.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej a ZUS i podatki

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 18.03.2014

Od 2000 r. mam zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą, której de facto nie prowadzę od 2007 roku. Zaprzestałam prowadzić działalność, jednak nigdzie tego nie zgłosiłam i nie zamknęłam działalności. Praktycznie od początku z powodu bardzo niskich przychodów nie opłacałam składek na ZUS, podatku VAT ani PIT, od 2001 r. nie składałam rocznych zeznań podatkowych. W 2007 r. przeprowadziłam się za granicę. Teraz myślę o powrocie do kraju i chciałabym uregulować sprawy związane z pechową działalnością. Jak to zrobić? Czy popełniłam przestępstwo skarbowe i podlegam odpowiedzialności karnej? Dodam, że nie wiem dokładnie, jak wygląda moja sytuacja w urzędzie skarbowym i w ZUS-ie (nie dostałam żadnych pism od tych instytucji).

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiona przez Panią sytuacja jest bardzo trudna do wyjaśnienia z uwagi to, że nie mam wglądu do dokumentów, nie znam (zresztą tak samo jak Pani) sytuacji w urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Nie wiadomo, czy te organy wydały jakieś decyzje lub wszczęły jakieś postępowania, a jeżeli tak – w którym roku. Nie wiadomo także, kiedy ewentualnie nastąpiło zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia. W związku z tym mogę jedynie przytoczyć przepisy, które ewentualnie miałyby zastosowanie w Pani wypadku.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz.765 ze zm.; w skrócie: K.k.s.) odpowiedzialności karnej za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

 

Przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez Kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności (art. 53 § 2 K.k.s.)

 

Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w czasie jego popełnienia. Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn, jeżeli Kodeks tak stanowi (art. 53 § 3 K.k.s.).

 

Minimalne wynagrodzenie (według art. 53 § 4 K.k.s.) jest to wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). Obecnie* minimalne wynagrodzenie wynosi 1600 zł.

 

Pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stanowi tzw. ustawowy próg, czyli określa kwotę uszczuplenia w podatkach, która decyduje o tym, czy dany czyn jest wykroczeniem, czy też przestępstwem skarbowym.

 

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy tego podatku są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

 

W poprzednim stanie prawnym (obowiązującym do 30 kwietnia 2004 r.) przepisy o VAT stanowiły, że podatnicy byli obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Obecne uregulowania stanowią jedynie o składaniu deklaracji za każdy kolejny okres rozliczeniowy, nie odnosząc tego do powstania obowiązku podatkowego. W związku z tym należy uznać, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również tzw. deklaracji „0”. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe (postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany z 7 czerwca 2006 r., nr 1432/PP/P/440-131/14a/06/AL; postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 20 lutego 2006 r., nr 1/NTR2/443-578a/05/MP).

 

Skutki braku złożenia deklaracji „0” dla celów VAT są uregulowane w przepisach K.k.s. Zgodnie z nim podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu deklaracji dla celów VAT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

 

Każde złożenie po terminie względnie niezłożenie w ogóle deklaracji skutkuje wyczerpaniem znamion wykroczenia skarbowego z art. 56 § 4 K.k.s. Czyn ten jest zagrożony karą grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

Jeśli chodzi o granice odpowiedzialności, jeżeli uszczuplenie należności publicznoprawnej (niezapłacony podatek):

 

 • nie przekracza tzw. ustawowego progu, czyli 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, to czyn sprawcy kwalifikowany jest najłagodniej, czyli jako wykroczenie; w 2012 r. granica ta wynosi 7500 zł, a w 2013 r. – 8000 zł;
 • nie przekracza tzw. małej wartości, czyli 200-krotności minimalnego wynagrodzenia, to czyn sprawcy kwalifikowany jest już jako przestępstwo, ale o łagodniejszej kwalifikacji prawnej, jako typ uprzywilejowany; w 2012 r. granica ta wynosi 300 000 zł, a w 2013 r. – 320 000 zł;
 • stanowi co najmniej tzw. dużą wartość, czyli 500-krotność minimalnego wynagrodzenia, to sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 i art. 38 § 1 K.k.s.; w 2012 r. granica ta wynosi 750 000 zł, a w 2013 r. – 800 000 zł;
 • stanowi co najmniej tzw. wielką wartość, czyli 1000-krotność minimalnego wynagrodzenia, to sąd może zastosować jeszcze surowsze nadzwyczajne obostrzenie kary zgodnie z art. 38 § 2 K.k.s.; w 2012 r. granica ta wynosi 1 500 000 zł, a w 2013 r. – 1 600 000 zł.

 

Powyższe granice znajdują zastosowanie wyłącznie do czynów, które polegają wprost na uszczupleniu należności publicznoprawnej (np. uchylanie się od opodatkowania – art. 53 K.k.s.), nie odnoszą się jednak do czynów, które nie znamionują się tym uszczupleniem (np. nieprowadzenie księgi podatkowej – art. 60 K.k.s.).

 

Według 44 K.k.s.:

 

„§ 1. Karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 5 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;

2) 10 – gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

§ 2. Karalność przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej ustaje także wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie tej należności.

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2 bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności. Jeżeli sprawca przestępstwa skarbowego dopuścił się uszczuplenia lub narażenia na uszczuplenie należności celnej, bieg jego przedawnienia rozpoczyna się z dniem, w którym powstał dług celny; jeżeli nie jest możliwe określenie dnia powstania długu celnego, bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego rozpoczyna się z dniem najwcześniejszym, w którym istnienie długu celnego zostało ustalone.

§ 4. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub § 2, jeżeli dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w kodeksie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

§ 5. Jeżeli w okresie przewidzianym w § 1 lub § 2 wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 1 ustaje z upływem 5 lat, a przestępstwa skarbowego określonego w § 1 pkt 2 – z upływem 10 lat od zakończenia tego okresu.

§ 6. W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia przedawnienie biegnie od dnia wydania orzeczenia w tym przedmiocie, chyba że karalność przestępstwa skarbowego już ustała.

§ 7. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe”.

 

Aby mówić o przedawnieniu, należy wskazać początek biegu przedawnienia, a początkiem tym co do zasady jest czas popełnienia przestępstwa.

 

W K.k.s. ustawodawca stanowi, że czasem popełnienia czynu zabronionego jest moment, w którym nastąpiło zachowanie sprawcy, chyba że Kodeks stanowi inaczej (zob. uwagi do art. 2 K.k.s.). Jeżeli czyn zabroniony będzie rozciągnięty w czasie, wówczas czasem popełnienia przestępstwa będzie ostatni moment realizacji znamion czynu zabronionego. Od wskazanej powyżej zasady liczenia początku biegu przedawnienia zostały wskazane w art. 44 § 3 i 4 K.k.s. regulacje szczególne charakterystyczne dla K.k.s.

 

Generalnie obowiązuje zasada, że bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od czasu popełnienia przestępstwa skarbowego (art. 44 § 1). Gdy jednak dokonanie przestępstwa skarbowego zależy od nastąpienia określonego w Kodeksie karnym skarbowym skutku, bieg przedawnienia liczy się od czasu, gdy skutek ten nastąpił (art. 44 § 4).

 

Zupełnie inaczej rozpoczyna się moment biegu przedawnienia w odniesieniu do przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Następuje on bowiem z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności (tj. 31 grudnia).

 

Skutkami niedopełnienia ustawowo nałożonych obowiązków wobec ZUS są sankcje, w tym m.in.:

 

 1. naliczenie odsetek karnych za zwłokę;
 2. wymierzenie przez ZUS kary w formie opłaty dodatkowej w wysokości 100% nieopłaconych składek;
 3. naliczenie kosztów upomnienia.

 

Dodatkowo w przypadku poważnych zaniedbań ZUS może naliczyć karę grzywny w wysokości do 5000 zł.

 

Nieuregulowane należności z tytułu składek ZUS podlegają zaspokojeniu w drodze postępowania egzekucyjnego, które może zostać wszczęte przez dyrektora ZUS. Bezskuteczne działania prowadzone przez dyrektora oddziału ZUS powodują skierowanie procedury do właściwego w sprawie naczelnika urzędu skarbowego, który przejmuje obowiązek dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

 

Przedawnienie roszczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych reguluje ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

 

Co do zasady należności z tytułu składek ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym stały się wymagalne (art. 24 ust. 4 powyższej ustawy).

 

Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

 

Bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony od dnia podjęcia pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik został zawiadomiony, do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

 

Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

 

15 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa ta umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Nie ma znaczenia, jaka jest przyczyna zaległości w składkach – umorzenie obejmuje zatem zarówno nierzetelnych płatników, jak i tych, którzy informując organ ZUS o zawieszeniu działalności gospodarczej, byli nieświadomi zobowiązania do zapłaty takich składek.

 

Umorzenie dotyczy wyłącznie składek należnych u osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Za taką należy rozumieć wyłącznie:

 

 1. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych;
 2. twórcę i artystę;
 3. osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:
  • w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 4. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;
 5. osobę prowadzącą niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 

Status prowadzącego działalność gospodarczą nie jest potrzebny w dniu składania wniosku abolicyjnego. Wniosek może składać osoba, która w dniu jego składania:

 

 1. kontynuuje działalność gospodarczą;
 2. zawiesiła prowadzoną wcześniej działalność;
 3. zlikwidowała działalność;
 4. jest spadkobiercą osoby, która prowadziła działalność gospodarczą;
 5. jest odpowiedzialny jako osoba trzecia za składki ZUS przedsiębiorcy.

 

Wniosek składać może wyłącznie osoba, w stosunku do której organ ZUS wydał już decyzję wymiarową (o wysokości zadłużenia) lub decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym.

 

Likwidacja małej firmy wymaga uregulowania zobowiązań nie tylko wobec kontrahentów, lecz także należności publicznoprawnych, w tym podatków. Zakończenie działalności gospodarczej pociąga za sobą skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w VAT, bez względu na formę prawną, w jakiej działa przedsiębiorca. Zgromadzone przez firmę towary handlowe, wyroby gotowe, wyposażenie czy też środki trwałe w momencie likwidacji działalności stają się przedmiotem zainteresowań prawa podatkowego.

 

Likwidację działalności gospodarczej osoba fizyczna powinna zgłosić na formularzu CEIDG-1, składając wniosek o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek ten należy złożyć w terminie 7 dni od dnia zaprzestania działalności gospodarczej (datę tę wpisuje się w pozycji 16 formularza).

 

Przedsiębiorca ma przy tym do wyboru: zgłosić wniosek bezpośrednio w urzędzie miasta (lub gminy), wysłać go listem poleconym (z notarialnie poświadczonym podpisem) bądź złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte w tym wniosku do naczelnika urzędu skarbowego, rejestru REGON oraz ZUS.

 

Na przedsiębiorcy ciążą jednak jeszcze inne obowiązki związane z likwidacją działalności gospodarczej, m.in. w zakresie rozliczeń podatkowych.

 

Wszelkie składniki firmowego majątku, które pozostały na dzień likwidacji działalności gospodarczej, czyli środki trwałe, składniki wyposażenia, towary handlowe, materiały (surowce) itp. – przedsiębiorca ma obowiązek ująć w wykazie. Obowiązek ten wynika z art. 24 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy zarówno podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i prowadzących księgi rachunkowe. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podatników, którzy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową.

 

Jeśli przedsiębiorca jest płatnikiem VAT-u, składa też do urzędu skarbowego dokument VAT-Z. Do ZUS-u natomiast trzeba samodzielnie złożyć formularz ZUS ZWUA, którym wyrejestrowuje się ubezpieczonego.

 

Powinna więc Pani jak najprędzej zlikwidować działalność gospodarczą, składając wniosek CEIDG. Decyzja należy oczywiście do Pani, gdyż tutaj wchodzi w grę ewentualna odpowiedzialność karnoskarbowa.

 

 

 

* Stan prawny z dnia 2 lutego 2013 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • siedem plus sześć =

04.04.2014

"Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w czasie jego popełnienia."

Czy do ustalenia, czy mamy do czynienia z wykroczeniem skarbowym, wliczane są odsetki za zwłokę w uregulowaniu należności publicznoprawnych, czy też sumuje się tylko samą wartość nieopłaconych należności publicznoprawnych? Wie ktoś może?

Seba

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl