Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie grobu na inny cmentarz

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 11.05.2014

Moja mama zmarła w grudniu. Mój brat twierdzi, że pozostawiła testament, w którym zapisała mu cały majątek, jednak nie jestem pewien, czy faktycznie tak jest (byłoby to sprzeczne z wcześniejszymi deklaracjami mamy). Jak mogę to sprawdzić?

Brat chce także przenieść grób mamy na inny cmentarz. Czy może to zrobić pomimo mojego sprzeciwu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do kwestii przeniesienia grobu, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem powiatowego inspektora sanitarnego.

Osoby uprawnione do pochowania zwłok zostały wyczerpująco wyliczone w art. 10 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. Są to:

  1. pozostały małżonek;
  2. krewni zstępni (czyli dzieci i wnukowie zmarłego);
  3. krewni wstępni (czyli rodzice zmarłego);
  4. krewni boczni do IV stopnia pokrewieństwa (czyli rodzeństwo i kuzyni zmarłego);
  5. powinowaci w linii prostej do I stopnia (czyli zięć, synowa, teściowie zmarłego).

Tym samym Pański brat bez zezwolenia powiatowego inspektora sanitarnego nie może dokonać ekshumacji i przeniesienia grobu. Ponadto należy podkreślić, że takie zezwolenie może uzyskać wyjątkowo uzasadnionych wypadkach.

Co do kwestii spadku: z treści pytania domniemam, iż Pańska mama zmarła w grudniu ubiegłego roku.

Zgodnie z art. 926 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) powołanie do spadku wynika z ustawy (dziedziczenie ustawowe) albo z testamentu (dziedziczenie testamentowe). Pierwszeństwo ma testament. Dopiero jeśli zmarły (zmarła) nie pozostawi testamentu, w grę wejdzie dziedziczenie na podstawie ustawy. Zgodnie z ustawą w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku (art. 931 K.c.).

Tym samym jeśli mama nie pozostawiła testamentu, w którym do całości spadku powołałaby wyłącznie Pańskiego brata, to w grę weszłoby dziedziczenie ustawowe i wszystkie dzieci mamy byłyby jej spadkobiercami (a więc Pan i brat dziedziczyliby po połowie).

W celu ustalenia, czy dziedziczenie po Pańskiej mamie odbywa się na podstawie ustawy, czy testamentu oraz kto jest w rzeczywistości spadkobiercą mamy, ma Pan prawo wystąpić do sądu z tzw. wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek taki należy skierować do sądu spadku (czyli sądu rejonowego wydziału cywilnego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy w Polsce). Sąd spadku z bada z urzędu, kto jest spadkobiercą i w jakiej części.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku musi zostać opłacony – opłatą w wysokości 50 zł. Dowód uiszczenia opłaty sądowej należy dołączyć do wniosku.

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części dziedziczy spadek. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy. Do wniosku należy załączyć akt zgonu matki oraz akty urodzenia dzieci.

Należy pamiętać, że stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Według bowiem prawa polskiego spadkodawca nabywa spadek z chwilą śmierci z mocy prawa (art. 925 K.c.). Jednakże nabycie to nie ma charakteru definitywnego. W terminie sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się o tytule swego powołania (czyli w Państwa przypadku – od śmierci mamy) każdy ze spadkobierców może złożyć jedno z niżej wskazanych oświadczeń:

  1. oświadczenie o odrzuceniu spadku;
  2. oświadczenie o przyjęciu spadku w całości (tzw. proste przyjęcie spadku);
  3. oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1015 K.c.).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że spadkobierca odpowiada za ewentualne długi spadkowe jedynie do wysokości stanu czynnego spadku, natomiast nie odpowiada ze swojego majątku osobistego. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ma zatem sens w przypadku, gdy zmarła pozostawiła długi.

Niezłożenie żadnego oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od chwili śmierci spadkodawcy prawo nakazuje traktować jako przyjęcie spadku w całości (art. 1015 § 2 K.c.).

Nawet jeśliby się okazało, że mama rzeczywiście pozostawiła testament, w którym do całości spadku powołałaby wyłącznie Pańskiego brata, to służyłoby Panu względem dziedziczącego brata roszczenie o tzw. zachowek. Celem instytucji zachowku jest zadośćuczynienie najbliższym spadkodawcy, że nie zostali powołani do spadku lub że ich udział spadkowy został zmniejszony.

Z mocy art. 991 K.c. dzieci są uprawnione do zachowku po rodzicach, jeżeli nie otrzymały należnego zachowku czy to w postaci uczynionej przez rodziców darowizny, czy to w postaci powołania do spadku, czy też w postaci zapisu.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem trzech lat od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawcy. Przedawnienie roszczenia oznacza, iż zobowiązany do jego zaspokojenia może uchylić się od spełnienia tego świadczenia. Należy jednakże pamiętać, iż zarzutu przedawnienia sąd nigdy nie uwzględnia jednak z urzędu, lecz na wyraźny wniosek zobowiązanego (dłużnika).

Roszczenie o zachowek do roszczenie o zapłatę konkretnej sumy pieniężnej. Zachowek może być więc wypłacony wyłącznie w formie kwoty pieniężnej, a nigdy w formie rzeczowej, np. w postaci przedmiotu wchodzącego w skład spadku.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki