.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przez jaki okres mam obowiązek płacić zasiłek zwalnianemu pracownikowi?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 16.01.2015

Firma zatrudniająca 3 pracowników jest w stanie likwidacji. Pracownicy dostali wypowiedzenie z 1-miesięcznym okresem (do końca miesiąca). Jeden pracownik 3 dni przed końcem wypowiedzenia przyniósł zwolnienie chorobowe. Przez jaki okres pracodawca ma obowiązek wypłacać mu zasiłek chorobowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, iż pracodawca, będąc w stanie likwidacji, dokonuje jednocześnie wypowiedzenia umów o pracę dwóm swoim pracownikom.

 

Co do zasady, zgodnie z art. 41 Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) „pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia”.

 

W przedstawionej przez Pana sytuacji mimo przedłożenia zwolnienia chorobowego przez pracownika na dwa dni przed wypowiedzeniem umowy o pracę wypowiedzenie jest możliwe, a to z uwagi na treść art. 411 K.p., który w stanowi, iż „w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art. 38, 39 i 41, ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy może być rozwiązana przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem”.

 

Istotna z punktu widzenia Pana interesu jest treść ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 

Jednym ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby jest zasiłek chorobowy.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zgodnie z art. 3 ustawy użyte w ustawie określenie „tytuł ubezpieczenia chorobowego” oznacza zatrudnienie lub inną działalność, których podjęcie rodzi obowiązek ubezpieczenia chorobowego lub uprawnienie do objęcia tym ubezpieczeniem na zasadach dobrowolności w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.


Odpowiadając na zadane przez Pana pytania, wskazać należy na treść art. 92 K.p., zgodnie z którym „za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie”.

 

W sytuacji braku innych przepisów pracodawca ma obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 80% wynagrodzenia liczonego jak wyżej, ale tylko przez okres do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego jednak nie dłużej niż przez okres pozostawania pracownika w zatrudnieniu u tegoż pracodawcy. W niniejszej sprawie 33 dni przypadają w całości na okres wypowiedzenia. W Pana przypadku, nawet jeżeli okres 33 dni nie upłynął jeszcze z dniem końca pracy, pracownik utracił prawo do zasiłku chorobowego od pracodawcy z upływem tego dnia, bowiem od 1 dnia kolejnego miesiąca nie pozostawał już w zatrudnieniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »