jest w kategoriach obiektywnych, co oznacza, że nie jest ważny zamiar pracownika skorzystania z tych świadczeń lecz rzeczywisty, obiektywny skutek w postaci skorzystania z przyznanego świadczenia rentowego lub emerytalnego w związku z ustaniem stosunku pracy (tak Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z dnia 4 czerwca 1991 r., sygn. akt I PZP 17/91, OSNCP 1992 z. 3 poz. 37). Do nabycia prawa do odprawy nie jest konieczne, aby rozwiązano stosunek pracy z powodu przejścia pracownika na rentę lub emeryturę. Przyczyna rozwiązania stosunku pracy nie ma wpływu na prawo do tej odprawy. Przykładowo Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28 lipca 1999 r., sygn. akt I PKN 174/99, OSNAPiUS 2000, nr 21, poz. 786, stwierdził, że przepis art. 92 1 § 1 Kodeksu pracy wiąże prawo do odprawy emerytalnej z ustaniem, nie zaś z rozwiązaniem stosunku pracy. Wygaśnięcie stosunku pracy wskutek upływu czasu, na jaki zawarto umowę o pracę, nie wyklucza jego związku z przejściem na emeryturę czy rentę. Wystarczy w tym zakresie związek czasowy, to jest przejście na emeryturę lub rentę bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy. Związek ten jest zachowany także wtedy, gdy pracownik przechodzi na rentę lub emeryturę w pewnym okresie po ustaniu stosunku pracy, lecz następuje to bezpośrednio po okresie nieprzerwanego pobierania zasiłku chorobowego, zapoczątkowanego jeszcze w czasie trwania stosunku pracy (tak np. uchwała SN z dnia 7 stycznia 2000 r., sygn. akt III ZP 18/99, OSNAPiUS 2000, nr 24, poz. 888).

 

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 6 czerwca 2000 r. (sygn. akt I PKN 700/99) wskazał, że związek między ustaniem stosunku pracy a przejściem na emeryturę lub rentę, przewidziany w art. 921 Kodeksu pracy, istnieje nie tylko wtedy, gdy nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych następuje po rozwiązaniu stosunku pracy, ale także gdy je poprzedza. W konsekwencji pracownikowi przysługuje odprawa, jeżeli rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z przejściem pracownika na rentę lub emeryturę, choćby tę emeryturę (rentę) już wcześniej pobierał.

 

Z kolei w wyroku z 6 maja 2003 r. (sygn. akt I PK 223/02) SN orzekł, że skorzystanie przez pracownika z uprawnień emerytalnych w czasie trwania zatrudnienia nie powoduje utraty prawa do odprawy emerytalnej w chwili, gdy nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. Sąd podtrzymał też dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą przejściem na emeryturę jest zamiana statusu pracownika lub pracownika–emeryta na status wyłącznie emeryta, zatem pracownik pobierający emeryturę w czasie stosunku pracy nie przestaje być pracownikiem i przechodzi na emeryturę/rentę dopiero po ustaniu zatrudnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 - 6 =

»Podobne materiały

Od kiedy jest wypłacana renta po pozytywnej decyzji sądu?

W maju 2008 r. złożyłem wniosek do ZUS o przyznanie mi renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, odpowiednio udokumentowałem go zaświadczeniami lekarskimi. W postępowaniu orzeczniczym, w I i II instancji decyzja ZUS była dla mnie negatywna. W listopadzie 2008 r. złożyłem więc odwołanie do sąd

 

Decyzja ZUS o nieprzyznaniu renty i odwołanie do sądu

Złożyłam odwołanie do sądu od decyzji ZUS, w której nie przyznano mi renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, określając, że jestem tylko częściowo niezdolna. Z tym się zupełnie nie zgadzam, ponieważ mój stan zdrowia nie pozwala mi podjąć się żadnej pracy. Czekam na rozwój sprawy i przygotow

 

Prawo do renty rodzinnej a pieniądze ze sprzedaży mieszkania

Otrzymuję rentę rodzinną po mężu. Niedawno sprzedałam mieszkanie, które weszło w skład spadku po zmarłym. Mój dochód wynosi 75 tys. zł. Czy renta może z tego powodu zostać mi cofnięta?

 

Renta z ZUS

Z końcem miesiąca rozwiązano ze mną umowę o pracę; wcześniej przebywałem na zwolnieniu lekarskim (choruję na stwardnienie rozsiane). W związku z tym chciałbym starać się o zasiłek chorobowy i rentę z ZUS (przepracowałem 26 lat). Mam jednak wątpliwość: razem z żoną jesteśmy właścicielami 6 ha ziemi.

 

Zmiana wysokości renty wyrównawczej

Otrzymuję rentę wyrównawczą z powodu całkowitej niezdolności do pracy po wypadku komunikacyjnym. Czy ubezpieczyciel ma obowiązek zmieniać jej wysokość automatycznie? Rentę pobieram już od 3 lat i mam przyznaną na 3 kolejne.

 

Zamiana renty socjalnej na rentę rodzinną po ojcu

Przed miesiącem zmarł mój tata, który pobierał emeryturę i rentę z tytułu choroby zawodowej z ZUS. Ja choruję od dziecka i 20 lat temu prawomocnym wyrokiem sądu przyznano mi rentę socjalną na stałe, uznając mnie za całkowicie niezdolną do pracy. W związku z tym wiem, że przysługuje mi prawo do renty

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »