.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przetrzymywanie pieniędzy przez firmę produkcyjną

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 11.04.2016

Witam, firma ze Szwecji przetrzymuje moje pieniądze i nie chce ich oddać już ponad 2 miesiące. Cały czas tłumacza się że są zajęci. Pieniądze przesłałem za produkty które były w przed sprzedaż. Niestety firma przeciągała dostarczenie produktów i napisałem, że rezygnuję z zamówienia i że chcę zwrotu pieniędzy. W jaki sposób mogę odzyskać od nich pieniądze i ubiegać się o odszkodowanie za bezprawne przetrzymywanie moich pieniędzy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Obawiam się, że będę mogła pomóc jedynie częściowo, a to dlatego, że podejrzewam, iż do oceny Pana roszczeń będzie mieć zastosowanie jednak prawo szwedzkie, a nie polskie, a ja mogę udzielić Panu wyjaśnień jedynie w oparciu o prawo polskie, i to oczywiście poniżej zrobię.

 

Poinformuję jednak na początek, że pierwszą rzeczą w takiej sytuacji, gdy strony umowy pochodzą z 2 różnych państw, jest ustalenie, które prawo jest właściwe dla oceny skutków umówi. I tak ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe stanowi w art. 28, iż „prawo właściwe dla zobowiązania umownego określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., str. 6). Do zobowiązań umownych, które na podstawie przepisu art. 1 ust. 2 lit. j rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, zostały wyłączone z zakresu jego zastosowania, stosuje się przepisy tego rozporządzenia odpowiednie dla danego zobowiązania”.

 

Wspomniane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) w pierwszej kolejności daje stronom prawo wyboru prawa danego kraju. Artykuł 3, który o tym mówi, w całości Panu poniżej cytuję:

 

„1. Umowa podlega prawu wybranemu przez strony. Wybór prawa jest dokonany wyraźnie lub w sposób jednoznaczny wynika z postanowień umowy lub okoliczności sprawy. Strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego dla całej umowy lub tylko dla jej części.

 

2. Strony mogą w każdym czasie umówić się, że umowa podlega prawu innemu niż to, które dla tej umowy było uprzednio właściwe na podstawie wcześniejszego wyboru dokonanego zgodnie z niniejszym artykułem lub na podstawie innych przepisów niniejszego rozporządzenia. Zmiana prawa właściwego dokonana przez strony po zawarciu umowy nie narusza ważności umowy ze względu na formę w rozumieniu art. 11 ani praw osób trzecich.

 

3. W przypadku gdy wszystkie inne elementy stanu faktycznego w chwili dokonywania wyboru prawa właściwego są zlokalizowane w państwie innym niż państwo, którego prawo zostało wybrane, dokonany przez strony wybór nie narusza stosowania tych przepisów prawa tego innego państwa, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

4. W przypadku gdy wszystkie inne elementy stanu faktycznego w chwili dokonywania wyboru prawa właściwego są zlokalizowane w jednym lub więcej państwach członkowskich, dokonany przez strony wybór prawa właściwego innego niż prawo państwa członkowskiego nie narusza stosowania przepisów prawa wspólnotowego, w odpowiednich przypadkach w kształcie, w jakim zostały one wdrożone w państwie członkowskim sądu, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

 

5. Do oceny istnienia i ważności porozumienia stron w przedmiocie prawa właściwego stosuje się przepisy art. 10, 11 i 13”.

 

Praktyka dowodzi, że strony niemal w 100% wybierają każdorazowo w umowie prawo właściwe, gdy sprzedający i kupujący pochodzą z innych krajów, niemal na pewno sprzedawca zastrzegł sobie prawo szwedzkie, ale niekoniecznie oczywiście musiało tak być. Proszę zatem sprawdzić w umowie, potwierdzeniu zamówienia, warunkach zakupu itd., czy nie dokonano właśnie wyboru prawa szwedzkiego.

 

Jeśli wyboru prawa nie dokonano, to zastosowanie to prawo to określa art. 4 ust 1 litera a rozporządzenia stanowi, że umowa sprzedaży towarów podlega prawu państwu, w którym sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu – przepis ten ma zastosowanie wówczas, gdy dokonał Pan zakupu jako przedsiębiorca i ewidentnie wskazuje on na prawo szwedzkie, niestety.

 

Jeżeli zawarł Pan tę umowę jako konsument, to zastosowanie ma art. 6 rozporządzenia, który mówi, iż „umowa zawarta przez osobę fizyczną w celu, który można uznać za niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (»konsument«), z inną osobą wykonującą działalność gospodarczą lub zawodową (»przedsiębiorca«) podlega prawu państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że przedsiębiorca:

 

a) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub

b) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

2. Niezależnie od ust. 1, dla umowy, która spełnia warunki wymienione w ust. 1, strony mogą dokonać wyboru prawa właściwego zgodnie z art. 3. Wybór taki nie może jednak prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie zgodnie z ust. 1 byłoby właściwe w braku wyboru.

 

3. Jeżeli nie są spełnione warunki określone w ust. 1 lit. a) i b), prawo właściwe dla umowy między konsumentem a przedsiębiorcą ustala się zgodnie z art. 3 i 4”.

 

Tak więc i ten przepis wskazuje na prawo szwedzkie.

 

Gdyby właściwe było prawo polskie, to po pierwsze w przypadku odstąpienia od umowy, co miało miejsce w Pana przypadku, może Pan żądać przed sądem zwrotu wpłacone ceny wraz z odsetkami oraz jeśli dodatkowo poniósł Pan jakąś szkodę, którą będzie Pan potrafił udowodnić. to może Pan również żądać odszkodowania za tę szkodę.

 

W prawie polskim takie uprawnienie daje Panu art. 494 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy; może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”.

 

Odszkodowanie to może obejmować utracony zysk oraz koszty poniesione przez kupującego wskutek odstąpienia od umowy (tak np. składu 7 sędziów SN z dnia 13 maja 1987 r., sygn. akt III CZP 82/86). Odszkodowanie obejmuje również stratę spowodowaną koniecznością i faktem zastępczego zaspokojenia się po wyższej cenie; w szczególności może się ona wiązać ze wzrostem cen w okresie od daty zawarcia umowy i zapłaty ceny do czasu zastępczego zaspokojenia się w formie nabycia takiej samej lub podobnej rzeczy (np. wyrok SN z dnia 12 lutego 2002 r., sygn. akt I CKN 486/00).

 

Nie jest natomiast dopuszczalne nałożenie na stronę obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zgodne z przeznaczeniem zużycie rzeczy podlegającej zwrotowi na podstawie umowy (uchwała składu 7 sędziów SN z dnia 26 października 1972 r., sygn. akt III CZP 48/72).

 

Podejrzewam, że podobnie te kwestie reguluje prawo szwedzkie,, ale oczywiście nie mam pewności. W tym celu musi się Pan niestety zwrócić do prawnika szwedzkiego.

 

W sytuacji odstąpienia od umowy, jeśli druga strona nie zwraca wpłaconej ceny, można ją po prostu pozwać o zapłatę i tak będzie też w Pana przypadku, ale jeśli nie ustaliliście Państwo właściwości sądu polskiego, to znów właściwy będzie sąd szwedzki i przed nim będzie Pan musiał wytoczyć powództwo.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl