.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przerwanie zwolnienie chorobowego i złożenie wypowiedzenia

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 26.11.2014

Jestem na emeryturze, ale pracuję też na część etatu jako krawcowa. Od czterech miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby kręgosłupa (przeciążenie przy maszynie). ZUS kontrolował w sposób nieprzyjemny moje zwolnienie. Obecnie chciałabym się zwolnić z pracy na dobre, bez wypowiedzenia. Czy mogę starać się o brak zgody na pracę od lekarza medycyny pracy (nie wiem, co wymyśli ZUS po kontrolach)? Jak zrezygnować z pracy ze skutkiem natychmiastowym?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z treści Pani pytania wynika, iż od czterech miesięcy przebywa Pani na zwolnieniu chorobowym z uwagi na chorobę kręgosłupa. Innymi słowy Pani niezdolność do pracy trwa dłużej aniżeli 30 dni.

 

Istotna z punktu widzenia Pani interesu jest treść przepisu art. 229 § 2 Kodeku pracy (dalej K.p.), zgodnie z którym „pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku”.

 

W świetle art. 229 § 2 zd. 2 K.p. pracownicy, niezależnie od badań okresowych, podlegają kontrolnym badaniom lekarskim, jeżeli powracają do pracy po okresie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą przekraczającym 30 dni. Głównym celem takiej regulacji jest potwierdzenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku zgodnie z obowiązującym pracownika zakresem obowiązków.

 

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Wyraźnie wskazać należy, iż pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

 

„Bez ważnych badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania pracy nikt w Polsce nie może być zatrudniony. Od wizyty u lekarza medycyny pracy nie zwalnia nawet powołanie się na wyznawaną religię” (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2006 r., sygn. akt II UK 192/2005).

 

Istotne jest także zwrócenie uwagi na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 września 2004 r., sygn. akt I PK 541/2003, zgodnie z którym „odmowa poddania się kontrolnym badaniom lekarskim po długotrwałej chorobie uzasadnia niedopuszczenie pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia, gdy wyłączną przyczyną tej odmowy są okoliczności leżące po stronie pracownika”.

 

Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu art. 229 § 4 K.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Obowiązek pracodawcy skierowania na badania kontrolne po wyczerpaniu okresu zasiłku chorobowego dotyczy pracownika, który po upływie tego okresu stawił się do pracy i zgłosił gotowość jej wykonywania.

 

Dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach (art. 229 § 4 K.p.) może stanowić przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 

Gdyby udało się Pani uzyskać „niekorzystne” zaświadczenie o stanie Pani zdrowia, wówczas na podstawie art. 55 § 1 K.p. może Pani rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na Pani zdrowie, a pracodawca nie przeniesie Pani w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

 

Mając jednak na uwadze Pani schorzenia, w chwili obecnej nie widzę możliwości zatrudnienia Pani na innym stanowisku pracy stosowanie do Pani kompetencji. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl