.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przyjęcie na członka spółdzielni na podstawie wcześniejszego statutu

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 03.07.2014

W lutym 2013 r. złożyłem podanie o przyjęcie na członka spółdzielni. Obowiązywał wtedy statut zakładający pewne wpisowe. Kilka miesięcy później statut uległ zmianie, zmieniła się m.in. wysokość wpisowego, składki i kilka innych warunków. Czy obowiązuje mnie statut z dnia składania podania, czy jego późniejsza wersja?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pańskie pytanie, w pierwszej kolejności sięgnąć należy do odpowiednich przepisów ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r., gdzie ustawodawca stwierdził, że:

 

„Art. 15 § 1. Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, a spółdzielnia produkcji rolnej oraz spółdzielnia, o której mowa w art. 6 § 2a, co najmniej pięciu członków, o ile statut nie wymaga liczby większej.

 

§ 2. Członkiem spółdzielni może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która odpowiada wymaganiom określonym w statucie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

 

§ 3. Ponadto statut może określać wypadki, w których dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub niemających tej zdolności. Osoby takie nie mogą być członkami organów spółdzielni. W walnym zgromadzeniu biorą one udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.

 

§ 4. Członkami spółdzielni mogą być również osoby prawne, o ile statut nie stanowi inaczej.

 

§ 5. Spółdzielnia, której członkami w myśl statutu są wyłącznie osoby prawne, musi liczyć co najmniej trzech członków.

 

Art. 16 § 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje, a także inne dane przewidziane w statucie.

 

§ 2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji.

 

§ 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

 

Art. 17 § 1. Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut, stają się członkami spółdzielni z chwilą jej zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię.

 

§ 2. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub wkładów.

 

§ 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

 

§ 4. Statut spółdzielni powinien wskazywać organ spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Jeżeli organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania”.

 

Warto również przytoczyć utrwalony już pogląd orzecznictwa (tak m.in. sygn. akt I ACa 1410/99 – wyrok SA Warszawa z dnia 27.04.2000 r.), który stanowi, że „zgodnie z regułą art. 16 i 17 prawa spółdzielczego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia w poczet członków pozostawione są suwerennej decyzji właściwego statutowo organu spółdzielni, który tylko wtedy nie może odmówić przyjęcia do spółdzielni, jeżeli żądanie znajduje podstawę w ustawie, statucie spółdzielni lub czynności prawnej z udziałem Spółdzielni”.

 

Mając powyższe na uwadze, należy po pierwsze stwierdzić, że jeżeli statut spółdzielni nie stanowi inaczej, Pańska deklaracja powinna zostać rozpatrzona najpóźniej w terminie miesiąca od dnia jej złożenia.

 

Po drugie, deklaracja taka jest formalnie poprawna, a zatem uprawnia do ubiegania się o uzyskanie członkostwa, jeżeli spełnia wymogi ustawowe i statutowe na chwilę jej złożenia. Oznacza to, że wszelkie późniejsze zmiany statutu nie mogą mieć wpływ na zasady rozpoznania i ewentualnego uwzględnienia takiej deklaracji.

 

Na marginesie tylko można wskazać, że przyjęcie innej interpretacji wyżej wymienionych regulacji mogłoby prowadzić do takich absurdów jak np. pozbawianie już istniejących członków spółdzielni członkostwa w wyniku samej zmiany statutu.

 

W świetle przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy stwierdzić zatem należy, że jeżeli swoją deklarację złożył Pan w lutym, to właśnie postanowienia statutu spółdzielni, które obowiązywały w lutym, są dla Pana i dla spółdzielni wiążące i w oparciu o nie właśnie powinno zostać przeprowadzone postępowanie w sprawie przyjęcia Pana w poczet członków tejże spółdzielni.

 

Na koniec tylko należy wskazać, że dla najpełniejszej analizy Pańskiej sprawy konieczne byłoby zapoznanie się z treścią uprzedniego obecnego statutu spółdzielni.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »