.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie dziecka do innej szkoły

Autor: Hanna Żurowska • Opublikowane: 06.08.2014

Moja córka jest uczniem klasy IV szkoły podstawowej. Ze względu na przeprowadzkę chcemy przenieść ją do innej szkoły. Edukację rozpoczęła rok wcześniej. Czy jest prawna możliwość przeniesienia ją do nowej szkoły do klasy III (w IV nie ma miejsc) – będzie chodzić z rówieśnikami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. znowelizowane w 2010 r. i 2011 r., na podstawie ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

Ponadto procedury związane z promowaniem uczniów do kolejnej klasy reguluje statut danej szkoły. Jednak nie może być on niezgodny ze wspomnianą ustawą i z rozporządzeniem. Może natomiast uszczegóławiać niektóre kwestie określone ogólnie w przepisach.

 

Zgodnie z art. 41. 1 ustawy „do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów”.

 

Z przepisów wynika zatem, że to rada pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawie promocji uczniów do następnej klasy.

 

Natomiast zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem:

 

„§ 20. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 8 oraz § 21 ust. 10.

 

4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 4, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

5. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). (…)

 

8. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z zastrzeżeniem § 21 ust. 10.

 

9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. (…)

 

§ 21. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć”.

 

Jak wynika z powyższego, przepisy regulują oddzielnie zasady promocji uczniów klas I–III szkoły podstawowej i oddzielnie klasy IV–VI.

 

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, powodem do powtarzania roku przez ucznia mogą być dwa niezaliczone przedmioty – czyli aby nie zdać, uczeń musi mieć wystawione co najmniej dwie jedynki z zajęć obowiązkowych. Jedna ocena niedostateczna nie umożliwia pozostawienia ucznia w danej klasie na kolejny rok.

 

Jednocześnie uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć obowiązkowych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Uczeń, który nie zda egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do następnej klasy, czyli powtarza rok. Ale rada pedagogiczna może promować do następnej klasy ucznia, który nie zdał takiego egzaminu poprawkowego z jednych zajęć obowiązkowych, pod warunkiem że zajęcia te realizowane są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, w klasie wyższej, do której promowany jest uczeń.

 

Taka sytuacja może mieć miejsce wyłącznie jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego i nie dotyczy uczniów ostatnich klas danej szkoły.

 

Zatem przy promocji do kolejnej klasy pod uwagę brane są przede wszystkim postępy w nauce wykazywane przez ucznia w ciągu roku szkolnego. Inne parametry które mogą być uwzględniane to zachowanie, frekwencja oraz nieobecność z powodu np. problemów zdrowotnych.

 

Jedynie w przypadku klas I–II przepisy przewidują wyjątek, iż rada pedagogiczna może zdecydować o powtarzaniu przez ucznia klasy na wniosek nauczyciela prowadzącego klasę oraz po zasięgnięciu opinii rodziców.

 

Przepisy nie regulują wprost przedstawionej przez Panią sytuacji, tj. przeniesienia ucznia do innej szkoły i powtarzania klasy mimo dobrych wyników. Przepisy przewidują jedynie, iż w wyjątkowych przypadkach rada pegagogiczna może zdecydować o powtarzaniu przez ucznia klasy III. Jednak wydaje się, iż chodzi w tym przepisie o powtarzanie klasy w tej samej szkole.

 

Nawet jeżeli uznać, że przepis ten w drodze analogii można zastosować do Pani sytuacji, to, czy przypadek Pani córki zostanie uznany za „wyjątkowy”, zależy od opinii rady pedagogicznej lub ewentualnej decyzji dyrektora szkoły. A skoro przepisy mówią „w wyjątkowych przypadkach”, każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.

 

O przyjęciu do danej szkoły decyduje dyrektor, zatem to do niego należałoby najpierw skierować wniosek o przyjęcie córki do szkoły, do klasy III. Dyrektor powinien podjąć decyzję, a w przypadku odmowy ją uzasadnić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »