.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie pracownika służby cywilnej do innej pracy – dodatek kontrolerski

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 17.05.2010

Jestem pracownikiem służby cywilnej. Jak wynika z ustawy o służbie cywilnej, na wynagrodzenie pracownika służby cywilnej składa się wynagrodzenie zasadnicze, dodatek specjalny wynikający ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań oraz dodatek za wieloletnią pracę. Do tej pory pracowałam w dziale kontroli i z tego tytułu przysługiwał mi dodatek kontrolerski. Jednak z dniem 1 grudnia 2009 r. zostałam przeniesiona – jak określono w piśmie – ze względu na potrzeby urzędu, do innego działu, pozostawiając mi wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy, natomiast zabrano mi dodatek kontrolerski. Znacząco w ten sposób zmniejszyło się moje wynagrodzenie. Czy przeniesienie to, połączone z obniżeniem wynagrodzenia, jest zgodne z prawem? Dodam jeszcze, że dodatek kontrolerski jest przyznawany na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i przyznaje się go na okres roczny, ale tylko ze względu na zasady uchwalania budżetu. Zwykle po nowym roku pracownicy kontroli wykonują czynności kontrolne w terenie, a nie otrzymują dodatku kontrolerskiego, ponieważ nieznana jest wielkość przyznanych dla urzędu na ten cel środków. Zatem dodatek jest w zasadzie stałą częścią wynagrodzenia. Pismo o przyznaniu dodatku na ten rok, które posiadam, mówi o okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. (dołączam stosowne dokumenty). Zgodnie z przepisami pracownicy służby cywilnej w związku z przeniesieniem na inne stanowisko zachowują prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Czyli mówiąc prosto – na tych przenosinach taki pracownik nie może stracić finansowo. Czy zatem pozbawienie mnie dodatku kontrolerskiego jest zgodne z przepisami dotyczącymi przeniesienia pracownika?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do przesłanej dokumentacji oraz informacji zawartych w pytaniu uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z treścią § 1 rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 232, poz. 2324) – dodatek kontrolerski przyznaje się pracownikom urzędów skarbowych wykonującym jako podstawowe zadanie o charakterze ciągłym, kontrolę podatkową poza siedzibą urzędu skarbowego oraz za czynności przygotowawcze oraz opracowanie dokumentacji przeprowadzonej kontroli.

 

Zgodnie z treścią § 5 wymienionego rozporządzenia pracownik traci prawo do dodatku, jeżeli przestaje spełniać powyższe warunki, czyli jeżeli zaprzestaje wykonywać jako podstawowe zadanie o charakterze ciągłym, kontrolę podatkową poza siedzibą urzędu skarbowego.

 

Odwołując się zaś do ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.), w art. 62 czytamy – jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może w każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie w tej samej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe.

 

Urzędnik zachowuje wówczas prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku, przez okres trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przeniesiony na nowe stanowisko. Wysokość dodatku służby cywilnej pozostaje bez zmiany.

 

Przepis powyższy, jako przepis szczególny – w sytuacji przeniesienia na inne stanowisko pracy pracownika służby cywilnej, ze względu na uzasadnione potrzeby pracodawcy – chroni interesy pracowników służby cywilnej, zabezpiecza bowiem ich prawo do zachowania dotychczasowej wysokości wynagrodzenia przez okres maksymalny 3 miesięcy. Czyli zupełnie podobnie, jak to czyni przepis ogólny prawa pracy – art. 42 Kodeksu pracy.

 

Reasumując powyższe, stwierdzić należy, iż pracodawca, kierując się uzasadnionymi potrzebami urzędu, przeniósł Panią na inne stanowisko pracy, zmieniając zarazem warunki zatrudnienia, utraciła Pani bowiem prawo do dodatku z dnia na dzień.

 

Zgodnie z treścią art. 62 ustawy o służbie cywilnej w takiej sytuacji powinna Pani zachować prawo do dotychczasowego wynagrodzenia zasadniczego maksymalnie przez okres 3 miesięcy, o ile ono było wyższe na zajmowanym stanowisku pracy – to jest gwarancja ustawowa.

 

Jeżeli chodzi o dodatek kontrolerski, to moim zdaniem, skoro był przyznany na okres zamknięty do dnia 31 grudnia 2009 r., a Pani z inicjatywy (potrzeby) pracodawcy została przeniesiona na inne stanowisko pracy, to do dnia 31 grudnia 2009 r. winien być dodatek wypłacany, pomimo niewykonywania czynności kontrolnych.

 

Powyższą sytuację należy bowiem odnieść per analogiam do ogólnych przepisów kodeksowych gwarancji prawnych ochrony wysokości wynagrodzenia w przypadku przeniesienia pracownika z inicjatywy pracodawcy (potrzeby pracodawcy).

 

Ponieważ od dnia 1 stycznia 2010 r. nie wykonuje Pani czynności kontrolnych, zatem brak jest podstaw do przyznania kolejnego dodatku kontrolerskiego.

 

Wynagrodzenie urzędnika służby cywilnej składa się z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku specjalnego wynikającego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadań, dodatku za wieloletnią pracę w służbie cywilnej oraz dodatku służby cywilnej z tytułu posiadanego stopnia służbowego.

 

Dodatek specjalny stanowi składnik wynagrodzenia miesięcznego. Dodatkiem specjalnym szczególnym jest dodatek kontrolerski. Dodatek ten, przyznany na czas ściśle określony, stanowi bezspornie składnik wynagrodzenia miesięcznego.

 

W sytuacji gdy pracodawca pozbawia pracownika tego dodatku przed datą upływu terminu, na jaki został on przyznany – winien zastosować instytucję wypowiedzenia.

 

Instytucji wypowiedzenia składników wynagrodzenia miesięcznego nie regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej, dlatego w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy ogólne prawa pracy – art. 42 K.p.

 

Na przykład dodatek kontrolerski, gdyby był przyznany na okres od dnia 1 kwietnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r., to pracodawca musiałby zastosować trzymiesięczny okres wypowiedzenia, chcąc pracownika pozbawić prawa do tego dodatku z datą wcześniejszą np. z dniem 1 marca 2010 r.

 

Wypowiedzenie winno być zastosowane w miesiącu listopadzie ze skutkiem na dzień 28 lutego 2010 r.

 

W Pani sytuacji pracodawca zastosował instytucję wynikającą z treści art. 62 ustawy o służbie cywilnej. Zgodnie z powołanym przepisem prawa, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może w każdym czasie przenieść urzędnika służby cywilnej na inne stanowisko w tym samym urzędzie, w tej samej miejscowości, uwzględniając jego przygotowanie zawodowe.

 

Urzędnik zachowuje wówczas prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od przysługującego na nowym stanowisku, przez okres trzech miesięcy następujących po miesiącu, w którym został przeniesiony na nowe stanowisko. Wysokość dodatku służby cywilnej pozostaje bez zmiany.

 

Powyższa instytucja przeniesienia pracownika ze względu na potrzeby pracodawcy na inne stanowisko pracy jest identyczna jak instytucja przeniesienia wynikająca z przepisów ogólnych prawa pracy – art. 42 Kodeksu pracy, który stanowi gwarancję ochrony wysokości dotychczasowego wynagrodzenia w okresie przeniesienia. Oznacza to, że pracownik w sytuacji przeniesienia na inne stanowisko pracy, w związku z potrzebami pracodawcy zachowuje prawo do dotychczasowej wysokości wynagrodzenia przez okres maksymalny 3 miesięcy.

 

W Pani sytuacji pracodawca w związku z treścią art. 62 ustawy o służbie cywilnej winien również przez okres 3 miesięcy wypłacać dotychczasową wysokość wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat.

 

Jednak zaznaczyć należy, że Pani dodatek kontrolerski przysługiwał wyłącznie do dnia 31 grudnia 2009 r., z tym dniem wygasło prawo do tego dodatku, dlatego, jak już pisałam, przysługuje Pani roszczenie o wypłatę dodatku kontrolerskiego – ale tylko za miesiąc grudzień (podstawa roszczenia – art. 62 ust 1 i 2 ustawy o służbie cywilnej.

 

Gdyby dodatek kontrolerski był przyznany na okres dłuższy, np. do 30.04.2010 r., to pracodawca mocą treści art. 62 ustawy o służbie cywilnej byłby zobligowany do wypłaty dodatku jeszcze przez okres 3 miesięcy – musiałby bowiem zastosować instytucję wypowiedzenia dodatku kontrolerskiego w związku z zaprzestaniem wykonywania czynności kontrolerskich.

 

Pracodawca przyznaje dodatek kontrolerski pracownikowi, który wykonuje czynności kontrolerskie na czas ściśle określony, w tym okresie ten dodatek pracownikowi przysługuje. Wcześniejsze pozbawienie prawa pracownika do tego dodatku jest możliwe, ale dopiero po uprzednim jego wypowiedzeniu.

 

Samo zakończenie wykonywania czynności kontrolnych nie stanowi podstawy do wstrzymania wypłaty dodatku.

 

Wstrzymanie wypłaty dodatku kontrolerskiego w takiej sytuacji jest zmianą niekorzystną w stosunku pracy, pozbawia pracownika prawa do składnika wynagrodzenia.

 

Reasumując, pracodawca winien Pani wypłacić dodatek kontrolerski za miesiąc grudzień. Ponieważ dodatek był przyznany na czas ściśle określony do dnia 31.12.2009 r. – ponieważ z tym dniem prawo do tego dodatku wygasło, dlatego niezasadne jest roszczenie o wypłatę dodatku od dnia 1.01.2010 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus cztery =

26.03.2018

"Jestem pracownikiem służby cywilnej."
A opinia dotyczy urzędnika ... Piszący opinie chyba nie rozroznia pracownika korpusu sluzby cyilnej od urzednika.

Alek

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »