Mamy 10 970 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przekazanie synowi sklepu wraz z lokalem

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 12.11.2010

Jestem właścicielką sklepu obuwniczego, prowadzę działalność jako osoba fizyczna. Chciałabym już zrezygnować z prowadzenia sklepu i przekazać go synowi. Jak można tego dokonać w sposób najbardziej korzystny? Dodam, że lokal jest moją własnością, amortyzowaną przez firmę.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Najlepszym rozwiązaniem jest darowizna całego przedsiębiorstwa synowi

Poprzez pojęcie przedsiębiorstwa należy rozumieć, zgodnie z Kodeksem cywilnym, zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej – pojęcie to obejmuje w szczególności:

 

 1. „oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

Podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przepisów ustawy nie stosuje się m.in. do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zatem transakcja taka opodatkowaniu nie podlega niezależnie od tego, czy wraz z przedsiębiorstwem darowany zostanie lokal czy też nie.

 

Analogicznie wskazują organy na terenie kraju: m.in. w piśmie z dnia 05.02.2009 r., Izba Skarbowa w Bydgoszczy (sygn. akt ITPP1/443-1033/08/MS) przeczytać możemy:

 

 „Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają:

 

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

W oparciu o art. 6 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 

Pojęcie «transakcji zbycia» należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu «dostawy towarów» w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, tzn. «zbycie» obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

 

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie zawierają definicji «przedsiębiorstwa», zatem dla potrzeb przepisów ustaw podatkowych należy stosować definicję zawartą w art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa), własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zatem składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa powinny pozostawać ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jako o zespole, a nie zbiorze pewnych elementów. Istotne jest, aby w zbywanym przedsiębiorstwie zachowane zostały funkcjonalne związki pomiędzy poszczególnymi składnikami, tak żeby przekazana masa mogła posłużyć kontynuowaniu określonej działalności gospodarczej.

 

Ponadto art. 551 Kodeksu cywilnego stanowi, iż czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba, że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

 

Tak rozumiane przedsiębiorstwo nie jest towarem w świetle definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

O tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa, decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją. Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z koniecznością prawidłowego zdefiniowania dokonywanej czynności.

 

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, iż zamierza Pan w drodze darowizny przekazać synowi, prowadzone przez siebie jako osobę fizyczną przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w art. 551 Kodeksu cywilnego dotyczące definicji przedsiębiorstwa. Odnosząc zatem brzmienie cytowanych przepisów do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przekazanie w formie darowizny przez Pana synowi – przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy Kodeksu cywilnego, wyłączone jest spod działania ustawy o podatku od towarów i usług”.

Podatek dochodowy

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tejże ustawy „nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”, zatem ani otrzymanie, ani darowanie przedsiębiorstwa w drodze darowizny nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Podatek od darowizny

Darowizna taka będzie zwolniona od podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (przy zachowaniu wymogów formalnych – złożenie druku SD-Z2), bowiem ustawodawca zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez zstępnych jeżeli:

 

 1. „zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego
 2. udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym”.

 

Przyjmuje się, że w przypadku, gdy w skład przedsiębiorstwa wchodzą środki pieniężne, ich przekazanie musi być udokumentowane w powyższy sposób, tak jakby była to odrębna darowizna.

 

Warto pamiętać, iż przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku i zgodnie z art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego „oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego, jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione”. Nie dotyczy to sytuacji gdy np. w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości – wtedy jedyną prawnie dopuszczalną formą jest oświadczenie darczyńcy złożone w formie aktu notarialnego.

 

Powinna Pani pamiętać, że w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności zobowiązana jest Pani do zgłoszenia zaprzestania wykonywania działalności i sporządzenia spisu z natury, który oczywiście po dokonaniu darowizny wyniesie 0 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • VII - pięć =

»Podobne materiały

Dodanie PKD

Prowadzę jednoosobową działalność. Dostałem ofertę na świadczenie usług kompleksowej obsługi systemu naśnieżania, który już jest zakupiony przez zleceniodawcę. Wiem, że wiąże się to z dodaniem PKD – jaki kod będzie właściwy? Jakim podatkiem należy opodatkować taką usługę?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »