Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie pozwolenia na budowę na osobę trzecią

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 26.11.2012 • Zaktualizowane: 26.11.2012

Artykuł omawia warunki skutecznego przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na inny podmiot niż pierwotnie w niej został wskazany.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przez pozwolenie na budowę, zgodnie z przepisem art. 3 § 1 pkt 12 obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. Nr 156, z 2006 r., poz. 118 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej Ustawą), należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. Decyzja ta upoważnia konkretnego inwestora do rozpoczęcia danej budowy, a przez zatwierdzenie projektu budowlanego akceptuje przedstawiony przez inwestora plan budowy, w tym jej funkcję i konstrukcję oraz zamierzone przez inwestora zasady zagospodarowania działki budowlanej lub terenu budowy (art. 28 Ustawy).

 

Reasumując, zasadą jest, iż pozwolenie na budowę wydaje się na rzecz oznaczonego podmiotu i w stosunku do konkretnej nieruchomości. Jak słusznie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 grudnia 2001 r., II SA/Kr 76/98, uprawnienia z decyzji o pozwoleniu na budowę uzyskuje, zasadniczo, jedynie osoba, na rzecz której decyzja ta została wydana.

 

Tymczasem w trakcie prowadzenia robót budowlanych mogą zaistnieć różnego rodzaju okoliczności, które uzasadniać będą konieczność przeniesienia pozwolenia na budowę na inny podmiot. Może tu chodzić przykładowo o takie sytuacje jak zbycie prawa do nieruchomości, której dotyczy pozwolenie na budowę czy też, zwłaszcza w przypadku osób prawnych, ich przekształcenie. Przeniesienie pozwolenia na budowę pozwala wtenczas uniknąć komplikacji, jakie niewątpliwie powstałyby, gdy z jednej strony pozwolenie na budowę wskazywałoby konkretną osobę jako inwestora, a z drugiej inny podmiot zawiadamiałby o zakończeniu budowy.

 

Prawne unormowanie sytuacji przeniesienia pozwolenia na budowę na inny niż inwestor podmiot zawiera przepis art. 40 Ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem organ, który wydał pozwolenie na budowę, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

 

Trzeba w tym kontekście podkreślić, że przeniesienie decyzji w trybie przepisu cytowanego wyżej art. 40 Ustawy w sytuacji, gdy jej adresatem było kilku inwestorów lub gdy ma być ona przeniesiona na rzecz kilku osób, dopuszczalne jest wyłącznie w jednym postępowaniu administracyjnym z udziałem dotychczasowych i nowych inwestorów, którzy są jego stronami (por. też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 czerwca 1996 r. SA/Bk 1182/95). Oświadczenia stron, składane w toku postępowania o przeniesienie pozwolenia na budowę, wymagają formy pisemnej lub utrwalenia w formie protokołu. Rozstrzygnięcie w przedmiocie przeniesienia pozwolenia na budowę następuje w postaci decyzji administracyjnej (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 1994 r.; IV SA 974/93).

 

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu podlega opłacie skarbowej w kwocie 90 zł. Wraz z pozwoleniem na budowę powinno nastąpić przekazanie następcy prawnemu przez inwestora całej dokumentacji związanej z procesem budowlanym niezbędnej do dalszego prowadzenia robót.


Stan prawny obowiązujący na dzień 26.11.2012


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus 8 =

 

»Podobne materiały

 

 

 

 

 

 

 

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki