Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przesyłka z narkotykami i możliwe konsekwencje prawne

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 04.12.2009

Kilka miesięcy temu wysłałam z jednego z krajów Unii Europejskiej na swój polski adres niewielką ilość konopi. Przesyłka nie dotarła, natomiast jakiś czas później zjawiła się policja z psem na przeszukanie mieszkania. Nic jednak nie znaleziono, a ja nie przyznałam się do nadania przesyłki. Niedawno policja przybyła do mnie w celu pobrania próbki pisma, ale nie było mnie w domu (ze względu na pracę rzadko w nim przebywam, choć wiem, że policja próbuje mnie w nim zastać). Być może będę musiała niebawem wyjechać za granicę. Czy mogę być ścigana poza granicami Polski? Czy mogę uniknąć złożenia próbki pisma? Co mi grozi? Dodam, że nigdy nie byłam karana, ale od kilku lat leczę się w poradni psychiatrycznej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Posiadanie ziela konopi w Polsce, innego niż z konopi włóknistych, jest przestępstwem. Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Jeżeli przedmiotem czynu jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Nie można tu także wykluczyć czynu z art. 55 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w myśl którego „kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego państwa środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5”.

 

W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

„Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3” (art. 55 ust. 3).

 

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego miarą „znaczności” w rozumieniu art. 62 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii może być także stosunek ilości określonych środków do potrzeb jednego człowieka uzależnionego od tych środków. Jeżeli zatem przedmiotem czynu jest taka ilość tych środków, jaka mogłaby zaspokoić tego rodzaju potrzeby co najmniej kilkudziesięciu uzależnionych, to należy przyjąć, że jest tych środków znaczna ilość.

 

Natomiast nieznaczna ilość środka odurzającego przemawia za przyjęciem wypadku mniejszej wagi.

 

Powyższe czyny ścigane są z oskarżenia publicznego, należą więc do kompetencji prokuratury i policji. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.

 

Postępowanie karne składa się z postępowania przygotowawczego, które prowadzi prokurator bądź policja, oraz z postępowania przed sądem.

 

Zgodnie z art. 297 Kodeksu postępowania karnego celem postępowania przygotowawczego jest:

 

  1. ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,
  2. wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
  3. zebranie danych dotyczących tożsamości sprawcy czynu, jego wieku, stosunków rodzinnych i majątkowych, wykształcenia, zawodu i źródła dochodu oraz danych o jego karalności,
  4. wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
  5. zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.

 

W niniejszej sprawie policja prawdopodobnie wszczęła postępowanie, które jest pierwszym etapem postępowania przygotowawczego. Postępowanie w sprawie może zakończyć się umorzeniem (np. ze względu na brak danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa) albo postawieniem zarzutów konkretnej osobie – wówczas rozpoczyna się drugi etap postępowania przygotowawczego, które prowadzi się już przeciwko konkretnej osobie. Jeśli policja zbierze dowody na to, że ta osoba popełniła zarzucane jej przestępstwo, prokurator skieruje przeciwko tej osobie akt oskarżenia, a w konsekwencji zostanie wszczęty proces karny przed sądem przeciwko osobie oskarżonej.

 

Na razie nie ma Pani statusu podejrzanego w sprawie, toteż może Pani swobodnie opuszczać kraj. Inaczej jest w przypadku, gdy danej osobie postawiono zarzuty (tj. względem której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów). Podejrzany, który pozostaje na wolności, jest obowiązany stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego oraz zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającej dłużej niż 7 dni, o czym należy go uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu.

 

Na obecnym etapie policja prawdopodobnie wyjaśnia, czy popełniono czyn przestępczy i kto go popełnił. Zbiera i zabezpiecza dowody. Kolejnym krokiem policji może być przedstawienie zarzutów. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia postępowania przygotowawczego lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju. Jeżeli natomiast postępowanie nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, postępowanie przygotowawcze umarza się.

 

Postępowanie przygotowawcze prawdopodobnie prowadzone jest w formie dochodzenia.

 

Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na dalszy czas oznaczony. Jeśli dochodzenie nie zakończy się w terminie i nie zostanie wniesiony akt oskarżenia do sądu – postępowanie karne zostanie umorzone.

 

Niemniej musi Pani odróżnić umorzenie postępowania od przedawnienia karalności czynu. Umorzenie postępowania nie oznacza przedawnienia karalności czynu.

 

Karalność przestępstw z art. 55 i 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii ustaje dopiero z upływem 5 lat od chwili ich popełnienia. Nadto okres ten może ulec przedłużeniu o kolejne 5 lat, jeśli wszczęto by przeciwko Pani postępowanie karne (tj. wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów).

 

Aby uniknąć wpisu do kartoteki karnej, należy wykazać, że nie popełniło się zarzuconego przestępstwa za pomocą stosownych środków dowodowych. Co do zasady oskarżony czy podejrzany w postępowaniu karnym nie musi udowadniać swojej niewinności, gdyż na jego rzecz działa domniemanie niewinności. Podejrzanego (oskarżonego) uważa się więc za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem skazującym. Niemniej oskarżony może przybrać w postępowaniu karnym również postawę aktywną i bronić się samemu lub za pośrednictwem adwokata.

 

Warto pamiętać, iż nie popełnia czynu zabronionego osoba, która w chwili jego popełnienia z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych nie mogła w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem (przytoczyłam powyższą zasadę tylko z uwagi na to, że wspomniała Pani w treści pytania o swojej chorobie). 

 

Musi Pani sobie zdawać jednak sprawę, że jeśli organy ścigania na podstawie zebranych dowodów postanowią przedstawić Pani zarzuty, a nie będą mogły znaleźć Pani w miejscu zamieszkania, wówczas może być Pani poszukiwana listem gończym.

 

Uważam, że nie ma sensu unikać stawienia się na policję, gdyż w ten sposób wzbudza Pani tylko podejrzenia. Niestawianie się na wezwania policji nie jest żadnym sposobem uniknięcia odpowiedzialności karnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery minus 10 =

»Podobne materiały

Konsekwencje karne opublikowania filmu z nagą osobą bez jej zgody

Jakie konsekwencje może ponieść osoba, która kilkakrotne umieszczała na stronach internetowych film, na którym ktoś jest nago – oczywiście bez zgody tej nagiej osoby? Dodam, że ten, kto to zrobił, wykorzystał fakt, że osoba naga była w momencie kręcenia materiału pod wpływem alkoholu, jednak n

 

Co grozi za podrobienie zaświadczenia o zarobkach?

Dostałam wezwanie na przesłuchanie na komisariat jako podejrzana z art. 270 § 1 K.k. Chodzi o to, że będąc w trudnej sytuacji finansowej i życiowej, mając dostęp do pieczęci firmy, w której sprzątałam, wystawiłam sobie zaświadczenie o wysokości zarobków, celem wykorzystania w postępowaniu pożyc

 

Co mi grozi za kradzieże portfeli?

Poznawałem kobiety na portalu randkowym i zdarzało się, że w trakcie spotkań, wykorzystując ich nieuwagę, kradłem drobne kwoty pieniężne, w tym 3 razy portfel z torebki wraz z dokumentami. W sumie miało to miejsce 5 razy. Chcę dobrowolnie poddać się karze. Prokurator proponuje 6 miesięcy w zawieszen

 

Wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wykonania kary

Prawie rok temu jadąc samochodem, potrąciłem pieszego. Odbyła się rozprawa, na której sąd orzekł karę pozbawienia wolności na 6 miesięcy w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 700 zł na rzecz pokrzywdzonego. Kilka dni temu otrzymałem wezwanie na posiedzenie w sprawie zarządzenia wyk

 

Propozycja spotkań sponsorowanych z nastolatką

Na stronie internetowej z ogłoszeniami o charakterze towarzyskim umieszczono ogłoszenie typu: „Poszukuję licealistki zainteresowanej spotkaniami sponsorowanymi”. Na ogłoszenie odpowiedziała 16-letnia dziewczyna, w odpowiedzi na jej wiadomość padła propozycja spotkania i konkretna propozy

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »