.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przywileje ZPCh w podatku od nieruchomości

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 07.05.2015

Przedsiębiorca prowadzący zakład pracy chronionej może skorzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości. Musi jednak w tym celu spełniać dodatkowe wymagania określone przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie zakładu pracy chronionej (ZPCh) łączy się z posiadaniem szeregu przywilejów, jednym z nich jest zwolnienie od podatku od nieruchomości. Dla uzyskania statusu zakładu pracy chronionej konieczne jest jednak spełnienie szeregu warunków określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych1.

 

Zgodnie z art. 28 powyższej ustawy, w celu uzyskania statusu ZPCh wymagane jest:

 

 1. prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy;
 2. zatrudnianie nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
 3. osiąganie przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego:
  • co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo
  • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 

Ponadto pracodawca może uzyskać status ZPCH wyłącznie, jeżeli:

 

 1. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich (spełnianie wymagań dla obiektów i pomieszczeń użytkowych stwierdza na wniosek pracodawcy Państwowa Inspekcja Pracy);
 2. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne;
 3. wystąpi z wnioskiem o przyznanie statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej (status ZPCH nie przysługuje z mocy prawa po spełnieniu przesłanek ustawowych).

 

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wydaje wojewoda. W tym miejscu zaznaczyć należy, że organ ten może przy zachowaniu pewnych warunków zwolnić przedsiębiorcę z niektórych wymogów uzyskania statusu ZPCh, w szczególności z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub z obowiązku utrzymywania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych prowadzący zakład pracy chronionej spełniający warunek osiągania przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w stosunku do tego zakładu jest zwolniony z podatku od nieruchomości na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Przepisem odrębnym regulującym szczegółowe zasady zwolnienia od podatku od nieruchomości jest art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych2, zgodnie z którym od podatku od nieruchomości zwalnia się prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek osiągania przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej.

 

Jak wynika z powyższych przepisów, samo posiadanie statusu ZPCh nie oznacza automatycznego zwolnienia od podatku od nieruchomości. Konieczne jest zarówno przyznanie tego statusu przez wojewodę, jak i spełnianie przesłanki ustawowej, która co prawda nie w każdym przypadku jest konieczna do uzyskania pozytywnej decyzji wojewody, jednak od jej spełnienia uzależnione jest zwolnienie podatkowe. Przesłanką tą jest osiąganie przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynoszącego co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

 

 

 

 

______________________________________________

1 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

2 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.05.2015


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 9 minus 6 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl