Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie towarów bez wynagrodzenia a podatek od towarów i usług

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 07.11.2009

Autor omawia zagadnienie przekazania towarów bez wynagrodzenia, czyli darowizny, przedstawiając tego konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Końcem roku, szczególnie w okresie przedświątecznym, podatnicy „dzielą się” posiadanymi dobrami z różnymi organizacjami charytatywnymi – ma to oczywiście swoje konsekwencje na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., tak jak i inne nieodpłatne przekazania „dóbr”.

 

Należy pamiętać, że przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

 

 1. przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie;
 2. wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione;
 3. wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej;
 4. wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;
 5. ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a także ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego;
 6. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;
 7. zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

 

Ustawodawca wyraźnie wskazuje w art. 7 ust. 2, że przez dostawę towarów rozumie się także przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

 

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

  – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

 

Zatem jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupu towaru, a towar ten chciałby darować np. organizacji pożytku publicznego – będziemy mieli do czynienia z dostawą towaru, która, mimo że tytułem darmowym, podlegać będzie opodatkowaniu. Jak więc ustalić podstawę opodatkowania?

 

Artykuł 29 ust. 10 stanowi obecnie, iż w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów.

 

Tenże właśnie ustęp dziesiąty sprawia w praktyce duży kłopot interpretacyjny, zarówno organom jak i podatnikom, brak jest nawet w doktrynie jednolitego stanowiska.

 

W komentarzu do ustawy o VAT przeczytać można, że „w przypadku dokonania nieodpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2, podstawa opodatkowania zostaje ustalona w sposób szczególny dla tej czynności. Jest nią cena nabycia towaru, który następnie jest nieodpłatnie przekazywany lub zużywany. Jeśli jednak cena nabycia tego towaru nie istnieje, wówczas odpowiednie zastosowanie będzie miał koszt wytworzenia towaru określony w momencie jego dostawy. Te same zasady mają zastosowanie na potrzeby wyliczenia podstawy opodatkowania przy dostawie wewnątrzwspólnotowej polegającej na przesunięciu majątku podatnika z terytorium Polski na terytorium innego kraju Wspólnoty na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (art. 13 ust. 3)” [Modzelewski Z., Mularczyk G., Ustawa o VAT. Komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wyd. II), Warszawa 2006, ss. 984: 83-7334-611-2].

 

Natomiast w piśmie z dnia 16 kwietnia 2008 r. Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IP-PP2-443-357/08-2/PW) przeczytać możemy, że: „Przy nieodpłatnym przekazaniu towarów na rzecz pracowników podatnika podstawą opodatkowania będzie cena nabycia określona w momencie dostawy towarów.”

 

Zatem jeżeli towar nabyto, jaką cenę nabycia brać pod uwagę jako podstawę opodatkowania: cenę historyczną, za którą towar nabyto, czy cenę rynkową, za którą towar można nabyć w momencie dokonywania jego przekazania?

 

Ustawodawca wskazuje, że „podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.” Zwraca uwagę zastosowanie słowa „określone” a nie „określony”, co sugeruje, że zwrot „w momencie dostawy tych towarów” winien znaleźć zastosowanie zarówno do ceny nabycia jak i kosztu wytworzenia.

 

Taką interpretację potwierdza rys historyczny przepisu, gdyż jego brzmienie historyczne zmieniało się i jedno z brzmień historycznych wskazywało, że „podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów”.

 

Widać wyraźnie, że ustawodawca zamienił słowo „określony” na „określone” – zmiana art. 29 ust. 10 omawianej ustawy została dokonana przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 19 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1382) zmieniając ustawę o VAT z dniem 1 stycznia 2008 r.

 

Reasumując, gdy dokonuje się przekazania towarów bez wynagrodzenia, nie należy zapominać o prawidłowym ustaleniu podstawy opodatkowania – na ogół podstawą opodatkowania będzie cena nabycia określona w momencie dostawy towarów.


Stan prawny obowiązujący na dzień 07.11.2009


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Problemy przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług

Autor omawia problemy występujące przy zbyciu przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Miejsce świadczenia usług elektronicznych

Miejsce świadczenia usług elektronicznych – analiza regulacji zamieszczonych w ustawie o VAT.

 

Nowe zasady opodatkowania aportów – VAT

Autor przedstawia obowiązujące od 1 kwietnia 2009 roku zasady opodatkowania aportów podatkiem od towarów i usług.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »