Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 04.10.2015

Jak można chronić dane osobowe (pesel, stan cywilny, cenę zakupu), w przypadku gdy sąd administracyjny wzywa do uzupełnienia braków skargi na działalność ministerstwa rolnictwa? Uzupełnienie braków ma polegać na nadesłaniu około 1000 egz. odpisów skargi wraz z załącznikami w celu rozesłania ich do grupy mieszkańców tej gminy? Sprawa toczy się z wniosku spadkobierców dóbr ziemskich przeciwko gminie, a na wniosek sądu stroną postępowania stali się posiadacze działek z terenu tej gminy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego nie przewidują możliwości utajnienia danych osobowych podanych przez stronę postępowania administracyjnego, jak też wyłączania z akt jakichkolwiek dokumentów ze względu na zastrzeżenie adresu czy innych danych.

 

Organ prowadzący postępowanie administracyjne jest administratorem danych stron takiego postępowania.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych wymaga, aby administrator przetwarzający dane legitymował się jedną z przesłanek spośród wymienionych w jej art. 23 ust. 1. Zgodnie z pkt 2 tego przepisu jednym z warunków uzasadniających przetwarzanie danych osobowych jest wskazanie przepisu prawa, z którego wynika uprawnienie lub obowiązek niemożliwy do zrealizowania bez wykorzystania danych osobowych.

 

Ponadto zgodnie ze stanowiskiem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „podmiot, który zamierza dochodzić swoich praw przed sądem, działa w warunkach prawnie usprawiedliwionego celu przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wskazania osoby pozwanej w piśmie inicjującym postępowanie sądowe w sprawie”.

 

Konieczność wskazania w pozwie danych osobowych osoby pozwanej uzasadnia wiarygodną potrzebę posiadania danych osobowych. W konsekwencji podmiot, który takimi danymi dysponuje, winien je udostępnić osobie żądającej tychże danych.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 grudnia 2011 r. sygn. I OSK 521/11 wskazano, że „mimo braku w przepisach kpa upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, noszącego cechy upoważnienia o charakterze generalnym, należy przyjąć, że przetwarzanie danych osobowych przez organ administracji dla celów prowadzonego postępowania jest niezbędne dla wykonania uprawnień i obowiązków przyznanych organowi w przepisach kpa. Tym samym takie przetwarzanie danych jest niezbędne dla wykonania uprawnień organu administracji publicznej w znaczeniu, jakie temu pojęciu nadaje przepis art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych i jako takie jest działaniem dopuszczalnym”.

 

Konsekwencją przyjęcia, że przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stanowią dostateczną podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stron tego postępowania jest to, że strona nie może żądać od organu zaprzestana przetwarzania jej danych osobowych.

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego stroną postępowania jest każdy, którego dotyczy postępowanie ze względu na jego interes prawny lub obowiązek, albo każdy, kto z tego względu żąda czynności organu. Oznacza to, iż uznaną za stronę postępowania może być osoba, gdy wynik danego postępowania odnosi się bezpośrednio do niej.

 

Organ prowadzący postępowanie administracyjne jest zobowiązany zapewnić wszystkim jego stronom możliwość czynnego w nim udziału, co wiąże się np. z koniecznością powiadomienia stron o toczącym się postępowaniu, jak też umożliwienia stronom zapoznania się ze wszystkimi dokumentami związanymi ze sprawą, a więc także z danymi osobowymi stron.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - X =

»Podobne materiały

Prawidłowy termin opłaty za koncesję na sprzedaż alkoholu

31 maja przypada termin zapłaty drugiej raty za koncesję alkoholową. W tym roku była to sobota, wobec tego w poniedziałek (2 czerwca) wpłaciłam na konto gminy drugą ratę na koncesję. Urzędniczka stwierdziła, że termin przypadał więc na 30 maja; mogłam również dokonać przelewu z konta 31 maja, tylko

 

Odpis skargi kasacyjnej

Bardzo proszę o wyjaśnienie problemu zaistniałego w związku z postępowaniem administracyjnym. W postępowaniu przed WSA brał udział profesjonalny pełnomocnik strony przeciwnej. Czy odpis skargi kasacyjnej należy przesłać bezpośrednio temu pełnomocnikowi?  

 

Rekompensata za majątek na Kresach

Niedawno znalazłam dokument należący do mojego nieżyjącego już ojca, który pochodził z Kresów Wschodnich. Z dokumentu tego wynika, że ojciec pozostawił tam majątek. Wiem też, że na początku lat 90. ojciec ubiegał się o rekompensatę za majątek na Kresach, jednak otrzymał wtedy odmowę. Niedawno

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »