Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeprowadzenie na jednej rozprawie działu spadku i darowizn miedzy spadkobiercami

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 13.04.2020

Nasi rodzice mieli 4 dzieci i posiadali gospodarstwo rolne (jedyny ich majątek). Ojciec zmarł w 1986 r. Mamy postanowienie sądu o nabyciu spadku, ale nie mamy działu spadku. Po nim dziedziczy tylko 2 dzieci i wdowa. W 2010 r. zmarł jeden z synów, który dziedziczył po nim cześć gospodarstwa. Po synu dziedziczy żona i trójka małoletnich dzieci. Mamy postanowienie sadu o nabyciu spadku, nie mamy działu tego spadku. W chwili obecnej mama jest już w sędziwym wieku i chce dokonać podziału całego gospodarstwa na 4 osoby (cześć za dożywocie), tj. na 3 swoich dzieci + wdowa po zmarłym jednym z synów (oczywiście biorąc pod uwagę postanowienia sądu o dziedziczeniu przez część tych osób części nieruchomości po zmarłych). Wszyscy spadkobiercy i obdarowani zgodnie dokonali podziału między siebie tych nieruchomości. Na tę okoliczność spisaliśmy stosowny protokół. Czy możemy dokonać takiego podziału, składając jeden wniosek do sądu cywilnego? To jest, by w jednej sprawie sądowej był dział spadku po zmarłych i darowizny naszej mamy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przeprowadzenie na jednej rozprawie działu spadku i darowizn miedzy spadkobiercami

Dział spadku – umowa spadkobierców lub orzeczenie sądu

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, czyli przepisy działu IV Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców, jak jest w Pani sytuacji.

 

Z uwagi na to, że do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Podstawowym celem postępowania działowego jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy współspadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia.

Podział fizyczny majątku spadkowego

Podziału spadku pomiędzy współspadkobierców można dokonać w ten sposób, że poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątku spadkowego nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

Przyznanie elementów spadku danym spadkobiercom

Drugim sposobem podziału jest przyznanie pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom. Są oni z reguły obciążani obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych. Pani jednak wspomina, że jest zgoda co do podziału spadku między spadkobiercami, spisali Państwo nawet na tę okoliczność stosowny protokół.

 

W zasadzie sąd związany jest sposobem podziału podanym przez spadkobierców w zgodnym wniosku. Sąd może od tego odstąpić jedynie wówczas, gdy występuje sprzeczność proponowanego podziału z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub gdy podział narusza w sposób rażący interesy osób uprawnionych. W razie braku zgodnego wniosku uczestników postępowania sąd powinien dokonać działu spadku z uwzględnieniem składu dzielonego spadku oraz interesów poszczególnych współspadkobierców. Powinien dążyć w miarę możliwości do dokonania podziału fizycznego.

Opłaty i dokumenty potrzebne do działu spadku

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

 

„§ 1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

§ 2. Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych”.

 

W Pani przypadku koszt wyniesie 600 zł (jeżeli będzie istniała zgoda pomiędzy spadkobiercami co do podziału spadku). Wymaganymi dokumentami będą:

 

postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza,

dokumenty dotyczące poszczególnych przedmiotów spadku (np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości).

 

Należy stwierdzić, że postępowanie o dział spadku można przeprowadzić u notariusza (umowa), jednak będzie to kosztowne. Złożenie sprawy do sądu jest rozwiązaniem tańszym niż wizyta u notariusza, trzeba się natomiast liczyć z dość długimi terminami oczekiwania na rozprawę i wydanie postanowienia o dziale.

 

Należy zaznaczyć, że każdy ze spadkobierców może złożyć wniosek do sądu o dział spadku. Wniosek należy sporządzić w tylu kopiach, ilu jest spadkobierców, i jedną kopię dla sądu. Jeśli składany wniosek jest popierany przez wszystkich spadkobierców, do wniosku powinno załączyć się plan podziału podpisany przez wszystkich uprawnionych. W dziale spadku należy szczegółowo wymienić przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku (z ruchomości należy wymienić tylko te, które mają większą wartość).

 

Wniosek trzeba złożyć do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wymienić w nim należy sąd, wnioskodawcę i uczestnika postępowania wraz z adresami zamieszkania. W treści wniosku wnosić należy o dokonanie zgodnego działu spadku.

 

W uzasadnieniu musi Pani opisać historię spadkobrania – przytoczyć datę i miejsce śmierci oraz miejsce ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (jako dowód może Pani przytoczyć akta postępowania o stwierdzenie nabycia spadku).

 

Następnie musi Pani wskazać, co wchodzi w skład spadku i jak ma zostać podzielone. Tutaj właśnie można wskazać, jaka część nieruchomości przypada komu i czy ma to się odbyć bez spłaty, czy też ze spłatą. Proszę mieć również na uwadze, że nieruchomość można podzielić tylko pod warunkiem, że da się z niej fizycznie wydzielić tyle części, na ile chciałaby Pani i pozostali spadkobiercy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć minus cztery =

»Podobne materiały

Dziedziczenie mieszkania przez wdowę i dzieci zmarłego

Dwa lata temu zmarł ojciec, nie pozostawiając testamentu. Pozostawił żonę, dwóch synów i troje wnucząt. Jak dotąd nie przeprowadziliśmy sprawy spadkowej, ale teraz matka chce zapisać mieszkanie wnukom, pozostawiając odręczny testament. Mieszkanie należało do wspólnego majątku zmarłego i mamy. W jaki

 

Brak zgody pomiędzy spadkobiercami co do podziału

Sąd stwierdził nabycie spadku po mojej mamie w 1999 r. W skład spadku weszło mieszkanie i działka. Zgodnie z orzeczeniem sądu spadek po mamie przypadł mnie i bratu po 1/2. Brat nie chce mnie wpuścić do tego mieszkania. Próbowaliśmy się jakoś porozumieć i w 2009 r. zawarłam z nim niepotrzebnie ugodę

 

Jak wyegzekwować należną część spadku po rodzicach?

Sprawa dotyczy spadku po rodzicach. Spadkobiercami są trzy córki, testamentu nie było. W skład spadku wchodzą 4 nieruchomości, każda o innej wartości. Dwie z nich (mieszkanie i garaż) są zajmowane przez jedną ze spadkobierczyń. Pozostałe to dom jednorodzinny i sklep. Nieruchomości nie zostały jeszcz

 

Nakłady dokonane na przyszły spadek

Moja siostra i ja jesteśmy jedynymi spadkobierczyniami mieszkania po mamie, która zmarła. Miałyśmy z mamą umowę (niestety niepisaną), że mieszkanie całkowicie ja przejmę, bo nie tylko je wykupiłam (dla mamy i na jej nazwisko), ale i wyremontowałam. Dokonałam więc istotnych nakładów na przyszły spade

 

Oświadczenie, że darowizna nie wchodzi w skład masy spadkowej

30 lat po śmierci teściowej dokonano podziału nieruchomości (jednorodzinny dom wraz z działką) pomiędzy teściem 4/6 a córką – moją żoną 1/6 – i synem 1/6. Po śmierci teściowej teść ożenił się powtórnie i wyprowadził się do nowej żony. Od czasu wyprowadzenia się teścia, tj. od 30 lat, nie

 

Korzystanie z nieruchomości spadkowej i prowadzenie w niej działalności

W toczącym się postępowaniu o dział spadku (od trzydziestu prawie lat…) jeden ze spadkobierców zamieszkuje w domu będącym częścią spadku. Prowadzi on w spadkowym gospodarstwie działalność rolniczo-ogrodniczą. Czy poza pożytkami z gospodarstwa pozostali spadkobiercy mogą domagać się wynagrodze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »