.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie ziemi rolnej w celu ubezpieczenia w KRUS

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 28.08.2012

Czy mogę przekazać siostrze (ja jestem rolnikiem, ona nie) np. 2 ha ziemi rolnej, żeby mogła być ubezpieczona w KRUS? Jak najkorzystniej przekazać ziemię rolną?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi zostały zniesione już w 1990 roku, co powoduje, że obrót ten jest wolny, to znaczy nabywca nie musi się legitymować jakimiś szczególnymi uprawnieniami do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

 

Jednak mając na uwadze konieczność przeciwdziałaniu tworzeniu się małych, nierentownych czy zaburzających strukturę rolną gospodarstw przyjęto w dniu 11 kwietnia 2003 r. ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, na mocy której Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu gruntów rolnych w określonych sytuacjach.

 

„W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż Agencja prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 

1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;

2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej” (art. 3 ust. 1).

 

O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, zawiadomienie wywołuje skutki określone w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu.

 

W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy Agencji działającej na rzecz Skarbu Państwa, gdy przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość rolna o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.

 

Ewentualne ograniczenia dotyczą zatem sprzedaży czy zbycia w ogóle gruntów o powierzchni od 5 ha. Sprzedaż mniejszej powierzchni nie jest kontrolowana i możliwe jest przekazanie użytków rolnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nawet przy obrocie gruntami o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha prawo pierwokupu Agencji jest wyłączone w przypadku zbycia na rzecz osoby bliskiej zbywcy (zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione, małżonek, który nie pozostaje we wspólności ustawowej ze sprzedającym nieruchomość oraz osoba, która pozostaje ze sprzedającym faktycznie we wspólnym pożyciu).

 

Skoro pyta Pan o przekazanie użytków rolnych wielkości 2 ha (przy czym do objęcia ubezpieczeniem w KRUS wystarczy 1 ha), to taka operacja może zostać dokonana bez obawy o ingerencję Agencji Nieruchomości Rolnej.

 

Zastanawia się też Pan, w jaki możliwie najtańszy sposób dokonać takiego przekazania użytków rolnych. W mojej ocenie najkorzystniejszym rozwiązaniem jest tu darowizna. W takim przypadku poniesiecie Państwo jedynie koszty sporządzenia aktu notarialnego darowizny i wpisów do ksiąg wieczystych.

 

Odpadnie podatek od darowizny, bowiem zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn „zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

 

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (zawarcie umowy darowizny) oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku (9 637 zł) ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl