.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przeniesienie na inne stanowisko pracy w gminie

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 07.04.2018

Czy główny księgowy ośrodka pomocy społecznej spełniający wszystkie wymogi formalne może zostać przeniesiony na inne stanowisko pracy (konkretnie na stanowisko kierownika urzędu stanu cywilnego) w tym samym urzędzie gminy za porozumieniem pracodawców?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że tryb przeniesienia służbowego określa art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych. Nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, a wystawienie świadectwa pracy jest zbędne. Pracodawca dotychczasowy obowiązany jest przekazać całość akt osobowych przenoszonego pracownika do pracodawcy przyjmującego.

 

Przeniesienie służbowe, określone w art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą dotychczasowym, ani nawiązania nowego stosunku pracy z pracodawcą przyjmującym. Następuje zmiana podmiotowa w nadal trwającym stosunku pracy – w miejsce pracodawcy dotychczasowego, w terminie określonym w porozumieniu wchodzi pracodawca przyjmujący. Ponieważ pracownik samorządowy, przenoszony do innej pracy i innego pracodawcy w tym trybie, musi wyrazić zgodę lub wnioskować o przeniesienie, wystarczy w tym przypadku przekazać pracownikowi informację o zmianie warunków zatrudniania i wynagradzania, oraz zawrzeć zmiany w formie aneksu do umowy o pracę. Czynności te, zgodnie z art. 29-32 K.p. i art. 22 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych powinien wykonać pracodawca przyjmujący, niezwłocznie po przeniesieniu akt osobowych.

 

Zgodnie zaś z art. 97 § 1 K.p. w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Skoro nie mamy tu do czynienia z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, ale z jego pełną kontynuacją, to wystawienie świadectwa przez pracodawcę dotychczasowego jest działaniem zbędnym i niemającym podstawy prawnej, tym bardziej, że art. 22 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych nakazuje przeniesienie do przyjmującego pracodawcy całości akt osobowych pracownika.

 

Na marginesie należy wskazać, że sposób przeniesienia akt powinien być określony w porozumieniu pracodawców określonym w art. 22 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Waga tej dokumentacji nakazuje ściśle określić sposób przekazania (jaką drogą – pocztą, osobiście przez wyznaczonego pracownika, itp.) oraz osoby odpowiedzialne za przekazanie i odebranie kompletnych akt. Zagubienie lub zniszczenie dokumentacji – niezależnie od potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej – jest wykroczeniem z art. 281 pkt 7 K.p., podlegającym karze grzywny do 30 000 zł. Dokumentacja pracownicza, jako zbiór danych osobowych podlega szczególnej ochronie. Zlekceważenie ochrony tych danych może spowodować także odpowiedzialność karną za przestępstwa z art. 51 (umożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym) lub art. 52 (niezabezpieczenie danych) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 22 ust. 1-2 ustawy o pracownikach samorządowych pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce samorządowej wskazanej w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.

 

Oznacza to, że aby zmianę pracodawcy można było uznać za przeniesienie służbowe muszą zaistnieć następujące przesłanki:

– przenoszony pracownik musi być urzędnikiem samorządowym,

– urzędnik musi złożyć wniosek o przeniesienie,

– pomiędzy jednostkami samorządowymi: zatrudniającą i przyjmującą urzędnika przenoszonego musi zostać zawarte porozumienie w sprawie przeniesienia.

 

Gdy te warunki zostaną spełnione, zmiana pracodawcy może nastąpić w trybie art. 22 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

W mojej opinii takie przeniesienie pracownika, o którym mowa w pytaniu nie narusza przepisów prawa o pracownikach samorządowych i jest dopuszczalne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery plus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl