.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przerwanie biegu zasiedzenia

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.05.2014

Od 10 lat jestem właścicielem nieruchomości. Część działki (o powierzchni ok. 1,5 a) jest jednak od dawna – możliwe, że od ok. 30 lat, choć trudno to ustalić dokładnie – użytkowana przez sąsiada (znajduje się tam ogródek warzywny uprawiany przez niego). Czy mam szansę na niedopuszczenie do zasiedzenia tego fragmentu nieruchomości? Dodam, że to ja opłacam podatek od nieruchomości.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (zwanego dalej K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (zwanego dalej K.p.c.).

 

Odnosząc się do treści Pańskiego pytania, należy wskazać, że sąsiad ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zasiedzenie prawa własności nieruchomości (spornego terenu). Istotne jest jednak, że opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie jest stała i wynosi 2000 złotych. Należy sobie zatem zadać pytanie, czy sporny fragment działki o powierzchni 1,5 a ma taką wartość.

 

W Pana interesie zasadne jest przerwanie biegu zasiedzenia. Jako iż nie ma Pan wiedzy co do terminu rozpoczęcia użytkowania spornego fragmentu przez sąsiada, należy wskazać na przepisy obowiązujące przed nowelizacją, a także przepisy obowiązujące po nowelizacji.

 

W pierwszej kolejności wskazać należy na treść art. 172 K.c., zgodnie z którym:

 

„§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).

§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze”.

 

Przepis ten obowiązuje w obecnym brzmieniu od 1 października 1990 r., został wprowadzony ustawą z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. do zasiedzenia, którego bieg rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (przed 1 października 1990 r.), stosuje się od tej chwili przepisy niniejszej ustawy; dotyczy to w szczególności możliwości nabycia prawa przez zasiedzenie.

 

Tym samym nawet jeżeli bieg zasiedzenia rozpoczął się przed datą 1 października 1990 r. i nie upłynął przed tą datą, stosuje się przepisy w brzmieniu przytoczonym powyżej w art. 172 K.c. – obecnie obowiązującym.

 

Przed opisaną powyżej nowelizacją okresy posiadania niezbędne do zasiedzenia nieruchomości wynosiły przy dobrej wierze 10 lat, a przy złej – 20 lat.

 

Dla potrzeb niniejszej odpowiedzi przyjmuję jednak, że termin 30 lat (gdyż taki będzie miał zastosowanie w przedmiotowej sprawie) nie upłynął przed dniem 1 października 1990 r. Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że do zasiedzenia własności nieruchomości w złej wierze konieczny jest upływ 30 lat, przyjmując, że sąsiad ma wiedzę, iż teren nie może stanowić jego własności.

 

Z treści Pańskiego pytania wynika, że co prawda to Pan opłaca podatek, ale sporny pas gruntu był przez ten cały okres użytkowany przez sąsiada. Takim wyrazem objęcia spornej części nieruchomości w posiadanie jest gospodarowanie na niej, uprawianie roli, dbanie o nią, ponoszenie innych kosztów jej utrzymania, może to również być występowanie w określonych sprawach jako właściciel nieruchomości przed organami administracji.

 

Wskazane powyżej okoliczności muszą być przez sąsiada udowodnione w toku postępowania przed sądem.

 

Podobne zapatrywanie wyraził Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w uzasadnieniu postanowienia z dnia 18 kwietnia 1997 r. (sygn. akt III CKN 35/97), w którym stwierdził m.in., że dla wykazania posiadania samoistnego należy, aby posiadacz (posiadacze) „zawładnął tą nieruchomością i ujawnił swą wolę posiadania jej w imieniu własnym w sposób jawny i dostrzegalny dla otoczenia, w tym i dla pozostałych spadkobierców”. Dalej Sąd Najwyższy przyjął, że „sąd odwoławczy trafnie ocenił, że takie przejawy władztwa poprzednika wnioskodawcy, a następnie wnioskodawcy, jak płacenie podatków, ujawnienie posiadania w ewidencji gruntów, a także bezpośrednie korzystanie z działki (koszenie i zbieranie trawy, kopanie torfu), jak również zezwalanie sąsiadom na korzystanie z działki w ramach umowy dzierżawy lub użyczenia ewidentnie wskazują, że posiadanie wnioskodawcy i jego poprzednika trafnie zostało ocenione jako posiadanie samoistne. Sądy też prawidłowo oceniły, że wprawdzie skarżąca niejednokrotnie po zbiorze siana przez wnioskodawcę, czy wcześniej przez Jana T., wypasała bydło na tej działce, ale nie było to posiadanie samoistne, gdyż było to uzgadniane z wnioskodawcą lub jego poprzednikiem”.

 

Istotne jest, że Pański sąsiad nie jest w stanie wykazać 30 letniego posiadania samoistnego. W chwili obecnej, jak już wspomniałem powyżej, konieczne byłby przerwanie biegu zasiedzenia. Najtańszym sposobem przerwania biegu zasiedzenia jest wystąpienie przeciwko sąsiadowi z wnioskiem o polubowne zakończenia sporu na mocy art. 184 K.p.c. Podstawą materialną takiego wezwania byłby przepis art. 344 K.c., na mocy którego mógłby Pan żądać przywrócenia stanu poprzedniego i zaniechania naruszeń. Roszczenie to nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani od zgodności posiadania ze stanem prawnym, chyba że prawomocne orzeczenie sądu lub innego powołanego do rozpoznawania spraw tego rodzaju organu państwowego stwierdziło, że stan posiadania powstały na skutek naruszenia. Opłata stała od pozwu w sprawie o naruszenie posiadania wynosi 200 zł. Wniosek o zawezwanie do polubownego zakończenia sporu wynosi 40 zł. Wszystko uzależnione jest od tego, czy chce Pan jedynie przerwać bieg terminu zasiedzenia, czy też odzyskać sporny fragment.

 

W sytuacji przegrania sprawy o naruszenie posiadania, gdyby sąsiad korzystał z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata) należy liczyć się z obowiązkiem zwrotu sąsiadowi kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego (minimum 156 zł – § 7 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu).

 

Reasumując: w mojej ocenie Pana sąsiad ma prawne możliwości udowodnić, iż użytkował sporny fragment jak właściciel, tj. jako posiadacz samoistny. Nie zmienia tego także fakt, iż to Pan opłacał przez cały ten okres podatek od nieruchomości od tego spornego fragmentu. Konieczny do zasiedzenia własności nieruchomości jest jednak upływ 30 lat. Ten, jak wynika z Pańskiego pytania, nie jest pewny. Zasadne jest zatem przerwanie biegu zasiedzenia. Wszystko jednak uzależnione jest od tego, czy chce Pan jedynie przerwać bieg zasiedzenia (przyjmując, że sąsiad nie stawi się na posiedzenie pojednawcze), czy też odzyskać sporny fragment. Jeżeli występowałby Pan sam w postępowaniu, wówczas jedynymi kosztami są opłaty sądowe (40 zł – wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, 200 – pozew o naruszenie posiadania), z wyjątkiem kosztów poniesionych przez sąsiada (zwrot tych następuje wyłącznie przy przegraniu sprawy – stawka minimalna za naruszenie posiadania to 156 zł). Przyjąć bowiem należy, że do ugody na posiedzeniu nie dojdzie, a wówczas nastąpi jedynie przerwanie biegu zasiedzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX + VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl