Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie umowy najmu na inną osobę

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 12.10.2014

Kuzynka jest najemcą mieszkania komunalnego w Częstochowie, zameldowała mnie w tym mieszkaniu z dziećmi, sama opuściła lokal. Nie posiadam tytułu prawnego do innego lokalu, mój dochód to alimenty na troje dzieci w wysokości 1650 zł miesięcznie. Kilka dni temu kuzynka została wezwana do administracji w celu wyjaśnienia, dlaczego zameldowała nas bez zgody wydziału komunalnego. Jaką mam szansę, aby zostać najemcą tego mieszkania? Czy gmina wyrazi zgodę na przeniesienie praw z kuzynki na mnie? Co mamy teraz zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejrzałam uchwałę w sprawie najmu lokali na terenie gminy Częstochowa: Uchwała Nr 305/XIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Śl. Poz. 1415 z dnia 29 marca 2012 r.).

 

Zgodnie z tą uchwałą:

 

„§ 4. 1. Najemcą lokalu mieszkalnego może zostać osoba, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej zgodnie z ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu.

 

2. Przez osobę, której potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone, rozumie się osobę, która: 1) utraciła mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej bądź katastrofy lub 2) mieszka bądź jest zameldowana w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni pokoi; powyższe dotyczy zarówno lokalu, w którym zamieszkuje wnioskodawca jak i jego współmałżonek lub 3) mieszka w lokalu bądź w budynku przeznaczonym do wyburzenia a obowiązek wykwaterowania lokatora spoczywa na gminie lub 4) mieszka w lokalu bądź w budynku przeznaczonym pod inwestycje gminne, jeżeli nie była objęta odszkodowaniem za wywłaszczenie lub 5) opuściła dom dziecka lub rodzinę zastępczą w wyniku osiągnięcia pełnoletności, jeżeli nie ma możliwości powrotu do lokalu, w którym jest zameldowana na pobyt stały, a wniosek o wynajem lokalu złożyła nie później niż w terminie dwóch lat po opuszczeniu domu dziecka lub rodziny zastępczej pod warunkiem zamieszkiwania na terenie Częstochowy przed umieszczeniem w placówce bądź rodzinie zastępczej lub 6) nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu bądź budynku mieszkalnego. Powyższe stosuje się odpowiednio do współmałżonka wnioskodawcy i innych osób wspólnie ubiegających się o wynajem lokalu mieszkalnego.

 

3. Osobą, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej w rozumieniu niniejszej uchwały jest osoba, której miesięczne dochody brutto wraz z dochodami brutto innych osób ubiegających się wspólnie o wynajem lokalu mieszkalnego bądź obniżkę czynszu w okresie ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku i przed weryfikacją nie przekraczają na jednego członka rodziny: 1) w przypadku osób ubiegających się o wynajem lokali wynajmowanych na czas nieoznaczony: 140% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 2) w przypadku osób ubiegających się o wynajem lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego: 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 60% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, 3) w przypadku osób ubiegających się o obniżkę czynszu: do 80% najniższej emerytury – uprawnia do obniżki w wysokości 50% czynszu i do 40% najniższej emerytury – uprawnia do obniżki 70% czynszu.

 

4. Za dochód brutto uważa się dochód przyjmowany do celów wyliczenia dodatku mieszkaniowego.

 

5. Do wynajmu mogą być również zakwalifikowane osoby o orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności, zajmujące lokale o niskim standardzie w budynkach prywatnych, nawet jeżeli nie spełniają kryteriów określonych w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu.

 

6. Do wynajmu mogą być zakwalifikowane także osoby niezbędne dla miasta sprowadzane z innych miejscowości na czas trwania stosunku pracy, nawet jeżeli nie spełniają kryteriów określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu za zgodą Rady Miasta wyrażoną w formie uchwały.

 

7. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1, pkt 3, pkt 4 nie muszą spełniać kryterium dochodowego określonego w ust. 3 niniejszego paragrafu.”

 

Kwota najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2012 r. wynosi 799,18 zł.

 

Jeżeli Pani ma troje dzieci, dochód nie może być wyższy niż 3196,72 zł.

 

Pani to kryterium spełnia, ale gmina nie musi z Panią zawrzeć takiej umowy.

 

Pani kuzynka, jeżeli nie mieszka w tym mieszkaniu już ponad 12 miesięcy albo też podnajęła je bez zgody gminy, może je utracić. Kuzynka musiałaby wystąpić o wyrażenie zgody na zamieszkanie Pani w tym lokalu wraz dziećmi np. z uwagi na Pani trudną sytuację materialną i mieszkaniową.

 

Pani kuzynka musi się bronić, że opuściła to mieszkanie nie na stałe, ale np. jest to okresowe, związane z pracą w innym mieście.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - VII =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki