.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na cele remontowo-wykończeniowe

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.07.2019

W 2016 zbyłem mieszkanie. Skorzystałem z możliwości zwolnienia z podatku. W tym roku upływa termin wykorzystania środków i będę je chciał uruchomić. Sytuacja jest taka: żona posiada na własność nieruchomość. Czy gdybym stał się jej współwłaścicielem (jak? darowizną?), będę mógł na cele remontowo-wykończeniowe rozliczyć te pieniądze ze sprzedaży mieszkania i tym samym skorzystać z możliwości zwolnienia z podatku? Jaki dokumenty są udokumentowaniem usługi remontowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Zgodnie zaś z art. 21 ust. 25 pkt. 1 lit. d) i lit. e) za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego oraz rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego (położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej).

 

Zgodnie zaś z art. 21 ust. 26 przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

 

Co zatem z powyższego wynika? Według tez z orzecznictwa (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 581/16) warunek bycia właścicielem lub współwłaścicielem ww własnego budynku, lokalu lub pomieszczenia mieszkalnego powinien być spełniony przez upływem dwuletniego okresu. Restrykcyjna interpretacja wymagałaby jednak poniesienia wydatków przed upływem lat dwóch, ale jednocześnie po uzyskaniu prawa własności/współwłasności, wiele organów podatkowych uznaje jednak wydatki poniesione po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży, a przed upływem dwóch lat, za zgodne z warunkami ulgi gdy tylko warunek bycia właścicielem lub współwłaścicielem został spełniony przez upływem dwuletniego okresu. Małżeństwa stosują tu na ogół dwa rozwiązania, jeśli nieruchomość jest majątkiem odrębnym jednego z małżonków, albo ma miejsce darowizna, albo rozszerzenie majątku wspólnego małżeńskiego na tę nieruchomość.

 

Odnośnie dokumentowania wydatków standardem są faktury, ale z przepisów nie wynika, by wydatki, o których mowa, musiały być dokumentowane fakturami, nie ma jednak wątpliwości, że wydatki udokumentowane innymi dokumentami, w tym rachunkami, będą mogły być rozliczone w ramach opisanego zwolnienia, o ile będzie można ustalić kto jest sprzedawcą, nabywcą i zweryfikować przedmiot transakcji, co ma umożliwić kontrolę zgodności wydatku z warunkami ustawowymi. 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »