.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przestępstwo niealimentacji

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 17.05.2014

Mam zasądzone alimenty w wysokości 500 zł, ale ze względu na trudności finansowe co miesiąc płacę mniej (200-300 zł – to zależy od aktualnych możliwości). Mimo to zostałam oskarżona o przestępstwo niealimentacji (art. 209 § 1 Kodeksu karnego). Czy słusznie? Jak się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pani pytania wynika, że został Pani przedstawiony zarzut z art. 209 § 1 Kodeksu karnego (dalej: K.k.) z uwagi na nieterminowe opłacania świadczenia alimentacyjnego. Jak wynika z pytania zasądzono od Pani na rzecz dziecka (lub byłego małżonka) alimenty w kwocie 500 zł. W chwili obecnej opłaca Pani alimenty stosownie do swoich możliwości majątkowych.

 

Zgodnie z art. 209 K.k.:

 

„§ 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu”.

 

W art. 209 § 1 K.k. określone zostało przestępstwo niealimentacji, którego istota polega na uporczywym uchylaniu się od realizacji obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, przez co naraża się ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 

Należy wyraźnie podkreślić, że sprawca takiego przestępstwa swoim działaniem uporczywie uchyla się od łożenia na utrzymanie osób wskazanych w przepisie. Uchylanie się od łożenia na utrzymanie innej osoby polega na niewykonywaniu przez sprawcę ciążącego na nim obowiązku, mimo że ma możliwość jego realizacji. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 19 grudnia 1979 r. (V KRN 297/79, OSNPG 1980, nr 6, poz. 79): „uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonywania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli. Uporczywe uchylanie się oznacza długotrwałe postępowanie nacechowane nieustępliwością. W pojęciu uchylania się jest zawarty negatywny stosunek psychiczny osoby zobowiązanej do nałożonego na nią obowiązku, sprawiający, że nie dopełnił on tego obowiązku, mimo że ma możliwości jego wykonania”.

 

Z czynem, o którym mowa w art. 209 K.k., mamy do czynienia wówczas, jeżeli wystąpi skutek w postaci niealimentacji.

 

Należy ponadto wskazać na pogląd przedstawiony przez Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dniu 12 stycznia 2005 r. (sygn. akt II AKa 1/2005), zgodnie z którym „dla realizacji występku, o jakim mowa w przepisie art. 209 § 1 K.k., niezbędne jest m.in. niebudzące wątpliwości wykazanie, iż w wyniku zaniechania, rozumianego jako uporczywe uchylanie się, przez sprawcę obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej, pokrzywdzony narażony został na niemożność zaspokojenia podstawowych, a nie wszystkich, potrzeb życiowych. Stan taki oznacza, że w sytuacji zaspokojenia w inny sposób pokrzywdzonemu potrzeb, tak fizycznych, jak i duchowych, o jakich mowa wyżej, brak jest podstaw do penalizacji zachowania sprawcy, nawet wówczas, gdy ten uporczywie uchylał się od alimentacji, co w ostatniej sytuacji rodzi jedynie odpowiedzialność cywilną”.

 

Innymi słowy, w trakcie przesłuchań musi Pani próbować wykazywać, iż mimo możliwości zarobkowych i majątkowych nie uchylała się Pani od płacenia alimentów, lecz płaciła je w wysokości, na którą w chwili obecnej było Panią stać. Należy dokładnie podkreślić sytuację majątkową i zarobkową.

 

Odpowiedzialność karna za czyn z art. 209 § 1 K.k. (przestępstwo niealimentacji) nie może występować w sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z uporczywym uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego. Innymi słowy, uporczywe uchylanie się będzie występowało w sytuacji, kiedy będzie Pani dysponowała środkami pieniężnymi, ale nie będzie Pani płaciła alimentów. W sytuacji, kiedy Pani nie ma wystarczających środków pieniężnych na pokrycie alimentów, co do zasady nie można mówić o uporczywym uchylaniu się od alimentów. Uchylać się można wówczas, gdy ma się środki pieniężne.

 

Nadto należy wskazać, że prawomocne skazanie sprawcy przestępstwa niealimentacji przez ściśle określony czas nie zwalnia go od odpowiedzialności karnej w razie uporczywego uchylania się od wykonywania nałożonych nań świadczeń alimentacyjnych w dalszym okresie.

 

Czyn z art. 209 § 1 K.k. podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, w związku z powyższym karalność na mocy art. 101 § 1 pkt 4 K.k. przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5 lat. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1-3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl