.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przelew na konto w Polsce oszczędności rezydenta podatkowego Francji

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 04.07.2018

Jestem rezydentem podatkowym we Francji od 30 lat. W Polsce mam mieszkanie i konto bankowe. Posiadam konto inwestycyjne poza Francją – niezarejestrowane we Francji – na którym jest ok. 100 000 euro. Chciałbym zlikwidować to konto i pieniądze przesłać do Polski. Czy mogę te oszczędności przesłać na konto w Polsce, nie narażając się na problemy ze strony polskiego urzędu skarbowego?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Natomiast osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

 

Te zasady ogólne stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Polskę i Francję łączy umowa między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, która weszła w życie w 1976 r. [Dz.U.1977.1.5]. W rozumieniu umowy określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam obowiązkowi podatkowemu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, jej miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu albo inne podobne znamiona, nie włączając jednak osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie tylko w zakresie dochodu, jaki osiągają ze źródeł położonych w wyżej wymienionym Państwie albo z tytułu majątku, jaki posiadają w tym Państwie. Jeżeli stosownie do postanowień ustępu 1 osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas stosuje się następujące zasady:

 

a) osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania. Jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych);

b) jeżeli nie można ustalić, w którym Umawiającym się Państwie osoba ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze albo jeżeli nie posiada ona stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Umawiających się Państw, wówczas uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, w którym zwykle przebywa;

c) jeżeli przebywa ona zazwyczaj w obydwu Umawiających się Państwach lub nie przebywa zazwyczaj w żadnym z nich, wówczas będzie ona uważana za mającą miejsce zamieszkania w tym Umawiającym się Państwie, którego jest obywatelem;

d) jeśli sytuacji tej osoby nie można uregulować zgodnie z postanowieniami liter a), b) i c), właściwe władze Umawiających się Państw rozstrzygną zagadnienie w drodze wzajemnego porozumienia.

 

Jak rozumiem, ma Pan miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Francji (rezydencja podatkowa). W takiej sytuacji sam przelew na Pana rachunek bankowy prowadzony przez polski bank z Pana rachunku zagranicznego winien być neutralny podatkowo. Niemniej jednak bank będzie miał obowiązek, jako tzw. instytucja obowiązana przeprowadzająca transakcje, gdy jej równowartość (łącznie) przekracza 15 000 euro, zarejestrować taką transakcję – jest ona więc widoczna dla Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Ten może sam podjąć jakieś działania, jak np. badanie przebiegu transakcji, przeprowadzanie procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku itd., ale może również inicjować inne działania w celu np. przeciwdziałania praniu pieniędzy. W praktyce możliwym jest więc, że na skutek jego działania np. czynności sprawdzające rozpocznie naczelnik urzędu skarbowego i wezwie Pana do wskazania źródeł i legalności pochodzenia kwoty przelanej. Jeśli będzie Pan mógł wskazać i udowodnić, że środki pochodzą z legalnego, opodatkowanego źródła, to najprawdopodobniej sprawa szybko się zakończy. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się postępowania w sprawie tzw. dochodów nieujawnionych, który mógłby na Pana zostać, nawet jako nierezydenta, nałożony, gdyby organ podatkowy uznał, że przelana kwota to nieopodatkowany wcześniej dochód osiągnięty de facto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Gwoli wyjaśnienia, o co chodzi z nieujawnionymi dochodami: zgodnie z art. 25c z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych [Dz.U.2018.200 t.j. – u.PIT] – obowiązek podatkowy z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych powstaje na ostatni dzień roku podatkowego, w którym powstał przychód w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. Od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, z zastrzeżeniem art. 25g ust. 7 u.PIT, zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 75% podstawy opodatkowania. Zgodnie zaś z art. 25g ust. 7 u.PIT stawka spada z 75% do „normalnych stawek”, w przypadku ustalenia w toku postępowania podatkowego albo w toku kontroli celno-skarbowej źródła pochodzenia nieujawnionych uprzednio przychodów (dochodów) i ich wysokości. W takiej sytuacji kwoty te podlegają opodatkowaniu podatkiem na zasadach im właściwych. Zatem, gdy organy podatkowe ustalą, że mamy do czynienia z dochodem np. z działalności gospodarczej, to podatek będzie obliczony jak dla działalności gospodarczej (18% lub 32%), a nie według stawki sankcyjnej 75%.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl