Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie stosunku pracy adiunkta na czas nieokreślony na stanowisko asystenta

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 11.11.2018

Czy w trybie porozumienia stron można przekształcić dotychczasowy stosunek pracy adiunkta zatrudnionego na mianowaniu na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku asystenta albo starszego wykładowcy? Czy taka forma przekształcenia umowy wymaga przeprowadzenia konkursu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady i tryb nawiązywania stosunku zatrudniania z pracownikami uczelni regulują wyczerpująco przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.).

 

Zapytanie Pani odnosi się do pracownika uczelni aktualnie zatrudnionego w ramach mianowania na stanowisku adiunkta, będącego pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym w rozumieniu art. 110 ust. 1 pkt 4 ustawy. Natomiast postuluje Pani zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku asystenta lub starszego wykładowcy, do których odpowiednio stosuje się przepisy o pracownikach naukowo-dydaktycznych (art. 110 ust. 1 pkt 5 ustawy) bądź o pracownikach dydaktycznych (art. 110 ust. 2 pkt 1 ustawy).

 

Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika natomiast – co jest istotne z punktu widzenia kształtu uprawnień pracowniczych – czy i jaki stopień naukowy posiada pracownik, którego zapytanie dotyczy. W opisie sytuacji nie zostało również wskazane, czy pracownik uczelni uzyskał mianowanie przed wejściem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w życie, a tym samym – czy i w jakim zakresie stosuje się do jego zatrudnienia przepisy poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.).

 

Ponieważ, w aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym stosunek zatrudnienia na podstawie mianowania nawiązuje się wyłącznie z nauczycielem akademickim posiadającym tytuł naukowy profesora, celowym będzie przyjęcie założenia, iż stosunek ten nawiązany został pod reżimem przepisów obowiązujących poprzednio.

 

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że na gruncie aktualnie obowiązujących regulacji ustawodawca przewidział możliwość przekształcenia stosunku mianowania w stosunek pracy nawiązywany na czas nieoznaczony. Instytucja ta, zawarta w art. 127 ust. 4 i 5 ustawy, odnosi się jednak wyłącznie do mianowanych nauczycieli akademickich pełniących funkcję rektora, prorektora oraz kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni i jego zastępcy. Poza tą dyspozycją pozostają zatem przypadki zatrudnienia innych pracowników naukowych lub naukowo – dydaktycznych, którzy takich funkcji nie pełnią.

 

Na gruncie omawianego przypadku zasadnym jest przyjęcie zatem hipotezy, iż zatrudnienie pracownika w ramach mianowania na stanowisku adiunkta nastąpiło przed wejściem ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w życie, tj. przed dniem 1 września 2005 r. W okresie obowiązywania ustawy o szkolnictwie wyższym, zasadniczą formą zatrudniania nauczycieli akademickich był stosunek mianowania. Jak wcześniej wspomniałem, tryb ten powtórzony został również w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, jednak odtąd dotyczył wyłącznie pracowników uczelni posiadających tytuł naukowy profesora.

 

Na gruncie poprzedniego reżimu prawnego stosownie do art. 87 ust. 3 ustawy o szkolnictwie wyższym dopuszczalne było powrócenie na poprzednio zajmowane stanowisko lub – w przypadku gdy nauczyciel nie był pracownikiem uczelni – mianowanie na stanowisko adiunkta lub starszego wykładowcy. Instytucja ta dotyczyła jednak wyłącznie nauczyciela zatrudnionego na czas określony na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Zgodnie z art. 264 ustawy do stosunków pracy powstałych przed wejściem tej ustawy w życie stosuje się odpowiednio przepisy aktualnie obowiązujące. W szczególności wymaga wskazania, że zgodnie z art. 264 ust. 6 ustawy pracownicy zatrudnieni dotąd w ramach stosunku mianowania na stanowisku adiunkta, pozostają mianowani na czas nieokreślony na tym stanowisku. Wyłączenie od tej reguły określa art. 120 ustawy, zgodnie z którym zatrudnieni w ramach mianowania adiunkci, nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego mogą pozostawać w tym stosunku nie dłużej, niż osiem lat. Ograniczenia te mogą być jednak w odpowiednim zakresie modyfikowane w statucie uczelni.

 

Godzi się przy tym podkreślić, że zgodnie z art. 118a ustawy zatrudnienie nauczyciela akademickiego w ramach stosunku pracy na czas nieokreślony możliwe jest wyłącznie po przeprowadzeniu konkursu na to stanowisko.

 

Ponieważ stosunek mianowania oraz stosunek pracy podlegają odmiennym reżimom prawnym, zaś na tle przepisów stanowiących materialnoprawną podstawę zatrudnienia nauczycieli akademickich brak jest regulacji dopuszczających przekształcenie stosunku dotychczasowego w stosunek postulowany w przypadku określonym w Pani zapytaniu, należy uznać, że – w braku odmiennych postanowień w statucie uczelni – zmiana podstawy zatrudnienia nie będzie możliwa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem minus zero =

»Podobne materiały

Czy WSHE oraz IPT mogą egzekwować opłaty za czesne?

Byłem studentem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, podpisałem także umowę z Instytutem Postępowania Twórczego. W 2008 roku zostałem skreślony z listy studentów, po czym otrzymałem wezwanie do zapłaty czesnego za 2. półrocze. Czy szkoła ma prawo egzekwować ode mnie pieniądze, skoro st

 

Czy subwencja oświatowa może być przeznaczona na remont?

Czy według prawa pieniądze z subwencji oświatowej w przedszkolu niepublicznym mogę przeznaczyć na remont budynku przedszkola? Właścicielem tego przedszkola jest urząd, ja tylko dzierżawię. Wyremontowałem dach i zrobiłem ocieplenie – urząd dał materiał, ja poniosłem koszty robocizny.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »