.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekształcanie spółdzielczych praw do lokalu w prawo odrębnej własności po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r.

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 22.03.2009

W artykule tym omówiono aktualny stan prawny w zakresie przekształcania mieszkań w prawo pełnej własności.Przekształcanie spółdzielczych praw do lokalu w prawo odrębnej własności po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcanie mieszkań w prawo pełnej własności lokalu

Nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 31 lipca 2007 r., wprowadzono możliwość przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokalu w prawo odrębnej własności na preferencyjnych warunkach w porównaniu z zasadami obowiązującymi przed tą datą. Proces ustanowienia odrębnej własności lokalu rozpoczyna się od złożenia przez zainteresowanego stosownego wniosku, a kończy się podpisaniem umowy ze spółdzielnią o przeniesienie własności lokalu w formie aktu notarialnego i wpisem do księgi wieczystej.

Od prawa pełnej (odrębnej) własności należy odróżnić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, które jest tzw. ograniczonym prawem rzeczowym. Mimo że z tym ostatnim możemy postępować tak jak z prawem własności, czyli możemy je zbyć, wynająć, zapisać, darować, podlega ono dziedziczeniu, niemniej w księdze wieczystej jako właściciel zawsze wpisana będzie spółdzielnia.

 

Posiadanie pełnej własności lokalu jest natomiast istotne z punktu widzenia zmiany przeznaczenia lokalu. W przypadku, gdy chcemy zmienić przeznaczenie naszego lokalu, do którego posiadamy własnościowe spółdzielcze prawo, np. otworzyć firmę, powinniśmy uzyskać zgodę spółdzielni. Inaczej jest w przypadku prawa odrębnej własności – nie musimy bowiem w kwestii zmiany sposobu korzystania z lokalu pytać nikogo o pozwolenie, a także na korzystniejszych zasadach możemy amortyzować koszty zakupu mieszkania. Nadto tylko prawo odrębnej własności daje nam tytuł własności zarówno do naszego lokalu, jak i do określonego udziału w nieruchomości wspólnej. Posiadając więc odrębną własność, stajemy się nie tylko pełnoprawnymi właścicielami samego mieszkania, lecz również części gruntu oraz budynku, w którym nasze mieszkanie się znajduje – a więc zyskujemy udział także w częściach wspólnych budynku, takich jak strych, dach, korytarz, ściana zewnętrzna.

 

Warto także wziąć pod uwagę fakt, iż wyodrębniony ze spółdzielczych nieruchomości lokal nie będzie mógł zostać obciążony hipoteką zabezpieczającą długi spółdzielni. Tym samym właściciel wyodrębniony nie odpowiada za długi spółdzielni.

 

Tym samym ustanowienie prawa odrębnej własności dotyczy nie tylko mieszkań o statusie spółdzielczych lokatorskich praw, ale i spółdzielczych własnościowych.

Umowa przeniesienia własności lokalu

Artykuł 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (zwanej dalej ustawą) stanowi, iż na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 

  1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2;
  2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków;
  3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu.

 

Z kolei zgodnie z art. 1714 ust. 1 cytowanej ustawy na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

 

  1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;
  2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokalu.

Wyliczenie kwot do zapłaty z tytułu przekształcenia spółdzielczych praw do lokalu

Wyliczenia kwot do zapłaty z tytułu przekształcenia spółdzielczych praw do lokalu dokonuje spółdzielnia. Oprócz tego osoba zainteresowana ustanowieniem prawa pełnej własności lokalu ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisu do księgi wieczystej, które wahają się w granicach 900 zł.

 

Jeśli chodzi o przekształcenie spółdzielczych własnościowych praw do lokalu, to koszty, jakie poniosą posiadacze tych praw, obejmują:

 

  • zawarcia aktu notarialnego,
  • założenia księgi wieczystej, oraz
  • dokonania wpisu do tej księgi.

 

Warto także mieć na względzie fakt, iż posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie musi być członkiem spółdzielni, jako że ustawa wyraźnie stanowi, iż prawo do złożenia wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu może złożyć także osoba niebędąca członkiem spółdzielni.

 

Ustawodawca zakreślił spółdzielni termin, w którym każdy wniosek o przekształcenie winien zostać zrealizowany. Mianowicie spółdzielnia winna przekształcić spółdzielcze prawo do lokalu w prawo odrębnej własności w ciągu 3 miesięcy od chwili wpłynięcia wniosku do spółdzielni pod groźbą poniesienia odpowiedzialności karnej.

 

W ostatnich miesiącach duże zainteresowanie wzbudził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008 r., w którym uznano za niekonstytucyjny wyżej wymieniony art. 12 ust. 1 i art. 1714 ust. 1 oraz te postanowienia ustawy, które nałożyły na spółdzielnię 3-miesięczny termin na realizację wniosku.

Obowiązek realizacji wszystkich złożonych wniosków o przekształcenia spółdzielczych praw do lokalu w prawo odrębnej własności

Należy zwrócić jednakże uwagę na to, iż Trybunał jednocześnie w wyroku tym utrzymał w mocy zakwestionowane przepisy do dnia 31 grudnia 2009 r. Oznacza to, że spółdzielnie mają do tego czasu obowiązek realizacji wszystkich złożonych wniosków o przekształcenia spółdzielczych praw do lokalu w prawo odrębnej własności, co więcej winny to zrobić w 3-miesięcznym terminie, którego początek przypada na dzień wpływu wniosku do spółdzielni.

 

Tym samym spółdzielnie, wstrzymując dokonanie przekształceń, postępują bezprawnie, gdyż wyżej wymienione przepisy, mimo swojej niekonstytucyjności, winny być jeszcze stosowane – z woli samego Trybunału – do 31 grudnia 2009 r.

 

W razie bezczynności spółdzielni osoba zainteresowana ustanowieniem prawa pełnej własności lokalu może więc skutecznie dochodzić swojego żądania na drodze postępowania sądowego przed sądem rozpatrującym sprawy cywilne. Sąd, uznając dane roszczenie za zasadne, władny jest wydać wyrok, który zastąpi oświadczenie woli spółdzielni o przeniesienie własności lokalu. Co więcej osoba zainteresowana nie musi nawet płacić opłaty sądowej od pozwu. Pozew ten – z mocy art. 491 ustawy – wolny jest bowiem od opłaty sądowej, zaś koszty postępowania sądowego pokrywa spółdzielnia.


Stan prawny obowiązujący na dzień 22.03.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII + 2 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl