.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przestępstwo nielegalnego przewozu okazu gatunku chronionego – prawo osoby najbliższej oskarżonemu do odmowy złożenia zeznań

Autor: Arkadiusz Dudkiewicz • Opublikowane: 29.12.2010

Dostałem wezwanie do urzędu celnego w charakterze świadka w sprawie o przestępstwo skarbowe określone w art. 128 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Sprawa dotyczy mojej żony i jej koleżanki, które kupiły w Peru 4 naszyjniki z elementami z kości i piór ptaków. Ojciec tej koleżanki wysłał je na adres naszych znajomych, bo tak wcześniej obie panie ustaliły. Teraz Ci znajomi twierdzą, że na nic się nie zgadzali, bo okazało się, że owe ptaki są pod ochroną, o czym moja żona nie miała pojęcia. Co powinienem teraz zrobić? I kto tak naprawdę ponosi odpowiedzialność za tę przesyłkę? Moja żona i jej koleżanka, które kupiły tę biżuterię, znajomi, na których była zaadresowana paczka, czy nadawca?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan, co powinien teraz zrobić, otóż stwierdzić muszę, że nie za bardzo ma Pan – w sensie procesowym – wybór. Zgodnie bowiem z treścią art. 177 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zmianami, dalej w skrócie „K.p.k.”):

 

„Każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania”.

 

Powyższy obowiązek doznaje wyjątków albo o charakterze przejściowym i usuwalnym (art. 179 i 180 K.p.k.) – tajemnica państwowa, służbowa i zawodowa, albo o charakterze nieusuwalnym (art. 178, art. 182, art. 183 oraz art. 185-186 K.p.k.).

 

Przeszkody nieusuwalne (nie wolno w tych okolicznościach przesłuchiwać świadków) są zatem następujące.

 

„Art. 178 – Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:

1) obrońcy lub adwokata działającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,

2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi”.

 

„Art. 182

§ 1. Osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań.

§ 2. Prawo odmowy zeznań trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

§ 3. Prawo odmowy zeznań przysługuje także świadkowi, który w innej toczącej się sprawie jest oskarżony o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem”.

 

„Art. 183

§ 1. Świadek może uchylić się od odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić jego lub osobę dla niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

§ 2. Świadek może żądać, aby przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą”.

 

„Art. 185 – Można zwolnić od złożenia zeznania lub odpowiedzi na pytania osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim stosunku osobistym, jeżeli osoba taka wnosi o zwolnienie”.

 

„Art. 186

§ 1. Osoba uprawniona do odmowy złożenia zeznań albo zwolniona na podstawie art. 185 może oświadczyć, że chce z tego prawa skorzystać, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego zeznania w postępowaniu sądowym; poprzednio złożone zeznanie tej osoby nie może wówczas służyć za dowód ani być odtworzone.

§ 2. Sporządzone w postępowaniu karnym protokoły oględzin ciała podlegają ujawnieniu na rozprawie, choćby osoba poddana oględzinom odmówiła wyjaśnień lub zeznań albo została od nich zwolniona na podstawie art. 182 lub art. 185”.

 

Podsumowanie – Pana sytuacja prawna

 

Jeżeli tylko nie znajduje się Pan w okolicznościach, o których mowa w art. 178, 182, 183, 185-186 K.p.k., to wtedy musi Pan zeznawać w sprawie szczerą prawdę i niczego nie zatajać z tego, co jest Panu wiadome, a więc działać – również w postępowaniu przygotowawczym – zgodnie z treścią roty przyrzeczenia świadka (art. 188 § 1 K.p.k.).

 

Jeżeli natomiast okaże się, że – najprościej rzecz biorąc – jest Pan osobą najbliższą wobec oskarżonego, to wtedy jest Pan uprawniony do odmowy złożenia zeznań oraz odmowy odpowiedzi na zadawane pytania.

 

Przed przystąpieniem do przesłuchania organ przeprowadzający dowód z przesłuchania świadka jest obowiązany uprzedzić go o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy (art. 190 K.p.k.).

 

Przestępstwo, o którym mowa w art. 128 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami, dalej zwanej „ustawą o ochronie”)

 

W art. 128 pkt 1 ustawy o ochronie spenalizowany jest czyn przewozu przez granicę Unii Europejskiej okazu gatunku podlegającego ochronie bez wymaganego dokumentu, albo wbrew jego warunkom. Odpowiedzialności karnej na podstawie tego przepisu podlega każdy, kto popełnia ten czyn zabroniony (przestępstwo powszechne), a kara za ten czyn to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Ten czyn jest przestępstwem, więc aby mówić o odpowiedzialności karnej za ten czyn potrzebny jest zamiar bezpośredni albo ewentualny. Zamiar bezpośredni występuje wtedy, gdy sprawca chce popełnić dany czyn zabroniony (ma świadomość i wolę realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego). Z kolei zamiar ewentualny występuje wtedy, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to.

 

Najważniejsza rzecz w analizowanym przypadku dotyczy jednak obowiązku wykazania, że nastąpił „przewóz”, czyli przemieszczanie „nielegalnych” wyrobów (okazów) za pomocą własnych środków przewozowych sprawcy lub przy wykorzystaniu usług podmiotów zajmujących się transportem.

 

Konkluzje

 

Musi Pan stawić się na wezwanie i zeznawać zgodnie z prawdą, chyba że ma Pan prawo do odmowy składania zeznań lub odpowiedzi na pytania.

 

W mojej ocenie odpowiedzialności karnej (za popełnienie przestępstwa z art. 128 pkt 1 ustawy o ochronie) podlega ten, kto przewozi, a więc w moim przekonaniu będzie to nadawca.

 

 

 

Stan prawny z 09.11.10 r.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl