.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie pieniędzy żonatej córce do jej majątku osobistego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 14.12.2016

Zamierzam przekazać mojej żonatej córce kilkaset tys. zł w formie darowizny, bez określenia celu, na jaki kwota ta ma być przeznaczona. Jak tego dokonać zgodnie z prawem? Córka jest w związku małżeńskim bez ustanowionej rozdzielności majątkowej pomiędzy nią i mężem. Chciałbym, aby darowizna była jedynie jej własnością. Dodam, że również jestem żonaty i też nie mamy rozdzielności majątkowej, a żona jest macochą mojej córki.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), a także ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (zwanej dalej „ustawą”).

 

Pana wolą jest przekazanie córce tytułem darowizny dużej sumy pieniędzy. Córka nie pochodzi z małżeństwa z Pana obecną żoną. Na początek należy ustalić, czy środki, które chce Pan przekazać swojej córce, stanowią Pana majątek osobisty, czy też nie. Innymi słowy, czy owe 300 tys. zł powstało w czasie, kiedy pozostaje Pan w związku małżeńskim, czy też istniało już wcześniej.

 

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Do majątku wspólnego należą w szczególności:

 

1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

 

Wyraźnie podkreślić należy, iż jeżeli zdecyduje się Pan darować córce kwotę 300 tys. zł, nie będzie ona objęta majątkiem wspólnym z jej mężem. Innymi słowy nie będzie wchodziła do majątku wspólnego, a zatem w razie rozwodu nie będzie podlegała podziałowi pomiędzy małżonkami.

 

Proszę bowiem zwrócić uwagę na zapis art. 33 K.r.o., zgodnie z którym do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Musiałby Pan wskazać, że pieniądze daruje także zięciowi, wówczas dopiero kwota 300 tys. zł wchodziłaby do majątku małżeńskiego córki i jej męża. Jeżeli córka zakupi za 300 tys. zł określone mienie, nie będzie ono wchodziło do majątku wspólnego, a to z uwagi na treść art. 33 pkt 10 K.r.o. (treść powyżej).

 

Małżonek może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego małżonka, z wyjątkiem czynności w bieżących sprawach życia codziennego lub zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach działalności zarobkowej. Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nieuprawnioną do rozporządzania prawem.

 

Ważne jest zatem ustalenie, od kogo pochodzą środki w wysokości 300 tys. zł. Jeżeli stanowią one majątek Pana i żony, proszę uzyskać zgodę żony na tego rodzaju rozporządzenie.

 

Zgodnie z przepisami, aby córka nie płaciła podatku, musi Pan przekazać pieniądze na jej rachunek bankowy. Stosownie do treści art. 42 ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

 

Zgłoszenia do urzędu skarbowego dokonuje Pana córka, ma ona na to 6 miesięcy. Jeżeli nie zgłosi tego w tym terminie, wówczas płaci podatek .Zgłoszenia dokonuje córka na druku SD-Z2 (do pobrania w urzędzie skarbowym lub na stronie Ministerstwa Finansów). Do tegoż druku dołącza się dowód przekazu bankowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl