.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychody fundacji

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.06.2015

Prowadzę działalność gospodarczą i chcę założyć fundację. Czy mogę sprzedać jej serwis przynoszący niewielkie, ale stałe dochody? Zależy mi, by fundacja miała środku na realizację swoich celów. A czy można w fundacji wytwarzać wyroby i je sprzedawać? Jak wtedy wyglądają jej podatki? Czy mogę być prezesem tej fundacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by ustawiła Pani fundację. Fundacja, co wynika z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

 

Fundacje mogą ustanawiać nie tylko osoby prawne, co ostatnio jest częstym zjawiskiem, ale również osoby fizyczne. W tym celu konieczne jest złożenie oświadczenie woli przez żyjącego fundatora o ustanowieniu fundacji i musi ono mieć formę aktu notarialnego (można ustanowić fundację w testamencie i wtedy forma aktu notarialnego nie jest wymagana). Należy wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację (mogą nimi być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości). Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale jedynie w rozmiarach służących realizacji jej celów i przewidzianą w jej statucie. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu. Warto też pamiętać, że jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, to wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.

 

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Może więc samodzielnie nabywać majątek, nie ma przeszkód, by fundacja nabyła od Pani wskazany serwis. Pamiętać jednak należy, że Pani reprezentować będzie w umowie sprzedaży siebie jako osobę fizyczną i nie może Pani jednocześnie reprezentować w tej samej umowie fundacji, stąd np. dla fundacji może Pani powołać pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu. Nic ma przeszkód uniemożliwiających pełnienie funkcji prezesa fundacji z prowadzeniem indywidualnej działalność gospodarczej.

 

Warto tu wspomnieć również, że w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 225/08) sąd uznał, że „działalność gospodarcza fundacji ma z jednej strony pozostawać w ścisłym związku z prowadzoną działalnością statutową, z drugiej jednak strony nie może stanowić wyłącznego zadania fundacji. Efekty działalności gospodarczej mają zatem tylko uzupełniać środki przeznaczone na działalność statutową”. Fundacja zatem może prowadzić działalność gospodarczą, w tym wytwórczą, i sprzedawać wytworzone wyroby, jednak nie może być to jedyny, główny, cel istnienia fundacji.

 

W kwestii podatków.

 

CIT. Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego, niemniej jednak na ogół fundacje nie płacą podatku dochodowego od osób prawych (lub tylko płacą w części), bowiem korzystają ze zwolnienia podmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który zwalnia od podatku dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Można tu dodać, że fundacja, również gdy całość jej dochodów korzysta ze zwolnienia od podatku, musi się rozliczać, tj. ustalać dochód, określać przychód i koszty itd. – co powoduje, że ponosić należy koszty prowadzenia księgowości nawet przy fundacji o niewielkich rozmiarach. Jest to konieczne, bowiem dopiero ustalony prawidłowo dochód podlega wskazanemu zwolnieniu przedmiotowemu. Gdy część dochodu korzysta ze zwolnienia, a część nie, fundacja musi oddzielić dochody zwolnione od opodatkowanych, co wymaga uprzedniego oddzielenia przychodów i koszów.

 

VAT. Fundację uznaje się za normalnego podatnika podatku od towarów i usług, gdy prowadzi działalności gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, więc np. odpłatna sprzedaż produkowanych towarów będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton