Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przychody fundacji

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 15.06.2015

Prowadzę działalność gospodarczą i chcę założyć fundację. Czy mogę sprzedać jej serwis przynoszący niewielkie, ale stałe dochody? Zależy mi, by fundacja miała środku na realizację swoich celów. A czy można w fundacji wytwarzać wyroby i je sprzedawać? Jak wtedy wyglądają jej podatki? Czy mogę być prezesem tej fundacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by ustawiła Pani fundację. Fundacja, co wynika z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

 

Fundacje mogą ustanawiać nie tylko osoby prawne, co ostatnio jest częstym zjawiskiem, ale również osoby fizyczne. W tym celu konieczne jest złożenie oświadczenie woli przez żyjącego fundatora o ustanowieniu fundacji i musi ono mieć formę aktu notarialnego (można ustanowić fundację w testamencie i wtedy forma aktu notarialnego nie jest wymagana). Należy wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację (mogą nimi być pieniądze, papiery wartościowe, a także oddane fundacji na własność rzeczy ruchome i nieruchomości). Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, ale jedynie w rozmiarach służących realizacji jej celów i przewidzianą w jej statucie. Podjęcie przez fundację działalności gospodarczej nieprzewidzianej w statucie wymaga uprzedniej zmiany statutu. Warto też pamiętać, że jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, to wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż 1000 złotych.

 

Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Może więc samodzielnie nabywać majątek, nie ma przeszkód, by fundacja nabyła od Pani wskazany serwis. Pamiętać jednak należy, że Pani reprezentować będzie w umowie sprzedaży siebie jako osobę fizyczną i nie może Pani jednocześnie reprezentować w tej samej umowie fundacji, stąd np. dla fundacji może Pani powołać pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu. Nic ma przeszkód uniemożliwiających pełnienie funkcji prezesa fundacji z prowadzeniem indywidualnej działalność gospodarczej.

 

Warto tu wspomnieć również, że w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I SA/Łd 225/08) sąd uznał, że „działalność gospodarcza fundacji ma z jednej strony pozostawać w ścisłym związku z prowadzoną działalnością statutową, z drugiej jednak strony nie może stanowić wyłącznego zadania fundacji. Efekty działalności gospodarczej mają zatem tylko uzupełniać środki przeznaczone na działalność statutową”. Fundacja zatem może prowadzić działalność gospodarczą, w tym wytwórczą, i sprzedawać wytworzone wyroby, jednak nie może być to jedyny, główny, cel istnienia fundacji.

 

W kwestii podatków.

 

CIT. Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego, niemniej jednak na ogół fundacje nie płacą podatku dochodowego od osób prawych (lub tylko płacą w części), bowiem korzystają ze zwolnienia podmiotowego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który zwalnia od podatku dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele. Można tu dodać, że fundacja, również gdy całość jej dochodów korzysta ze zwolnienia od podatku, musi się rozliczać, tj. ustalać dochód, określać przychód i koszty itd. – co powoduje, że ponosić należy koszty prowadzenia księgowości nawet przy fundacji o niewielkich rozmiarach. Jest to konieczne, bowiem dopiero ustalony prawidłowo dochód podlega wskazanemu zwolnieniu przedmiotowemu. Gdy część dochodu korzysta ze zwolnienia, a część nie, fundacja musi oddzielić dochody zwolnione od opodatkowanych, co wymaga uprzedniego oddzielenia przychodów i koszów.

 

VAT. Fundację uznaje się za normalnego podatnika podatku od towarów i usług, gdy prowadzi działalności gospodarczą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, więc np. odpłatna sprzedaż produkowanych towarów będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + dwa =

»Podobne materiały

Powrót z dzieckiem do Polski bez zgody matki

Od kilku lat mieszkam ze swoim chłopakiem w Anglii. Mamy dwuletniego syna. Ostatnio zdecydowałam się rozstać z ojcem dziecka. Nie zareagował dobrze, a co gorsza za moimi plecami planuje powrót do Polski wraz z naszym synem. Mówi mi, że to tylko na urlop, ale wiem, że nie zamierza wracać. Dlatego chc

 

Brak drogi dojazdowej do nieruchomości – uzyskanie służebności od gminy

Posiadam prawo użytkowania wieczystego do 2 działek. W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego terenu figurują one jako tereny inwestycyjne. Działki te są oddalone o ok. 150 m od drogi publicznej i przedzielone terenem gminnym, który w planie zagospodarowania jest określony jako teren z

 

Wezwanie z firmy windykacyjnej do zapłaty długu po zmarłym

Otrzymałam pismo z firmy windykacyjnej informujące mnie o konieczności spłaty kredytu konsumenckiego zaciągniętego przez moją mamę w 2002 r. Mama zmarła w roku 2005, a drobnym drukiem firma informuje, że wykupiła dług w 2006. Niestety nie wiem, jak duży był to kredyt i nie posiadam żadnych dokumentó

 

Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego a postępowanie egzekucyjne wobec partnera

Mój obecny partner życiowy mieszka ze mną w mieszkaniu mojej mamy. Rok temu stracił pracę, nie ma żadnych dochodów ani majątku, jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku. Oczywiście szuka pracy, ale w wieku 50+ nie jest łatwo coś znaleźć. W związku z tym, że nie posiadał też stałego z

 

Obliczenie zachowku

We wrześniu 2005 r. dostałem od ojca – w drodze darowizny – mieszkanie (z dozgonną służebnością i obowiązkiem pochówku). Tata zmarł w listopadzie 2011 r. Co istotne, za swojego życia dokonywał licznych darowizn na rzecz mojej siostry. Ojciec przekazał jej m.in. pieniądze na wykup mi

 

Wydłużenie roku obrotowego przez stowarzyszenie

W październiku 2013 r. założyliśmy stowarzyszenie. Nie prowadziło ono działalności, nie miało żadnych dochodów. Zapomnieliśmy w 2014 r. złożyć CIT-8 za 2013 r., później zrobiliśmy to wraz z czynnym żalem. Rokiem obrotowym jest u nas rok kalendarzowy. Chcielibyśmy złożyć sprawozdanie finansowe łączni

 

Wyrok eksmisji a brak lokali socjalnych

Po śmierci ojca zostałam właścicielką mieszkania, w którym jest zameldowana jego była konkubina. Sąd wydał wyrok eksmisji z prawem do lokalu socjalnego. Jednak w gminie brakuje lokali socjalnych. Konkubina ojca cały czas mieszka więc w moim mieszkaniu, w dodatku nie płaci czynszu. Co mogę zrobi

 

Sprzedaż wyrobów medycznych i suplementów diety na Allegro przez hurtownię farmaceutyczną

Czy hurtowania farmaceutyczna będąca również importerem równoległym i posiadająca sklep internetowy może sprzedawać wyroby medyczne i suplementy diety za pośrednictwem portalu Allegro.pl, nie narażając się na ryzyko utraty pozwolenia na prowadzenie działalności?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »