.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przepisanie domu dzieciom

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 19.04.2015

Chcemy z żoną przepisać na troje dzieci (18, 19, 22 lata) dom jednorodzinny obciążony hipoteką. Kredyt jest spłacany regularnie. Ja mam swoją firmę i boję się, że z powodu ewentualnych kłopotów w spłacie firmowych kredytów banki mogą zająć dom. Czy przeniesienie własności na dzieci zabezpiecza nieruchomość przed windykacją? Jak należy to skutecznie zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli nie ma Pan jeszcze tzw. długów, to w zasadzie nie ma większych obaw. Inaczej będzie, jeśli Pan długi ma, można przyjąć, że obecnie ma Pan zobowiązania wobec banku, ale regulowane. Wyjaśnię Panu tak ogólniej, że zbywanie składników majątkowych w sytuacji, gdy ma się długi, grozi powództwem ze skargi pauliańskiej wytoczonym przez wierzyciela w przyszłości Państwa dzieciom. Zgodnie bowiem z art. 527 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła się dowiedzieć.

 

§ 2. Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności.

 

§ 3. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli uzyskała korzyść majątkową osoba będąca w bliskim z nim stosunku, domniemywa się, że osoba ta wiedziała, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli.

 

§ 4. Jeżeli wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli korzyść majątkową uzyskał przedsiębiorca pozostający z dłużnikiem w stałych stosunkach gospodarczych, domniemywa się, że było mu wiadome, iż dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Istotą tego powództwa jest to, aby zabezpieczyć maksymalnie wierzycieli w sytuacji, gdy osoba będąca ich dłużnikiem zbywa swój majątek na rzecz osób trzecich, dotyczy to wszystkich składników majątkowych, w tym też nieruchomości zbywanych aktem notarialnym.

 

Art. 532 mówi, że „wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły”.

 

Wyjaśniam, że w przypadku gdyby wierzyciele pozwali nabywców, czyli dzieci, komornik może prowadzić egzekucję z tej konkretnej nieruchomości. Efektem takiej skargi jest bowiem to, że wierzyciel wszczyna egzekucję formalnie przeciwko dłużnikowi, czyli Panu, natomiast kieruje ją do przedmiotów majątkowych, które wskutek zaskarżonej czynności prawnej wyszły z majątku dłużnika i znajdują się u osoby trzeciej, a więc nieruchomości. Zajęcie tych przedmiotów u osoby trzeciej jest możliwe, ponieważ w świetle wyroku wydanego w sprawie ze skargi pauliańskiej traktuje się je tak, jakby pozostawały one ciągle własnością dłużnika.

 

„Art. 533. Osoba trzecia, która uzyskała korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, może zwolnić się od zadośćuczynienia roszczeniu wierzyciela żądającego uznania czynności za bezskuteczną, jeżeli zaspokoi tego wierzyciela albo wskaże mu wystarczające do jego zaspokojenia mienie dłużnika”.

 

W literaturze przedmiotu i orzecznictwie przyjmuje się, że o istnieniu bliskiego stosunku pomiędzy dłużnikiem a osobą trzecią decydują zwykle więzy rodzinne (pokrewieństwo, powinowactwo) oraz małżeństwo, konkubinat. Nadto do takich więzów zaliczyć można więzy przyjaźni, bliskiej znajomości, wdzięczności, zależności, więzy powstające na tle prowadzenia wspólnych interesów, kontakty handlowe itd.

 

Domniemanie wynikające z art. 527 może być wzruszone przez dowód przeciwny. Jednakże osoba trzecia musiałaby udowodnić, że mimo bliskiej relacji z dłużnikiem nie wiedziała o zamiarze dłużnika pokrzywdzenia wierzycieli i nawet przy dołożeniu należytej staranności nie mogła się o tym dowiedzieć (np. wyrok SA w Warszawie z 7 grudnia 1995 r., sygn. akt I ACr 967/95, Wokanda 1996, nr 10, poz. 46). Aczkolwiek w praktyce nie jest to takie łatwe.

 

Dodam jeszcze, że w zakresie darowizn (bo zapewne o tym Pan myśli) do wszystkich nabywców ma zastosowanie art. 528 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli wskutek czynności prawnej dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową bezpłatnie, wierzyciel może żądać uznania czynności za bezskuteczną, chociażby osoba ta nie wiedziała i nawet przy zachowaniu należytej staranności nie mogła się dowiedzieć, że dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli”.

 

Nie jest oczywiście powiedziane, że wierzyciel będzie wytaczał powództwo przeciwko nabywcy nieruchomości, aczkolwiek moim zadaniem było pełne wyjaśnienie tej sytuacji.

 

Natomiast nie ma niebezpieczeństwa co do wierzycieli, których będzie Pan miał za jakiś czas, bo tu praktycznie nie będzie możliwe udowodnienie, że Pan działał w zamiarze ich pokrzywdzenia, że wiedział Pan, iż będzie ich miał.

 

Pisze Pan, że dom jest obciążony hipoteką, więc musi sobie Pan zdawać też sprawę z faktu, że dług hipoteczny dzieli los wierzytelności. Zgodnie bowiem z treścią art 65. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece „w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności wynikającej z określonego stosunku prawnego można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (hipoteka)”.

 

Przez ustanowienie hipoteki powstaje odpowiedzialność rzeczowa, która polega na tym, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z przedmiotu zabezpieczenia w wysokości jego wartości.

 

Po stronie dłużnika rzeczowego (którym będą Pana dzieci) oraz dłużnika osobistego (Pana) zachodzi – wobec braku w ustawie przepisu, który by przewidywał solidarną odpowiedzialność tych dłużników – tzw. solidarność przypadkowa (nieprawidłowa, niewłaściwa, in solidum) do której mają odpowiednie zastosowanie przepisy o solidarności biernej, zwłaszcza przepis art. 366Kodeksu cywilnego.

 

Wierzyciel zatem, gdy z nadejściem terminu płatności nie otrzyma zapłaty, a dłużnik hipoteczny nie jest zarazem dłużnikiem osobistym, może – według swego wyboru – albo wytoczyć powództwo na podstawie stosunku hipoteki przeciw dłużnikowi hipotecznemu (temu, kto wpisany jest w księdze wieczystej jako właściciel nieruchomości, obciążonej hipoteką) o zapłatę sumy hipotecznej pod zagrożeniem egzekucji z przedmiotu hipoteki, albo wytoczyć powództwo na podstawie stosunku obligacyjnego przeciw temu, kto zaciągnął dług, albo też wytoczyć powództwo – oparte na obydwu podstawach – przeciwko dłużnikowi hipotecznemu i dłużnikowi osobistemu; w tym wypadku, odwołując się do odpowiedzialności in solidom po stronie pozwanej.

 

Reasumując, przed tym akurat długiem, musi Pan mieć świadomość, uciec się nie da.

 

Tak więc niestety, oczywiście może Pan darować dzieciom nieruchomość, ale jeżeli jest ustanowiona hipoteka, to przykro mi, ale nieruchomość przejdzie na dzieci wraz z długiem hipotecznym. Jedynym sposobem jest albo spłata kredytu, albo uzyskanie zgody banku na zwolnienie nieruchomości od hipoteki, a to jest w zasadzie możliwe tylko wtedy, kiedy się zaoferuje bankowi inną formę zabezpieczenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl