Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcenie spółki z o.o. na spółkę komandytową z zachowaniem nazwy

Autor: Adam Dąbrowski • Opublikowane: 17.02.2020

Proszę o poradę prawną wraz z podaniem podstaw prawnych i całej procedury przekształcenia spółki z o. o. z zachowaniem jej dotychczasowej nazwy na spółkę komandytową. Chcę zaznaczyć, że rejestracja sp. z o. o. z taką samą nazwą nie powiodła się i szukamy możliwości w miarę prostego i szybkiego przekształcenia spółki w spółkę komandytową,, w której komplementariuszem będzie spółka z o. o. Stan faktyczny: istnieje spółka z o.o. (2 udziałowców), została podjęta decyzja o przekształceniu spółki z o.o. z spółkę komandytową, wspólnikami spółki komandytowej będą sp. z o.o. (komplementariusz) oraz 2 wspólników sp. z o.o. (przekształcanej) jako komandytariusze, warunkiem przekształcenia jest pozostawienie dotychczasowej nazwy spółki z o. o. w nazwie przekształconej spółki. Jakie dokładnie czynności należy wykonać, aby doszło do przekształcenia spółki i jakie dokumenty należy złożyć w KRS-ie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie spółki z o.o. na spółkę komandytową z zachowaniem nazwy

Fot. Fotolia

Stan faktyczny:

 • spółka z o.o. ma dwóch wspólników – osoby fizyczne,
 • spółka z o.o. podjęła decyzję o przekształceniu w spółkę komandytową (osobową),
 • w spółce przekształconej ma być: komplementariusz w postaci odrębnej spółki z o.o. oraz dwóch komandytariuszy (wspólników przekształcanej spółki z o.o.),
 • spółka przekształcana – to spółka z o.o.,
 • spółka przekształcona to spółka komandytowa.

Ogólnie rzecz ujmując, do przekształcenia spółki wymaga się:

 • sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 • powzięcia uchwały o przekształceniu spółki;
 • powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
 • zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 • dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Przekształcenie spółki na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Klasyczne przekształcenie przeprowadzane jest na podstawie Kodeksu spółek handlowych: art. 551–570 oraz art. 575–576. Przekształcanie spółek prawa handlowego ma to do siebie, że wspólnicy spółki przekształcanej (tutaj z o.o.) stają się wspólnikami spółki przekształconej (komandytowej). Wynika z tego warunek zasadniczy: wspólnicy spółki, która powstanie po przekształceniu, muszą być wspólnikami spółki, która ma być przekształcana.

 

Jeżeli zatem w spółce przekształcanej (z o.o.) jako wspólnicy są tylko dwie osoby fizyczne, nie jest możliwe jej przekształcenie w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, tak by byli ono komandytariuszami, a komplementariuszem był trzeci wspólnik (inna spółka z o.o.), która nie jest wspólnikiem w spółce, która ma być przekształcana. Samo przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową według przepisów Kodeksu spółek handlowych nie jest ani łatwe, ani proste, ani szybkie.

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza

Gdyby nie nacisk na zachowanie nazwy spółki z o.o. w firmie spółki komandytowej, to działania w ramach doprowadzenia do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza wyglądałyby tak:

 

 • badanie sytuacji prawnej przekształcanej spółki z o.o.;
 • konsekwencje podatkowe w razie przekształcenia dla wspólników osób fizycznych oraz wspólników osób prawnych;
 • dopasowanie stanu faktycznego do potrzeb przekształcenia z udziałem spółki z o.o. (aktualnego wspólnika) jako przyszłego komplementariusza w spółce komandytowej.

 

Przy braku w spółce przekształcanej wspólnika w postaci innej spółki z o.o. założenie nowej spółki z o.o., czyli spółki z .o.o., która będzie wspólnikiem w przekształcanej spółce z o.o. oraz będzie posiadała status komplementariusza w spółce komandytowej; która wejdzie do spółki istniejącej w drodze np.:

 

 1. objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym; podwyższenie kapitału zakładowego spółki przekształcanej zmiany kapitałowe;
 2. zakupu udziałów od dotychczasowych wspólników, problem z nazwą omówiony jest na końcu;
 3. sporządzenia dokumentacji księgowej przekształcanej spółki z o.o. dla celów przekształcenia;
 4. sporządzenia tzw. planu przekształcenia wraz z załącznikami;
 5. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia;
 6. zawiadomienia wspólników przekształcanej spółki z o.o. o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu;
 7. ustalenia brzmienia umowy spółki komandytowej;
 8. podjęcia przez wspólników przekształcanej spółki z o.o. uchwały o przekształceniu oraz wyrażenie przez nowo utworzoną spółkę z o.o. jako przyszłego komplementariusza zgody na podjęcie uchwały przekształceniowej;
 9. złożenia przez wspólników przekształcanej spółki z o.o. oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej;
 10. zawarcia umowy spółki przekształconej;
 11. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS;
 12. złożenia wniosku o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o przekształceniu spółki.

 

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przekształcanej, zmiany kapitałowe

W ramach audytu prawnego dokonuje się gruntownej analizy sytuacji przedmiotem analizy są przede wszystkim konsekwencje prawnopodatkowe planowanego przekształcenia. W tym kontekście istotnego znaczenia nabiera treść przepisów art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią wspomnianych wyżej przepisów dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest m.in. wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną (czyli np. przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową). Tym samym przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową może się wiązać z koniecznością uiszczenia przez spółkę przekształconą (jako płatnika podatku) podatku według stawki 19% liczonej od tych zysków przekształcanej spółki z o.o., które nie zostały wypłacone jej wspólnikom.

Zakup udziałów od dotychczasowych wspólników i sporządzenie dokumentacji księgowej przekształcanej spółki z o.o. dla celów przekształcenia

Jeżeli spółka przekształcana nie ma wspólnika w postaci innej spółki z o.o. – wtedy koniecznie jest przed przystąpieniem do właściwego przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, utworzenie nowej spółki z o.o., która następnie obejmie udziały, stając się wspólnikiem spółki przekształcanej. Ta nowo utworzona spółka z o.o. uzyska z dniem przekształcenia status komplementariusza w spółce przekształconej. Założenie nowej spółki z o.o. może odbyć poprzez sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego oraz złożenie wniosku o wpis spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS albo też z wykorzystaniem wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości (S-24).

 

Podwyższenie kapitału zakładowego przekształcanej spółki z o.o. będzie wymagało zmiany umowy spółki dokonywanej w formie aktu notarialnego oraz złożenia wniosku o wpis podwyższenia kapitału w rejestrze przedsiębiorców KRS. Dopiero po rejestracji podwyższonego kapitału można przystąpić do właściwego przekształcenia. Zakup udziałów także wymaga zgłoszenia do KRS-u, a dopiero potem podjęcia działań z właściwym przekształceniem.

Sporządzenie tzw. planu przekształcenia wraz z załącznikami i złożenia do sądu rejestrowego wniosku o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia

Na dokumentację finansową składa się:

 

 • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia,
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa niżej,
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Plan przekształcenia jest przygotowywany przez zarząd przekształcanej spółki z o.o. w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

 

 • ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
 • określenie wartości udziałów albo akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym, o którym mowa poniżej w pkt 4.

 

Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
 • projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
 • wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia; przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

 

Ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej, czyli wartości aktywów netto spółki, następuje poprzez odjęcie sumy zobowiązań w bilansie spółki od sumy aktywów w tym bilansie. Z kolei określenie wartości udziałów wspólników dokonuje się, co do zasady, poprzez podzielenie wartości aktywów netto spółki (ustalonej na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia) przez ilość udziałów.

Zawiadomienie wspólników przekształcanej spółki z o.o. o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu

Po sporządzeniu planu przekształcenia wraz z załącznikami przez zarząd przekształcanej spółki z o.o. należy złożyć wniosek o wyznaczenie przez sąd rejestrowy biegłego rewidenta do zbadania planu przekształcenia. Przedmiotowy wniosek podlega opłacie stałej w kwocie 300 złotych.

 

Jeżeli znamy określoną osobę z uprawnieniami biegłego rewidenta, która wyraża gotowość zbadania przygotowanego przez nas planu przekształcenia, to w celu przyśpieszenia procedury wyznaczenia biegłego rewidenta przez sąd rejestrowy warto jest umieścić w treści składanego do sądu wniosku prośbę o wyznaczenie tej konkretnej osoby do zbadania planu przekształcenia.

 

Biegły rewident po przeprowadzeniu badania planu przekształcenia sporządza pisemną opinię w zakresie jego poprawności i rzetelności, którą następnie składa sądowi rejestrowemu i spółce przekształcanej.

Ustalenie brzmienia umowy spółki komandytowej

Po uzyskaniu opinii biegłego o planie przekształcenia, można przystąpić do zawiadomienia wspólników przekształcanej spółki z o.o. o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu. Zawiadomienie wspólników powinno zostać dokonane dwukrotnie, przy czym pomiędzy pierwszym a drugim zawiadomieniem wspólników należy zachować odstęp nie krótszy niż 2 tygodnie, a drugie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o przekształceniu.

 

Zawiadomienie wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu powinno zostać dokonane w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej, a więc w przypadku spółki z o.o. za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską.

 

Zawiadomienie wspólników powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia oraz opinii biegłego rewidenta, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, a także opinią biegłego rewidenta.

 

Do zawiadomienia, dołącza się projekt uchwały o przekształceniu oraz projekt umowy spółki przekształconej; nie dotyczy to przypadku, w którym zawiadomienie jest ogłaszane.

Podjęcie przez wspólników przekształcanej spółki z o.o. uchwały o przekształceniu oraz wyrażenie przez nowo utworzoną spółkę z o.o. jako przyszłego komplementariusza zgody na podjęcie uchwały przekształceniowej i złożenia przez wspólników przekształcanej spółki z o.o. oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej

Uchwała o przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza, zawierająca w swojej treści m.in. zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej, jest podejmowana przez wspólników przekształcanej spółki z o.o.

 

Do podjęcia przedmiotowej uchwały niezbędne jest wypowiedzenie się za przekształceniem wspólników reprezentujących co najmniej 2/3 kapitału zakładowego, chyba że umowa spółki przekształcanej przewiduje surowsze warunki. Nowo utworzona spółka z o.o. jako przyszły komplementariusz musi złożyć oświadczenie w formie pisemnej, w którym wyrazi zgodę na uczestniczenie w spółce komandytowej jako komplementariusz. Zgoda ta musi zostać wyrażona w sposób wyraźny, co oznacza, że sam akt głosowania przyszłego komplementariusza za podjęciem uchwały o przekształceniu nie jest wystarczający do przyjęcia, że tego rodzaju zgoda została skutecznie wyrażona.

 

Uchwała o przekształceniu powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Zawarcie umowy spółki przekształconej

Po podjęciu uchwały o przekształceniu, spółka przekształcana wzywa wspólników, w sposób przewidziany dla ich zawiadamiania, do złożenia, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu spółki, oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej.

 

Spółka przekształcana może odstąpić od wzywania wspólników do złożenia oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej w sytuacji, gdy wszyscy wspólnicy złożyli przedmiotowe oświadczenia w dniu podjęcia uchwały o przekształceniu.

 

W przypadku niezłożenia przez danego wspólnika w przepisanym terminie oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej jest on traktowany jako wspólnik nieuczestniczący w spółce przekształconej. Wspólnikowi, który nie uczestniczy w spółce przekształconej, przysługuje roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia. Jeżeli wspólnik nieuczestniczący w spółce przekształconej wniósł wkład niepieniężny z tytułu objęcia udziałów w przekształcanej spółce z o.o., to przysługuje mu także uprawnienie do żądania zwrotu przedmiotu tego wkładu. Roszczenie wspólnika o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego udziałów w spółce przekształcanej, jak również roszczenie wspólnika o zwrot przedmiotu wkładu niepieniężnego wniesionego na kapitał zakładowy spółki przekształcanej, przedawniają się z upływem 2 lat od dnia przekształcenia.

Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o wpisanie spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS

Po złożeniu przez wszystkich wspólników spółki przekształcanej oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształconej lub po bezskutecznym upływie przepisanego terminu na ich złożenie, można przystąpić do sporządzenia umowy przekształconej spółki z o.o. sp. k.

 

Umowa spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o. jako komplementariusza wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

 

Zawarcie umowy spółki przekształconej jest odrębnym od podjęcia uchwały o przekształceniu warunkiem przekształcenia. Podejmowana przez wspólników spółki przekształcanej uchwała o przekształceniu, pomimo że zawiera w swojej treści zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej, nie może co do zasady zastąpić dodatkowego wymogu przekształcenia w postaci zawarcia umowy spółki przekształconej.

Złożenie wniosku o zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o przekształceniu spółki

Ostatni etap – złożenie wniosku o wpis spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS oraz zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o przekształceniu.

 

Wniosek o wpis przekształconej spółki z o.o. sp. k. do rejestru przedsiębiorców KRS jest podpisywany w imieniu przyszłego komplementariusza spółki przekształconej, a więc nowo utworzonej spółki z o.o., przez członków zarządu tej spółki zgodnie z obowiązującym sposobem reprezentacji.

 

Po złożeniu wniosku o wpis spółki przekształconej, sąd rejestrowy jednocześnie wykreśla spółkę przekształcaną z rejestru przedsiębiorców KRS oraz dokonuje wpisu spółki przekształconej do rejestru pod nowym numerem KRS.

 

Dzień wpisania spółki przekształconej do rejestru KRS jest dniem, z którym przekształcenie spółki dochodzi do skutku.

 

Po wpisaniu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS, pozostaje jeszcze zamieszczenie ogłoszenia o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Druki do KRS:

 • KRS W1;
 • KRS WC;
 • KRS WH;
 • KRS WL (ewentualnie w przypadku prokury);
 • KRS WM;
  oraz
 • umowa spółki,
 • wykaz wspólników (komplementariuszy, komandytariuszy) wraz z ich adresami (adresami dla doręczeń) zgodnie z Kodeksem spółek handlowych,
 • wypis z KRS spółki komplementariusza,
 • dane wspólników,
 • dane zarządu komplementariusza i adresy,
 • osoby uprawnione do powołania zarządu komplementariusza,
 • dokumenty z przebiegu przekształcenia,

Nazwa spółki komandytowej

Spółka z o.o. to przedsiębiorca, a nadto osoba prawna. Przedsiębiorcą będzie także spółka komandytowa. Ale spółka komandytowa jest spółką osobową i nie ma osobowości prawnej. Jest jednostką bez osobowości prawnej. Stosownie do Kodeksu cywilnego:

 

Przedsiębiorca działa pod firmą. Firmę ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

 

Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Firmę osoby prawnej ujawnia się we właściwym rejestrze, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych:

 

„Art. 104. § 1. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie »spółka komandytowa«.

§ 2. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu »sp. k.«.

§ 3. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”. Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną.

§ 4. Nazwisko komandytariusza nie może być zamieszczane w firmie spółki. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz”.

 

Oznacza to, że skoro komplementariuszem ma być jeden ze wspólników ( inna spółka z o.o.), to w nazwie spółki komandytowej musi być: pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem „spółka komandytowa”, np.

wspólnik to: „Buciki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, to spółka komandytowa musi się nazywać „Buciki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa”.

 

Jak Pan pisze, „warunkiem przekształcenia jest pozostawienie dotychczasowej nazwy spółki z o. o. w nazwie przekształconej spółki”. Jednocześnie w opisie zawarta jest informacja, że nie powiodła się rejestracja nowej spółki z o.o. z taką samą nazwą, jaką ma obecnie istniejąca spółka z o.o. Nie ma więc szansy na wprowadzenie do istniejącej spółki z o.o. innej spółki z o.o. o takiej samej nazwie, aby stała się wspólnikiem komplementariuszem po przekształceniu.

 

Aktualny stan faktyczny: spółka z o.o. z dwoma wspólnikami będącymi osobami fizycznymi daje podstawę do przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową, w której jeden z nich będzie komplementariuszem a drugi komandytariuszem. W nazwie spółki komandytowej musiałoby być nazwisko komplementariusza. Nazwa spółki komandytowej nie mogłaby zawierać nazwy spółki z o.o.

 

Możliwe rozwiązanie pozwalające na zachowanie w nazwie spółki komandytowej firmy (nazwy) spółki z o.o. aktualnie istniejącej:

 

Utworzenie nowej spółki z o.o. w jakiej wspólnikami będzie: Pan jako osoba fizyczna, drugi wspólnik jako osoba fizyczna oraz istniejąca spółka z o.o. jako trzeci wspólnik.

Nowa spółka miałaby nazwę np.: XXX.

Wspólnik w niej (istniejąca spółka z o.o.) o nazwie YYY miałby zostać komplementariuszem po przekształceniu.

Przeprowadzenie przekształcenia według Kodeksu spółek handlowych (pkt 4–13 z tego, co opisano wcześniej).

W nazwie spółki po przekształceniu musiałaby być nazwa YYY oraz dodatek „spółka komandytowa”.

W wyniku powyższego istniałaby nadal spółka z o.o. o nazwie YYY oraz spółka z o.o. spółka komandytowa o nazwie YYY spółka komandytowa.

Nie byłaby to sytuacja wyjątkowa, ale standardowa: w Polsce pełno jest spółek z o.o. oraz spółek komandytowych z udziałem spółki z o.o. mających w nazwie te same elementy. Jest to wynikiem obowiązujących przepisów w zakresie przekształcenia.

Spółka komandytowa jest następcą prawnym spółki z o.o.

Spółka z o.o. zostaje wykreślona z KRS z dniem przekształcenia.

 

…...................

Inne podejście w skrócie

Panowie oraz istniejąca YYY spółka z o.o. tworzą nowa spółkę komandytową. Spółka z o.o. wnosi do niej swoje przedsiębiorstwo. Spółka komandytowa ma w swojej nazwie nazwę spółki z o.o. (komplementariusza). YYY spółka z o.o. spółka komandytowa. Brak jest formalnie kontynuacji działania spółki z o.o. YYY. Widnieje nadal firma o nazwie YYY spółka z o.o.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 6 + 9 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki