.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Postępowanie w sprawach nieletnich

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 09.04.2013

Moja trzynastoletnia córka brała niewielki udział w tworzeniu obraźliwego profilu nauczyciela na portalu społecznościowym: było to jedno logowanie i stworzenie jednego wpisu (napisała, jak twierdzi, że ów nauczyciel jest „najgorszym nauczycielem w szkole”). Nauczyciel zgłosił to na policję. Córka do tej pory nie miała konfliktów z prawem, przyznała się do winy i przeprosiła. Jak wygląda postępowanie w sprawach nieletnich i jakie są możliwe konsekwencje takiego czynu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pana pytania wynika, że córka dokonała jedynie jednego wpisu na profilu w portalu społecznościowym stworzonym przez jej kolegę, w celu – jak mniemam – znieważenia nauczyciela.

 

Nie bez znaczenia w tej sprawie jest wiek Pana córki, czyli 13 lat. Zastosowanie ma tutaj bowiem ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Jak czytamy w preambule tej ustawy, została ona wprowadzona „w dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa”.

 

Przepisy ustawy stosuje się w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne – w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17.

 

„Zdaniem W. Radeckiego wzmożona ochrona prawa przysługuje funkcjonariuszowi publicznemu, jeżeli naruszono jego nietykalność cielesną (art. 222), dokonano na niego czynnej napaści (art. 223) lub znieważono go podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych (art. 226) (zob. W. Radecki, Status prawny..., s. 36). Opisane w art. 222, 223 i 226 zamachy na funkcjonariusza publicznego są karalne na podstawie tych przepisów, jeżeli nastąpiły:

 

  1. podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
  2. podczas pełnienia obowiązków służbowych, ale bez jakiegokolwiek związku z nimi,
  3. w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, ale poza czasem ich pełnienia*.”

 

Zgodnie z art. 63 Karty Nauczyciela – „nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)”.

 

Nie ulega wątpliwości, że zachowanie Pana córki miało związek z pełnieniem obowiązków służbowych przez nauczyciela. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy obowiązki te pełnił w danym momencie, czy też był poza czasem ich pełnienia.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich „wobec nieletnich sąd rodzinny może:

 

1) udzielić upomnienia,

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia,

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna,

4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego,

5) zastosować nadzór kuratora,

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją,

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów,

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego,

9) orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w odpowiedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo ośrodku szkolno-wychowawczym,

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym,

11) zastosować inne środki zastrzeżone w niniejszej ustawie do właściwości sądu rodzinnego, jak również zastosować środki przewidziane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym”.

 

W mojej opinii w przypadku Pana córki należy się skupić na treści dokonanego wpisu. Jeżeli bowiem jest prawdą, że córka napisała o nauczycielu, że „jest najgorszym nauczycielem w szkole”, nie można według mnie doszukiwać się w tym sformułowaniu czynu karalnego, ponieważ „znamię «znieważa» należy interpretować w ten sam sposób, jak w przypadku przestępstwa zniewagi określonego w art. 216. Przez zniewagę należy rozumieć takie zachowanie sprawcy, które polega na wyrażeniu ujemnej oceny zachowania w stosunku do osoby, względem której jest kierowana. Może ona przybrać różną postać, np. wypowiadania słów obelżywych, wykonywania gestów, znaków o charakterze lekceważącym. Może mieć formę pisemną lub ustną, rysunku albo druku. Podmiotem, do którego zniewaga jest kierowana, ma być funkcjonariusz publiczny albo osoba przybrana mu do pomocy”**.

 

Według mnie należy bronić poglądu, że córka dopuściła się jedynie oceny nauczyciela. Nie można bowiem twierdzić, iż zwrot „najgorszy nauczyciel w szkole” jest zwrotem znieważającym w ustach trzynastoletniej uczennicy. Tym niemniej niezbędne jest wykazanie, że sprawca miał zamiar znieważyć nauczyciela. Sprawca ma działać z zamiarem znieważenia.

 

Do znieważenia dojdzie natomiast na pewno w sytuacji użycia słów niecenzuralnych wobec nauczyciela. Tego rodzaju treści nie będą budzić wątpliwości co do tego, że należy je traktować jak zniewagę.

 

Sprawy nieletnich należą do właściwości sądu rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Właściwość miejscową sądu rodzinnego ustala się według miejsca zamieszkania nieletniego.

 

Reasumując: niezwykle trudno będzie zakwalifikować zachowanie Pana córki jako wypełniające znamiona czynu, o którym mowa w art. 226 K.k., pod warunkiem że treść wpisu, którą Pan podał, jest prawdziwa. Nie bez znaczenia jest także fakt, że córka przeprosiła nauczyciela. W mojej ocenie po przeprowadzeniu postępowania sąd rodzinny – mając na uwadze przepisy dotyczące nieletnich – zapewne odstąpi od wymierzenia kary Pańskiej córce, a jeżeli już ją zastosuje (dokonując nadinterpretacji zachowania córki) – będzie to upomnienie i obowiązek ponownego przeproszenia nauczyciela.

 

 

 

 

* Najnowsze wydanie: Kodeks karny. Komentarz, red. M. Szwarczyk A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, T. Bojarski, wyd. II, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007, s. 784.

** Tamże.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl