.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup na licytacji komorniczej gruntu rolnego z zasianym plonem

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 01.02.2013 • Zaktualizowane: 25.04.2021

Kupiłem na licytacji komorniczej grunt rolny (jestem rolnikiem). Poprzedni właściciel zdążył obsiać grunt. Jak mam przyjąć zasiewy i czy to w ogóle możliwe? Dysponuję postanowieniem o przysądzeniu własności, ale co dalej? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Istotna z punktu widzenia Pana interesu w kwestii przysądzenia własności jest treść przepisu art. 999 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), zgodnie z którym:


„Art. 999. § 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

 

§ 2. Od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Świadczenia publiczno-prawne nie powtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności lub po tym dniu”.

 

Z treści Pana pytania wynika, iż uzyskał Pan postanowienie o przysądzeniu własności. Tego rodzaju postanowienie stanowi zatem tytuł wykonawczy do wprowadzenia nabywcy, tj. Pana w posiadanie nieruchomości która nabył Pan na licytacji.

 

Odpowiednie zastosowanie ma art. 791 K.p.c., zgodnie z którym:

 

„Art. 791 § 1. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tym przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny.

 

§ 2. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw dłużnikowi, lecz także przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa.


§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają praw określonych przepisami o ochronie lokatorów oraz praw, które są skuteczne wobec wierzyciela. Jeżeli dłużnik twierdzi, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela, komornik wstrzyma się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając, że w terminie tygodnia może wytoczyć powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności.


§ 4. (uchylony).


§ 5. Po upływie miesiąca od daty wstrzymania czynności komornik podejmie dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do dłużnika, chyba że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia”.

 

W chwili obecnej należy zatem wezwać dotychczasowego posiadacza nabytych przez Pana w drodze licytacji nieruchomości do ich wydania. Korzystne z punktu widzenia Pana interesu jest także jak najszybsze złożenie wniosku o wpisanie Pana do księgi wieczystej jako prawowitego właściciela.

 

Wskazać nadto należy na następuje skutki.

 

„Prawomocne postanowienie sądu o przysądzeniu własności wywołuje wiele skutków materialnoprawnych. Przede wszystkim przenosi własność nieruchomości na nabywcę, a ponadto powoduje:

 

1) przejście na nabywcę pożytków naturalnych i cywilnych z nieruchomości

2) przejście na nabywcę obowiązku ponoszenia powtarzających się danin publicznych przypadających z nieruchomości; świadczenia publicznoprawne niepowtarzające się nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich płatność przypada w dniu uprawomocnienia się tego postanowienia lub po tym dniu. Pojęcia „daniny publiczne” i „świadczenia publicznoprawne” są tożsame; są to podatki, opłaty, dopłaty, którymi objęte są np. podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłaty za usuwanie drzew, opłaty za emisję pyłów i gazów, opłaty za ścieki, opłaty za wywóz śmieci, dopłata do kosztów inwestycji publicznych,

3) przejście na nabywcę praw i obowiązków dłużnika wynikających ze stosunku najmu i dzierżawy — zgodnie z przepisami normującymi te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajętej lub wydzierżawionej (art. 1002 k.p.c. oraz art. 678 i 694 k.c.),

4) wygaśnięcie wszelkich praw i skutków ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążących na nieruchomości; na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia się z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji (art. 1000 § 1 i art. 1025)” (H. Pietrzkowski, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. II, s. 632).

 

Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu cywilnego „pożytkami naturalnymi rzeczy są jej płody i inne odłączone od niej części składowe, o ile według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy”.

 

Ważna jest też treść art. 55 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

 

„Art. 55. § 1. Uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania jego uprawnienia, a pożytki cywilne – w stosunku do czasu trwania tego uprawnienia.

 

§ 2. Jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady. Wynagrodzenie nie może przenosić wartości pożytków”.

 

Pożytki naturalne przypadają uprawnionemu do ich pobierania; jest to przede wszystkim właściciel rzeczy. W mojej ocenie poprzedni właściciel nieruchomości gruntowej nie ma żadnego prawa do pożytków które zostaną odłączone od gruntu. Można zastanawiać się, czy w chwili obecnej nie jest Pan bezpodstawnie wzbogacony o poczynione przez uprzedniego posiadacza nakłady, ale wszystko uzależnione jest od opisu nieruchomości, który został dokonany w postępowaniu egzekucyjnym. Jeżeli bowiem w opisie skazano wszystkie nakłady, które poczynił uprzedni właściciel, to w mojej ocenie nie jest Pan zobowiązany do wynagrodzenia poczynionych nakładów przez poprzedniego właściciela, bowiem cena, którą Pan zapłacił podczas licytacji, obejmowała także poczynione nakłady, zatem poprzedni właściciel został wynagrodzony. Gdyby uprzedni właściciel czynił z tego powodu jakiekolwiek problemy, wówczas w drodze postępowania egzekucyjnego możliwe jest Pana wprowadzenie w posiadanie gruntów wraz z przysądzeniem własności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »