Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony zdrowia

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 20.04.2016

Reprezentuję fundację, której głównym zadaniem statutowym jest oferowanie pomocy psychologicznej. Prowadzimy ośrodek psychoterapii. Pierwszy kontakt pacjenta z psychoterapeutą polega na tzw. konsultacji, w trakcie której konsultant rozeznaje, z jakim problemem zgłasza się dana osoba, i oferuje jej adekwatną formę pomocy (np. psychoterapię). Na wstępie zakładana jest karta konsultacyjna, w której znajdują się następujące dane: imię i nazwisko, nr telefonu, adres pocztowy, data konsultacji, kto ją prowadzi, z czym zgłasza się dana osoba, czy robi to po raz pierwszy, skąd dowiedziała się o naszym ośrodku i co (jaką formę pomocy) jej proponujemy. Innymi słowy, zakładamy takiej osobie coś w rodzaju karty pacjenta, w której znajdują się podstawowe o niej dane. Pytanie: czy w świetle prawa jesteśmy zobowiązani, aby uzyskiwać od pacjentów (pisemną) zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów ewidencyjnych? A może nie jest to konieczne, zakładając domniemaną zgodę pacjenta, skoro podaje konsultantowi swoje dane osobowe? Dla jasności dodam, że nie mamy umów z NFZ, jesteśmy po prostu prywatnym ośrodkiem psychoterapii, którego formułą prawną jest fundacja.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zatem w skrócie sytuacja przedstawia się następująco: fundacja w ramach prowadzonej działalności statutowej (ośrodek psychoterapii) gromadzi dane osobowe osób korzystających z jej pomocy. Uzyskuje te dane bezpośrednio od osób korzystających z jej pomocy. Wśród danych zbierana jest informacja o tym, z czym zgłasza się dana osoba (opis problemu zdrowotnego). Na świadczone usługi z osobą korzystającą nie jest zawierana formalna i pisemna umowa cywilna. Świadczona pomoc nie jest świadczeniem usług medycznych. Pozwala to na wniosek, że:

 

  1. na pewno gromadzone są dane osobowe zwykłe,
  2. ponadto dochodzi do przetwarzania wrażliwych danych osobowych pacjentów – o stanie ich zdrowia,
  3. fundacja przetwarza dane osobowej osób fizycznych korzystających z jej świadczeń (pomocy),
  4. gromadzone dane stanowią niewątpliwie zbiory danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
  5. karty pacjenta posiadają strukturę zestawu danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów (niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie).

 

Można byłoby uznać, że pomoc fundacji udzielana jest w celu ochrony stanu zdrowia danej osoby (zdrowia psychicznego).

 

Ustawa – art. 23. 1. „Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych, (…) 4) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego; (…)”.

 

Zgodnie z tym przepisem administrator danych jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych, jeśli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę. Ustawa o ochronie danych osobowych precyzuje pojęcie zgody. Zgodą wg art. 7 pkt 5 ustawy – jest oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie; zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści; zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 

Art. 27.

1. Zabrania się przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak dopuszczalne, jeżeli:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

2) przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony,

3) przetwarzanie takich danych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora,

4) jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji lub innych niezarobkowych organizacji lub instytucji o celach politycznych, naukowych, religijnych, filozoficznych lub związkowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych,

5) przetwarzanie dotyczy danych, które są niezbędne do dochodzenia praw przed sądem,

6) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadań administratora danych odnoszących się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie,

7) przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych lub leczenia pacjentów przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzania udzielaniem usług medycznych i są stworzone pełne gwarancje ochrony danych osobowych,

8) przetwarzanie dotyczy danych, które zostały podane do wiadomości publicznej przez osobę, której dane dotyczą,

9) jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone,

10) przetwarzanie danych jest prowadzone przez stronę w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

 

W sprawie mógłby mieć zastosowanie art. 27.1 pkt 7 – przetwarzanie jest prowadzone w celu ochrony stanu zdrowia, co uzasadniałoby brak konieczności uzyskiwania zgody pacjenta na przetwarzanie jego danych wrażliwych o stanie zdrowia.

 

Miałby zastosowanie także art. 27.1 pkt 1 – wyrażenie przez pacjenta na to zgody. Ale zgoda ta musi mieć formę pisemną.

 

Z definicji zgody zawarte w ustawie nie wynikają szczegółowe zasady jej wyrażania (za wyjątkami przewidzianymi w ustawie). Z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób niebudzący wątpliwości wynikać, w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane. Wyrażający zgodę musi mieć pełną świadomość tego, na co się godzi. Na rozwianie wątpliwości pozwala tylko pisemna zgoda pacjenta.

 

Przy zgodzie ustnej (tylko dane zwykłe) konieczne byłoby udokumentowanie tejże zgody np.: w formie notatki konsultanta, że uzyskana została ustna zgoda danej osoby na przetwarzanie jej zwykłych danych osobowych przez fundację dla celów ewidencyjnych oraz udostępnienia konsultantom.

 

Oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody musi być zgodne z jego zamiarem. Nie może on czuć się zmuszony do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody. Z opisu można wywnioskować, że bez podania danych nie jest możliwe udzielanie przez fundacje pomocy statutowej. A zatem wyłączona jest dobrowolność zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zgodnie z ugruntowanym w literaturze przedmiotu poglądem: jeżeli osoba zbierająca, czy w inny sposób przetwarzająca dane osobowe zwraca się o zgodę, musi to zostać sformułowane w sposób jednoznaczny i wyróżniać się spośród innych pochodzących od tej osoby informacji i oświadczeń (J. Barta, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych – komentarz, Zakamycze 2001, s. 311).

 

W świetle powyższego fundacja zobowiązana jest jako administrator danych osobowych zwykłych i wrażliwych osób korzystających z jej pomocy (przetwarzająca te dane) – do uzyskania od tych osób zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

A ponieważ dochodzi do przetwarzania danych osobowych wrażliwych, zgoda powinna mieć (przynajmniej dla tych danych) formę pisemną. A to pozwala na jednoczesne uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych zwykłych dla celów wskazanych w tej zgodzie (w tym przypadku ewidencja oraz ewentualnie udostępnianie osobom trzecim – konsultanci).

 

W opisanej sytuacji nie można zakładać domniemanej zgody pacjenta na przetwarzanie jego danych osobowych, tak zwykłych jak i wrażliwych.

 

Pacjent podaje swoje dane dobrowolnie dla celów ewidencyjnych, ale cel przetwarzania jest zagadnieniem wtórnym w stosunku do zgody na przetwarzanie. Bez zgody nie jest w ogóle możliwe przetwarzanie danych osobowych (chyba że prawo pozwala na takie działanie bez konieczności uzyskania zgody danej osoby).

 

Na koniec wskażę, że konieczne byłoby zgłoszenie takiego zbioru do rejestracji GIODO.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus 7 =

»Podobne materiały

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych

Prowadzę działalność gospodarczą w Internecie, korzystam w tym celu z Allegro. Przez kilka lat zgromadziłem sporą bazę danych osobowych klientów. W najbliższym czasie chciałbym założyć własny sklep internetowy. Czy mogę legalnie wykorzystać zgromadzone dane w celu mailowego poinformowania dotyc

 

Stworzenie bazy szkół

Chcę otworzyć stronę internetową z bazą szkół, od podstawówki do szkoły nauki jazdy czy sztuk walki w Warszawie. Wizytówki firm bardziej rozbudowane będą oczywiście płatne i, jak wiadomo, nie wszyscy będą takim czymś zainteresowani, a celem tej strony ma być umieszczenie wszystkich możliwych szkół z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »