.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przymusowe leczenie odwykowe

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.01.2014

Moja 28-letnia córka od wielu lat nadużywa alkoholu. Podejmowała próby leczenia. Terapie nie pomagały, ponieważ córka uciekała z zakładów. Była na kilku spotkaniach AA, ale tam też nie chce chodzić. Problemem są również samookaleczenia, próby samobójcze. Córka nie chce rozmawiać z psychologiem. Codziennie awanturuje się, stosuje przemoc fizyczną wobec mnie i swojego ojca. Córka nie pracuje i nie uczy się. Kradnie różne rzeczy należące do mnie i męża, aby mieć na alkohol. Demoluje też mieszkanie. Myślałam o skierowaniu na przymusowe leczenie odwykowe, ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Przecież ona sama musi tego chcieć. Jak nie będzie chciała się leczyć, to znowu ucieknie. Bardzo proszę o jakąkolwiek podpowiedź, co możemy zrobić, aby pomóc córce wyjść z tego.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przepisy Kodeksu karnego (K.k.), a także przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

 

Z treści Pani pytania wynika, iż jest Pani matką 28-letniej córki, która od wielu lat nadużywa alkoholu. Wielokrotnie poddawana była terapiom w różnego rodzaju ośrodkach, jednak te nie pomagały. Skutkiem nadużywania alkoholu są próby samobójcze. Córka odmawia terapii psychologicznej. Po kilku wizytach w klubach AA zaprzestała kontynuacji tego rodzaju terapii. Ponadto, jak wynika z Pani pytania, córka przywłaszcza mienie należące do Pani, małżonka lub stanowiące Państwa własność majątkową małżeńską. Zdarza się również, iż stosuje przemoc fizyczną. Zastanawia się Pani nad wysłaniem córki na przymusowe leczenie odwykowe, ale ma Pani wątpliwości, czy to dobry pomysł.

 

Z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż córka powoduje rozkład życia rodzinnego, zakłóca spokój lub porządek publiczny. Mając na uwadze powyższe, Pani córka winna zostać skierowana na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

 

Na badanie, o którym mowa powyżej, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy. Leczenie może odbywać się w jednostce stacjonarnej lub niestacjonarnej. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.

 

Nawet przymusowe skierowanie na leczenie odwykowe w jednostce stacjonarnej nie gwarantuje Pani rodzinie, a w szczególności córce, skutecznego leczenia, bowiem zakłady leczenia odwykowego nie są zakładami karnymi. Ucieczka z zakładu stacjonarnego jest zatem możliwa. Orzekając o obowiązku poddania się leczeniu, sąd może ustanowić na czas trwania tego obowiązku nadzór kuratora. Osoba, wobec której ustanowiony został nadzór, ma obowiązek stawiania się na wezwanie sądu lub kuratora i wykonywania ich poleceń, dotyczących takiego postępowania w okresie nadzoru, które może się przyczynić do skrócenia czasu trwania obowiązku poddania się leczeniu. Nie ma jednak fizycznej możliwości, aby kurator był z córką przez cały okres leczenia odwykowego.

 

W mojej ocenie, jako że szansa na ucieczkę z zakładu leczenia odwykowego jest znaczna, zasadne byłoby podjęcie działań karnych, które w tym przypadku w znacznej mierze miałyby charakter prewencyjny i w swej istocie zmierzać mogłyby do leczenia odwykowego.

 

W treści pytania wskazuje Pani, iż jest wobec Pani i małżonka stosowana przemoc fizyczna, a ponadto córka bardzo często dopuszcza się kradzieży mienia stanowiącego Pani własność, własność małżonka lub objętego wspólnością ustawową małżeńską.

 

Czyny, których dopuściła się Pani córka, w zależności od okoliczności faktycznych mogłyby być zakwalifikowane jako kradzież lub przywłaszczenie powierzonego mienia. Nie zmienia to jednak faktu, iż zarówno kradzież, jak i przywłaszczenie mienia powierzonego zostały dokonane przez osobę najbliższą w rozumieniu Kodeksu karnego (art. 115 § 11 K.k.). W tego rodzaju sytuacji konieczny do wszczęcia postępowania przygotowawczego jest wniosek o ściganie. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postępowaniu sądowym za zgodą sądu – do rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej. Istnieje zatem możliwość wycofania wniosku przy zachowaniu warunków, jakie wskazano powyżej.

 

Wniosek o ściganie może Pani złożyć ustnie lub pisemnie na komendzie/ komisariacie policji lub w prokuraturze rejonowej właściwej dla miejsca zamieszkania córki, bowiem w tym miejscu dochodziło do przestępstw. W mojej ocenie celem należytego przedstawienia sytuacji zasadne jest złożenie zawiadomienia w formie pisemnej, ponieważ w trakcie składania zeznań do protokołu mogą Pani umknąć szczegóły mające dla sprawy istotne znaczenie.

 

Powyższe w mojej ocenie mogłoby być środkiem prewencyjnym, bowiem sąd przy zawieszeniu kary pozbawienia wolności może zobowiązać skazanego do poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu. Nałożenie obowiązku wymienionego w art. 72 § 1 pkt 6 wymaga ponadto zgody skazanego. Pani córka zostałaby zatem postawiona przed wyborem zawieszenia pozbawienia wolności i podjęcia się leczenia odwykowego lub wykonania kary pozbawiania wolności. Nawet gdyby Pani córka wyraziła wstępną zgodę na leczenie odwykowe, a następnie nie podjęła się takiego leczenia, wówczas musi sobie zdawać sprawę, iż sąd w tego rodzaju sytuacji może zarządzić wykonanie kary, bowiem córka uchylać się będzie od wykonania nałożonych obowiązków. Zanim jednak sąd zarządziłby wykonanie kary pozbawiania wolności, uprzednio kurator zawodowy skierowałby do Pani córki pisemne upomnienie.

 

W mojej ocenie groźba pozbawienia wolności, choć w pierwszym odczuciu jest środkiem daleko idącym, to jednak może zdyscyplinować Pani córkę. Proszę zauważyć, iż dotychczas stosowane środki były bezskuteczne. Zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres np. 3-4 lat spowoduje, iż przez okres zawieszenia Pani córka zmuszona będzie do ciągłego kontaktu z kuratorem, poddania się leczeniu odwykowemu. Zaprzestanie takiego leczenia spowoduje groźbę zarządzenia wykonania kary pozbawiania wolności, podczas której wykonania córka nie będzie miała żadnego dostępu do alkoholu, za to na co dzień będzie możliwość kontaktu z psychologiem lub psychiatrą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl