.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przyłączenie do sieci

Do działki została doprowadzona instalacja elektryczna na 6 przyłączy do sieci. Czy w świetle prawa zakład energetyczny nie powinien wykonać danych robót we własnym zakresie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestia ponoszenia kosztów związanych z budową sieci i wykonaniem przyłączy elektrycznych, gazowych i ciepłowniczych uregulowana została w ustawie z dnia 10.07.1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru”. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 5 ustawy przedsiębiorstwo, o którym mowa powyżej, jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie. Również budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne, umożliwiając jednocześnie ich wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w tym zakresie, o czym stanowi ust. 6 cytowanego art. 7 Prawa energetycznego. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie zasad określonych w art. 7 ust. 8 ustawy.

 

Zgodnie z nim „za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia”.

 

Co do zasady aż do licznika linia energetyczna stanowi własność przedsiębiorstwa.

 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączeń do sieci podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach, o których mowa w art. 9 i art. 46, oraz w założeniach, o których mowa w art. 19.

 

Za przyłączenie do sieci przewidzianej w założeniach, o których mowa w art. 19, pobiera się opłatę określoną na podstawie ustalonych w taryfie stawek opłat za przyłączenie do sieci. Należy przy tym podkreślić, że taka opłata za przyłączenie ma charakter ryczałtowy i jest kalkulowana na podstawie przepisu § 16 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Kalkuluje się ją na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączenia podmiotów określonych w obowiązującym dla przedsiębiorstwa energetycznego planie rozwoju, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, dla okresu regulacji, oddzielnie dla każdej grupy przyłączeniowej w przeliczeniu na:

 

  • jednostkę mocy przyłączeniowej lub
  • jednostkę długości odcinka sieci od miejsca przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności instalacji, urządzeń lub sieci, określonych w umowie o przyłączenie do sieci.

 

Nadto opłaty za przyłączenie, jak i wszystkie stawki taryfowe podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl