.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyspieszenie wykupu mieszkania zakładowego

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 18.03.2010

Kończy się czas, w którym mogę wykupić mieszkanie zakładowe. Proces sprzedaży mieszkań w naszym bloku jest bardzo powolny, zbywca wystosował dotąd jedno pismo – broszurę informującą o możliwości wykupu mieszkania za 5% jego wartości. Co mogę zrobić, by móc wykupić najmowane od lat mieszkanie? Może powinienem wystosować jakiś wniosek do sądu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię wykupu mieszkań zakładowych jest ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

 

Zgodnie z przepisami tej ustawy mieszkanie zakładowe może wykupić – co do zasady – jego najemca, który ma umowę zawartą na czas nieoznaczony albo administracyjną decyzję o przydziale. Uprawnionym jest również pracownik zbywcy albo jego poprzednika prawnego, z którym przed 12 listopada 1994 r. zawarto umowę na czas oznaczony związaną z jego pracą.

 

Prawo wykupu przysługuje również osobom stale zamieszkującym z wyżej opisanymi najemcami w chwili ich śmierci, m.in. małżonkowi, rodzeństwu, dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom, osobom go przysposabiającym albo przez niego przysposobionym.

 

Co ważne, najemca lokalu ma pierwszeństwo w jego wykupie, jeśli zakład zdecydował się na sprzedaż mieszkania. Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 1 wymienionej ustawy w stosunku do mieszkań przeznaczonych przez właściciela na sprzedaż, osobie uprawnionej przysługuje pierwszeństwo w nabyciu mieszkania. Uprawnienie to oznacza, że w przypadku przeznaczenia na sprzedaż lokali stanowiących mieszkania zakładowe najemca jako pierwszy zawiadamiany jest o możliwości nabycia zajmowanego lokalu. Jeśli skorzysta on ze wskazanego uprawnienia, nabycie mieszkania następuje na preferencyjnych warunkach, czyli z zastosowaniem bonifikaty od ceny mieszkania. Cena mieszkania przeznaczonego do sprzedaży na rzecz osoby uprawnionej pomniejszana jest łącznie o 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej oraz 3% za każdy rok najmu mieszkania, przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 95% ceny mieszkania. Jeśli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), cena nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości.

 

O tym, czy zakład chce sprzedać mieszkanie, najemca powinien być poinformowany na piśmie. Należy podkreślić, że najemcy nie mogą jednak zażądać od właściciela budynku sprzedaży lokalu. Zbycie zależy bowiem od jego dobrej woli. O przeznaczeniu na sprzedaż mieszkań zbywca zawiadamia na piśmie osoby uprawnione, wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej. Wykazy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż są wywieszane w siedzibach jednostek organizacyjnych zbywcy prowadzących ich sprzedaż, na okres nie krótszy niż trzy miesiące.

 

Ponadto, zgodnie z art. 4 ust 3 przedmiotowej ustawy, zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek osoby uprawnionej.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że zakłady nie mają obowiązku sprzedaży mieszkań zakładowych ich najemcom, tzn. pracownikom (czy byłym pracownikom) nie przysługuje roszczenie o wykup takiego mieszkania, jeżeli przedsiębiorstwo w ogóle nie przeznacza ich na sprzedaż. Nie mogą się sądownie domagać, aby dany pracodawca sprzedał im zajmowane przez nich, nawet przez wiele lat, mieszkanie. Niemniej jednak osoba uprawniona ma prawo (zgodnie z przytoczonym wyżej art. 4 ust. 3 ustawy) złożyć wniosek o wykup, który może, ale nie musi być uwzględniony. Jeżeli przedsiębiorstwo uzna ten wniosek za zasadny, może sprzedać konkretne mieszkanie po preferencyjnych cenach, bez oferowania reszty mieszkań innym najemcom.

 

Reasumując, bez dobrej woli zbywcy wykup mieszkania nie będzie możliwy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »