.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przeniesienie do pracy w innej miejscowości

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 15.05.2012

Od dłuższego czasu pracuję w urzędzie miar. Jestem pracownikiem korpusu służby cywilnej zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Dyrektor chce mnie przenieść do pracy w innym mieście, które jest oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od mojego dotychczasowego miejsca pracy. Zostałbym przeniesiony na okres trzech miesięcy na podstawie aneksu do umowy. Nie podoba mi się to. Czy pracodawca może przenieść mnie do innego miejsca pracy? Czy muszę podpisać aneks do umowy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej dzielą urzędników na dwie kategorie, tj. pracowników służby cywilnej oraz urzędników służby cywilnej.

 

„Art. 3. W rozumieniu ustawy:

 

1) pracownik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie;

2) urzędnik służby cywilnej oznacza osobę zatrudnioną na podstawie mianowania zgodnie z zasadami określonymi w ustawie”.

 

Na podstawie przepisów ustawy o służbie cywilnej jedynie urzędnicy służby cywilnej mogą – wbrew ich woli – zostać przeniesieni do pracy w innym mieście.

 

„Art. 63.

(…)

2. Szef Służby Cywilnej, jeżeli przemawia za tym szczególny interes służby cywilnej, może przenieść urzędnika służby cywilnej do innego urzędu w innej miejscowości na okres nie dłuższy niż 2 lata”.

 

Według przepisów ustawy o służbie cywilnej – pracownik służby cywilnej może zostać przeniesiony do innej miejscowości jedynie na jego wniosek lub jeżeli wyrazi zgodę na przeniesienie.

 

„Art. 64. 1. Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej do innego urzędu, także w innej miejscowości, na jego wniosek lub za jego zgodą, może nastąpić w każdym czasie”.

 

Ponieważ poza przepisem art. 64 ustawa o służbie cywilnej nie reguluje kwestii przeniesienia pracownika do pracy w innej miejscowości, do pracowników służby cywilnej należy stosować przepisy Kodeksu pracy (w skrócie K.p.) w zakresie zmiany stosunku pracy w drodze porozumienia stron bądź wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, a także jednostronnej czasowej zmiany w drodze polecenia pracodawcy (art. 42 § 4 K.p.).

 

„Art. 42. § 1. Przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy”.

 

Artykuł 42 § 4 Kodeksu pracy przewiduje, że „wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika”.

 

Odpowiadając na Pana pytanie, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu pracy pracodawca może przenieść pracownika (w tym członka korpusu służby cywilnej) do pracy w innej miejscowości na okres do 3 miesięcy w ciągu roku, pod warunkiem że jest to uzasadnione potrzebami zakładu pracy. W takiej sytuacji pracodawca nie musi wypowiadać dotychczasowych warunków pracy.

 

Odmowa podjęcia czynności pracowniczych, powierzonych w trybie art. 42 § 4 K.p. w przypadkach uzasadnionych potrzebami zakładu pracy, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Niewykonanie takiego polecenia jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. Pracownik ma prawo kwestionować twierdzenie, że powierzenie mu okresowo innej pracy niż określona w umowie o pracę jest podyktowane uzasadnionymi potrzebami pracodawcy (art. 42 § 4) i okoliczność ta podlega ocenie sądu pracy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »