Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeznaczenie domu pod wynajem pokoi dla turystów - co zrobić?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 21.05.2019

Posiadam działalność gospodarczą (z VAT) polegającą na wynajmie pokojów dla turystów. Pokoje znajdują się w jednym domu, ale posiadam też drugi dom, który chciałabym przeznaczyć pod wynajem. Co trzeba zrobić, jakie kroki należy poczynić, aby drugi dom objąć działalnością gospodarczą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że żaden przepis ustawy PIT nie zakazuje wykorzystywania w działalności prywatnej nieruchomości podatnika. Dodatkowo w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej wniesienie nieruchomości do działalności nie powoduje żadnych skutków podatkowych (jak to jest np. w przypadku wniesienie nieruchomości do spółki). W rezultacie wniesienie do jednoosobowej działalności nieruchomości jest neutralne podatkowo.

 

Ponadto ustawodawca nie przewidział żadnej szczególnej formy przekazania prywatnej nieruchomości na potrzeby firmowe. Nie ma w tym zakresie żadnego urzędowego formularza nie ma także obowiązku zgłaszania tego faktu do US.

 

W przypadku wniesienia do działalności budynku, który ma być wykorzystywany na potrzeby prowadzonej firmy należy traktować go jako środek trwały.

 

Należy bowiem wskazać, że zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy PIT amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 

1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,

2) maszyny, urządzenia i środki transportu,

3) inne przedmioty

– o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

 

Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 1 ustawy PIT odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji. Składniki majątkowe zaliczane do środków trwałych muszą być objęte stosowną ewidencją. Jak zatem widać w celu wprowadzenia prywatnego budynku do firmy należy wpisać go do ewidencji środków trwałych oraz ustalić wartość początkową mieszkania.

 

W myśl art. 22n ust. 4 ustawy składniki majątku wprowadza się do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania. Jak wynika z powyższego, ujęcie przez podatnika środka trwałego w stosownej ewidencji jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

 

Samo wprowadzenie majątku prywatnego do majątku firmowego odbywa się poprzez zwykłe oświadczenie o przekazaniu majątku prywatnego na cele firmowe (oświadczenie to należy trzymać w dokumentach podatkowych nie podlega ono obowiązkowi zgłoszenia do US). W rezultacie w miesiącu, w którym zdecyduje się Pani na wprowadzenie budynku do firmy należy mieszkanie ująć w ewidencji środków trwałych. Od miesiąca następnego może Pani już dokonywać odpisów amortyzacyjnych.

 

Zgodnie z art. 22n ust. 2 ustawy PIT ewidencja środków trwałych powinna zawierać:

 

1) liczbę porządkową;

2) datę nabycia;

3) datę przyjęcia do używania;

4) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie;

5) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;

6) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;

7) wartość początkową;

8) stawkę amortyzacyjną;

9) kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;

10) zaktualizowaną wartość początkową;

11) zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;

12) wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;

13) datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

 

Nie ma żadnego urzędowego wzoru takiej ewidencji. Musi ona spełniać jedynie powyższe warunki. Podatnicy prowadzą taką ewidencję samodzielnie.

 

Budynek należy wpisać do ewidencji, określając jego wartość początkową. Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę nabycia.

 

Jak natomiast stanowi art. 22g ust. 3 ustawy za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

 

W konsekwencji, jeżeli budynek został zakupiony to jego wartością początkową będzie cena określona w akcie notarialnym umowy zakupu powiększona o wszelkie inne udokumentowane nakłady (np. remonty).

 

Na zakończenie wskazać należy, że amortyzacji podlega wyłącznie budynek a nie grunt znajdujący się pod budynkiem. Zgodnie bowiem z treścią art. 22c pkt 1 ustawy PIT amortyzacji nie podlegają grunty. Jednakże grunt stanowi również środek trwały, który należy wpisać do ewidencji (choć nie można go amortyzować). W rezultacie dla celów podatkowych należy wyodrębnić wartość gruntu od wartości budynku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 1 =

»Podobne materiały

Podatki związane z cesją prawa partycypacji w TBS

Alina partycypowała w budowie mieszkania w zasobach TBS. Nabyła prawo do wskazania najemcy za ok. 40 000 zł. Po kilku latach Alina dokonała cesji za zgodą TBS na swojego syna. Syn Jan i jego żona zwrócili matce koszty nabycia przez nią partycypacji (czyli bez nadwyżki). Czy syn Jan, który pracuje w

 

Pożyczka udzielona przez spółkę-córkę spółce-matce a podatek PCC

Spółka X posiada udziały w spółce Y. Spółka X realizuje duży kontrakt i potrzebuje środków na realizację zadania. W związku z tym pożycza pieniądze na realizację zadania od spółki Y. Po rozmowie z księgowymi pojawiają się sprzeczne informacje na temat płacenia podatku PCC. Nadmienię, że obydwie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »