.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekroczenie punktów karnych

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 05.11.2012

Przekroczyłem punkty karne, a raczej ich limit. Dwa tygodnie po ostatnim wykroczeniu 10 punktów miałem mieć skasowanych. Wiem, że grozi mi utrata prawa jazdy (na razie policja je zatrzymała). Co mogę zrobić, by złagodzić skutki? Co oznacza dla mnie sprawdzenie kwalifikacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Sprawdzenie kwalifikacji” nie jest wymysłem piszącego zawiadomienie.

 

Jest to termin funkcjonujący obecnie w naszym prawie, a mianowicie w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z nią:

 

„Art. 124. 1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem podlega:

 

1) kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz osoba ubiegająca się o pozwolenie do kierowania tramwajem;

2) kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

 

  1. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,
  2. przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1”.

 

Taka właśnie podstawa została wskazana w zawiadomieniu.

 

W razie przekroczenia 24 punków karnych informacja o tym pojawia się w bazie danych policji. Stanowi to podstawę do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie przeprowadzenia „sprawdzenia kwalifikacji” w postaci badań psychologicznych.

 

Określony organ kontroli ruchu drogowego (komendant powiatowy policji) nie ma innego wyjścia, a wydanie takiej decyzji jest w praktyce czystą formalnością. Musi jednak nastąpić jej wydanie, bowiem stanowi ona podstawę przeprowadzenia badań.

 

Niestety fakt, że za dwa tygodnie punkty byłyby umorzone, nic nie pomoże w zaistniałej sytuacji. W określonej dacie przekroczył Pan limit punktów, a skutkiem tego jest skierowanie na badania psychologiczne.

 

Można oczywiście odwoływać się od tejże decyzji, ale bez skutku. Po prostu nie zmieni Pan stanu faktycznego i nie zlikwiduje otrzymanych punków ani faktu przekroczenia limitu punktów karnych. Decyzja będzie podtrzymana przez organ odwoławczy i wejdzie w życie, co oznacza dla Pana konieczność poddania się badaniom psychologicznym.

 

Co do zabrania prawa jazdy, to Prawo o ruchu drogowym stanowi:

 

Art. 135. 1. Policjant:

1) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie: (…) przekroczenia przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego”.

 

Zatrzymanie dokumentu prawa jazdy przez policję ma charakter czynności faktycznej. Powoduje to, że nie ma w takiej sytuacji możliwości odwołania się od tej czynności. Celem zatrzymania jest przekazanie przez policje zatrzymanego dokumentu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. Te organy dokonują właściwego zatrzymania w sensie prawnym.

 

Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadkach określonych w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. d i g wydaje starosta. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania, z zastrzeżeniem art. 114 ust. 4.

 

Dodatkowo wskażę, że stosownie do art. 114 Prawa o ruchu drogowym:

 

„Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji polegającym na ponownym zdaniu egzaminu podlega:

 

1) osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:

 

  1. w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,
  2. na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1”.

 

W przypadkach sprawdzeniu kwalifikacji na wniosek komendanta wojewódzkiego policji, w razie przekroczenia 24 punktów karnych, dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem wydaje się po zdaniu przez osobę ubiegającą się o jego wydanie odpowiedniego do rodzaju uprawnienia egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje.

 

W Pana przypadku jednakże owo „sprawdzenie kwalifikacji” zostało ograniczone do badania psychologicznego.

 

Kwalifikacje do kierowania pojazdem to m.in.:

 

  • uzyskanie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
  • odbycie wymagane dla danej kategorii szkolenie;
  • zdanie z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

 

Badania psychologiczne w Pana przypadku są przeprowadzane przez uprawnionego do orzekania psychologa w pracowni psychologicznej.

 

Badanie psychologiczne jest wykonywane na koszt osoby badanej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

 

Uważam, ze najlepszym wyjściem jest poddanie się badaniom, zanim staroście przyjdzie do głowy istotnie zatrzymanie Panu prawa jazdy w sposób formalny (decyzja).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IV minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »