.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekształcenie spółki jawnej w komandytową

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.07.2013

Spółka jawna składa się z 2 wspólników (ja i mąż). W listopadzie utworzyliśmy spółkę z o.o., która ma stać się komplementariuszem w spółce komandytowej, my zaś mamy zostać komandytariuszami po przekształceniu. Nadmieniam, że jako wspólnicy przekształcanej spółki jawnej mamy prawo do prowadzenia spraw spółki. Nasz prawnik poinformował nas, że możliwe jest przekształcenie spółki jawnej w komandytową w trybie uproszczonym, czyli bez sporządzania i badania sprawozdania finansowego. Czy możliwie jest takie przekształcenie w sytuacji, gdy nowo powstała spółka z o.o. nie jest wspólnikiem spółki jawnej? Zależy nam na przekształceniu spółki jawnej, a nie na zakładaniu nowej spółki komandytowej ze względu na księgi rachunkowe (mamy kilkuset kontrahentów i byłoby dużo pracy przy zakładaniu i wprowadzaniu bilansu otwarcia nowej spółki komandytowej). Jeśli jest to możliwe, to czy „dodanie” spółki z o.o. powinno być zawarte w uchwale o przekształceniu czy w projekcie umowy spółki przekształcanej? Przekształcenie ma nastąpić z początkiem roku. Czy po zarejestrowaniu w KRS spółki przekształconej (komandytowej) np. w lutym, muszę na ten dzień zrobić bilans zamknięcia spółki przekształcanej (jawnej)? Załączam dokumentację sprawy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Instytucja przekształcenia uproszczonego spółki jawnej w inną spółką osobową jest regulowana w Kodeksie spółek handlowych (K.s.h.). Prawnik firmy ma co do zasady rację. Nie wiem w jakim zakresie została przygotowana dokumentacja przekształcenia, tj. czy oprócz umowy spółki nowo powstałej sporządzono projekt uchwały o przekształceniu.

 

Regulacje kodeksowe są nad wyraz skąpe i ograniczają się do przepisów dwóch artykułów:

 

„Art. 581. Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1, za przekształceniem spółki wypowiedzieli się wszyscy wspólnicy.

 

Art. 582. W przypadku przekształcenia spółki jawnej albo spółki partnerskiej, w której wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki, nie stosuje się przepisów art. 557-561. Nie dotyczy to obowiązku przygotowania dokumentów wymienionych w art. 558 § 2 pkt 1 i 2”.

 

Zrozumiałe jest, że wspólnicy wyrazili jednomyślną uchwałą zgodę na przekształcenie. Art. 581 K.s.h. ustanawia szczegółowe wymogi dotyczące uchwały o przekształceniu w odniesieniu do spółek osobowych przekształcających się w inną spółkę osobową, a zarazem uzupełnia przepisy zawarte w rozdziale 1, tj. art. 551-570 K.s.h., które regulują przekształcenia spółek w ogólności. Niezbędne jest podjęcie jednomyślnej uchwały o przekształceniu.

 

Wymóg podjęcia jednomyślnej uchwały nie zwalnia wspólników od obowiązku złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej (art. 565 K.s.h.). Wspólnicy, którzy głosowali za podjęciem uchwały o przekształceniu (nawet w głosowaniu imiennym i jawnym), ale nie złożyli w stosownym terminie i w stosownej formie oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, nie zostaną wspólnikami spółki przekształconej.

 

Dla skuteczności przekształcenia konieczne jest podjęcie uprzedniej uchwały o przekształceniu. Zgodnie z art. 563 K.s.h.: „uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

 

1) typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona,

 

2) wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością bądź w spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową, albo wartość nominalną akcji, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną,

 

3) wysokość kwoty przeznaczonej na wypłaty dla wspólników nieuczestniczących w spółce przekształconej, która nie może przekraczać 10% wartości bilansowej majątku spółki,

 

4) zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,

 

5) nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową,

 

6) zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej”.

 

Uchwała zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) albo uchwała wspólników przekształcanej spółki jakkolwiek stanowi akt przekształcenia (którego skutek następuje w chwili zarejestrowania), to jednak nie kończy czynności spółki przekształcanej w zakresie przekształcenia, ponieważ pozostaje nie tylko zgłoszenie rejestrowe, lecz także konieczne jest złożenie oświadczeń o uczestnictwie w przekształconej spółce. Uchwała o przekształceniu nie może być podjęta przed wyczerpaniem porządku czynności unormowanych w przepisach poprzedzających komentowaną regulację.

 

Wymóg wskazania w uchwale o przekształceniu typu, w jaki spółka przekształcana zostaje przekształcona (pkt 1), jest naturalny.

 

Uchwała o przekształceniu powinna wskazywać zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane (art. 563 pkt 4 K.s.h.). Przepis ten – już choćby z wyraźnie odmiennego brzmienia w stosunku do art. 499 § 1 pkt 5 K.s.h. – nie może być odczytywany jako ujęcie dotyczące wszelkich przywilejów czy szczególnych korzyści przyznawanych wspólnikom spółki przekształconej przystępujących do przekształcenia. Chodzi tu jedynie o postanowienia umowy spółki albo statutu, które imiennie przyznają wspólnikowi określone, szczególne uprawnienia. Na gruncie unormowań dotyczących spółek osobowych (z wyjątkiem akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej) oznacza to w istocie wskazanie wszelkich uprawnień przyznanych wspólnikowi jako odstępstwo od standardu kodeksowego, natomiast dla spółek kapitałowych chodzi o tzw. przywileje indywidualne, przyznawane nie jako przywileje udziałowe (zob. art. 159 i art. 174 § 1 K.s.h. oraz art. 304 § 2 pkt 5 i art. 354 K.s.h.).

 

Uchwała o przekształceniu ma zawierać nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą w przypadku przekształcenia w spółkę osobową (art. 563 pkt 4 K.s.h.). Zgodnie z treścią pkt 6 komentowanego art. w uchwale ma być zawarta zgoda na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej. Wymóg ten (właściwy) pozostaje w kolizji z osobno potraktowanym jako element czynności przekształceniowych obowiązkiem podpisania statutu albo zawarcia umowy spółki przekształconej (art. 556 pkt 4 K.s.h.), osobno wymienionym (por. art. 556 pkt 2 K.s.h.). Niezależnie zatem od wyrażenia zgody w uchwale o przekształceniu musi nastąpić przyjęcie statutu (podpisanie), względnie zawarcie umowy spółki, co wymaga jednomyślności.

 

Art. 582 K.s.h. wyłącza stosowanie art. 557-561 K.s.h. w uproszczonej procedurze przekształcenia. Oznacza to, że po pierwsze nie wymaga się sporządzenia planu przekształcenia (art. 557 i 558 K.s.h. określają wymogi dotyczące planu przekształcenia), a po drugie że z uwagi na to, iż nie sporządza się planu przekształcenia, odpada wymóg poddania tego planu badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 K.s.h.). Ponadto spółka nie powiadamia wspólników o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu (art. 560 K.s.h.), a także wspólnikom nie przysługuje szczególne prawo do przeglądania oraz pobierania bezpłatnych odpisów planu przekształcenia, załączników do tego planu oraz opinii biegłego rewidenta (art. 561 K.s.h.). Jest to zrozumiałe, w procedurze uproszczonej bowiem z jednej strony nie sporządza się wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, a z drugiej – skoro wszyscy wspólnicy prowadzą sprawy spółki – to również mają nieograniczony dostęp do wszystkich dokumentów spółki (nie tylko do dokumentów związanych z przekształceniem).

 

W procedurze uproszczonej nie zostało wyłączone stosowanie art. 556 K.s.h., który określa ogólne wymogi dotyczące przekształcenia spółki. Jako jeden z podstawowych wymogów przekształcenia art. 556 pkt 1 in principio K.s.h. podaje obowiązek sporządzenia planu przekształcenia, jednakże wykładnia funkcjonalna wskazuje na to, że przepis art. 582 K.s.h. wyłącza również stosowanie art. 556 pkt 1 in principio K.s.h. w zakresie, w jakim przepis ten wymaga sporządzenia planu przekształcenia.

 

Wspólnicy, którzy zamierzają przekształcić spółkę jawną albo partnerską w inną spółkę osobową w procedurze uproszczonej, obowiązani są przygotować projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki oraz projekt umowy albo statutu spółki przekształconej. Nie ma natomiast obowiązku przygotowywania wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej, jak również nie ma obowiązku przygotowywania sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia. W tym kontekście należy zauważyć, że liberalizacja procedury przekształcenia jest większa w przypadku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową (art. 582 K.s.h.), niż w przypadku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową (art. 572 K.s.h.). W szczególności w procedurze przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową w ogóle nie został przewidziany udział biegłego rewidenta.

 

Podsumowując, należy stwierdzić, że prawnik ma rację co do samej zasady oraz procedury. Pani wątpliwości są jak najbardziej zasadne. W pierwszym rzędzie w umowie błędnie oznaczono nazwę (firmę) spółki. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Okoliczność powyższa zmienia diametralnie nazwę spółki nowo powstałej, stąd też w umowie spółki należało użyć zwrotu „dawniej” na wskazanie pierwotnego brzmienia firmy spółki.

 

Sprawa najistotniejsza – uproszczona procedura nie dopuszcza zmian osobowych, o których prawnik już nie wspomina. Aby w spółce nowo powstałej mogła pojawić się spółka z o.o., komplementariusz musi stać się wcześniej wspólnikiem spółki jawnej. Dopiero zmiana składu osobowego spółki jawnej pozwoli na jej przekształcenie w trybie uproszczonym. Oczywiście cała procedura zostanie poddana weryfikacji sądu rejestrowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl